Oikeudenkäynnit nopeammiksi

Pian oikeudenkäynnin viivästyminen voidaan hyvittää asianosaiselle kaikissa tuomioistuimissa: mahdollisuus saada hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä aiotaan laajentaa hallinto-oikeuksiin, vakuutusoikeuteen ja muihin erityistuomioistuimiin, korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä valitusasioita käsitteleviin ­muutoksenhakulautakuntiin. Nykyisin ­oikeudenkäynnin viivästyminen voidaan hyvittää vain käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa.

Eduskunnalle tänään annetun hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa ­Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattua oikeussuojaa ja nopeuttaa oikeudenkäyntejä.

Hallintoasiassa oikeudenkäynnin viivästys voi syntyä jo ennen asian tuomioistuinkäsittelyä, jos asiassa on ensin vaadittava oikaisua viranomaiselta tai valitettava muutoksenhakulautakuntaan. Hyvitystä ei kuitenkaan voisi vaatia oikaisuvaatimusvaiheessa vaan vasta tuomioistuimessa.

Esityksen mukaan hyvityksen maksaisi asianosaiselle Valtiokonttori kuukauden kuluessa siitä, kun hyvitystä koskeva ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi. Valtiokonttori perisi maksamansa hyvityksen asianomaiselta ministeriöltä tai muulta taholta, joka vastaa viivästyksestä. Ministeriöltä hyvitys perittäisiin kuitenkin vain, jos se on vähintään 3 000 euroa.

Nykyisin hyvityksen maksaa asianosaiselle oikeusministeriö. Hyvitystä on tuomittu vuonna 2010 yhteensä 17 tapauksessa ja vuonna 2011 yhteensä 37 tapauksessa.
Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi, että hallintotuomioistuimen tulisi asianosaisen pyynnöstä ilmoittaa hänelle arvio asian­ käsittelyajasta.

 

Lakimiesliiton mielestä hyvityksen ulottaminen hallinto- ja erityistuomioistuimiin on kannatettava hanke. Hyvitysjärjestelmä tulee kuitenkin nähdä toissijaisena keinona. Sen säätämisestä huolimatta pitää poistaa varsinainen ongelma eli oikeudenkäyntien viivästyminen. Olennaiseksi kysymykseksi nousevat hallintotuomioistuinten resurssit, joiden pitää olla sellaisella tasolla, että viivästymisiä ei tapahdu.