Oikeudenkäyntiavustajan toiminta luvanvaraiseksi

Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana yleisissä tuomioistuimissa voi vuoden 2013 alusta lähtien toimia vain asianajaja, julkinen
oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Kaikkien rikos- ja riita-asioita tuomioistuimissa hoitavien lakimiesten on vastaisuudessa noudatettava ammattieettisiä velvoitteita ja myös heidän toimintansa valvontaa tehostetaan.
Lupajärjestelmä ulotetaan myös hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltäviin lastensuojeluasioihin, joissa oikeusturvavaatimukset ovat korostuneita.

Lupaa ei tarvita, jos asiamies tai avustaja on työ- tai virkasuhteessa asianosaiseen. Lupaa ei tarvitse myöskään työmarkkinajärjestön palveluksessa oleva lakimies hoitaessaan palvelussuhteeseen liittyviä asioita. Myös riidattomia velkomisasioita voivat edelleen hoitaa muut kuin lakimiehet. Sen sijaan lähisukulaiset eivät enää saa ilman lupaa toimia asiamiehinä tai avustajina oikeudessa.

Luvan saamiseksi oikeudenkäyntiasiamiehiltä ja -avustajilta edellytetään oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi asianajajatutkinnon suorittamista tai vähintään vuoden käytännön työkokemusta.