Oikeuskulttuurin päivänä 11.11.2011 jaetut palkinnot ja apurahat

Suomalainen Lakimiesyhdistys järjesti Oikeuskulttuurin päivän perjantaina 11.11.2011. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahaston ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahaston tuotoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä 133.400 euroa. Vastaava luku vuonna 2010 oli 145.350 euroa. Samassa tilaisuudessa Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiö jakoi 64.550 euroa ja Oikeustieteen tutkimussäätiö 54.900 euroa. Yhteensä palkintoja ja apurahoja jaettiin 252.850 euroa, kun vastaava luku vuonna 2010 oli 211.002 euroa.

Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto

Joka toinen vuosi jaettava Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto myönnetään tunnustuksena suomalaiselle oikeustieteen harjoittajalle, joka on joko viimeksi kuluneen vuoden aikana tai pitemmällä aikavälillä toiminut erityisen ansiokkaasti oikeustieteen tutkijana tai opettajana taikka oikeustieteellisen tutkimuksen, koulutuksen tai keskustelun edistäjänä taikka suomalaisen oikeustieteen ja oikeuden tunnetuksi tekijänä kotimaassa tai ulkomailla. Valittavan henkilön ansioiden pääpainon tulee olla oikeustieteen tutkimuksessa tai opetuksessa.

Vuoden 2011 Serlachius-Särkilahti -palkinto (5.000 euroa) myönnettiin Turun yliopiston perhe- ja perintöoikeuden professori Markku Helinille (synt. 1948).

Valmistuttuaan oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1972 Markku Helin työskenteli tutkimustehtävissä Helsingin yliopistolla 1970- ja 1980-luvuilla. Yliopistolla Helin perehtyi paitsi perheoikeuteen, myös analyyttiseen filosofiaan ja oikeusteoriaan, opettajansa professori Aulis Aarnion johdolla.

Markku Helin väitteli oikeustieteen tohtoriksi vuonna 1988 teoksella ”Lainoppi ja metafysiikka. Tutkimus skandinaavisen oikeusrealismin tieteenkuvasta ja sen vaikutuksesta Suomen siviilioikeuden tutkimuksessa vuosina 1920–1960.” Teos on todellinen suomalaisen oikeustieteen klassikko, johon jokaisen myöhemmän väitöskirjantekijän on tullut perehtyä. Teoshan ei pysähdy oikeushistorian tasolle, vaan pureutuu syvällisesti lainopin tieteenteoriaan tavalla, joka on merkityksellinen tänäkin päivänä.

Markku Helin nimitettiin yksityisoikeuden, erityisesti perhe- ja perintöoikeuden apulaisprofessoriksi Turun yliopistoon vuonna 1989, ja professoriksi vuonna 1998. Helsingin yliopiston siviilioikeuden dosentti hän on ollut vuodesta 1990 lähtien. Helin on julkaissut noin sata kirjoitusta, lähinnä perhe- ja perintöoikeuden, kansainvälisen yksityisoikeuden ja yleisen oikeustieteen alueilta. Hänen kirjoituksilleen on aina ollut ominaista asiantuntemus ja viiltävän terävä analyysi yhdistettynä hyvään kielelliseen ilmaisuun. Helin on myös toiminut lukuisten tutkijoiden ja muiden lakimiesten opettajana ja työnohjaajana.

Professori Helin on työskennellyt kaksi vuosikymmentä, vuodet 1991–2011, lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla. Siellä hänen vastuullaan oli perhe- ja perintöoikeudellinen lainsäädäntö, mukaan lukien perhettä koskeva kansainvälinen yksityisoikeus. Suomen edustajana hän on neuvotellut lukuisia valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä instrumentteja Euroopan unionissa ja muissa kansainvälisissä elimissä. Helin on samalla koko ajan säilyttänyt myös keskeisen roolin alueensa tutkimuksessa ja opetuksessa. Nyt hän on palannut juurilleen akateemiseen maailmaan. Jo professori Helinin tähänastisen työn harteilla seisten voimme nähdä aiempaa kauemmas.

Vuoden 2010 väittelijän palkinto

Vuoden 2010 väittelijänä palkittiin OTT Juha Mäkelä Helsingin yliopistossa tarkastetusta väitöskirjasta ”Sopimus ja erehdys. Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksestä valinnanvapauden teorian näkökulmasta”. Palkinnon suuruus on 3.500 euroa.

Juha Mäkelä on perehtynyt tutkimuksessaan erehdysoppiin, erityisesti oikeuserehdykseen. Erehdysoppi on keskeinen osa sopimusoikeuden yleistä osaa. Erehdysoppia käsittelevä edellinen monografia on julkaistu yli 50 vuotta sitten.

Vastaväittäjänä toimineen professori Heikki Halilan lausunnon mukaan väitöskirja on tutkimuksellisesti kunnianhimoinen, huolellista ja hiottua työtä, tiivis ja ehyt kokonaisuus. Teoksen vahvuuksiin kuuluu oppihistoriallisen kivijalan rakentaminen. Teoksessa suomalaiseen erehdysopilliseen keskusteluun tuodaan uutuutena valinnanvapauden teoria.  Teos edustaa huolellisesti rakennettua lainoppia, joka on vienyt eteenpäin erehdysoppia koskevaa doktriinia.

Teos on julkaistu Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen A-sarjassa (nro 297).

Tällä hetkellä Juha Mäkelä (synt. 1971) työskentelee esittelijäneuvoksena Korkeimmassa oikeudessa.

Lakimies-aikakauskirjan parhaan kirjoituksen palkinto

Lakimies-aikakauskirjassa vuonna 2010 julkaistun parhaan kirjoituksen palkinto (1.500 euroa) myönnettiin OTT Mia Korpiolalle kirjoituksesta ”Lakiosasta luopumassa? – oikeushistoriallinen näkökulma lakiosainstituution taustaan ja tehtäviin” (LM 7–8/2010)

Nuorten kirjoittajien palkinto myönnettiin OTL Janne Salmiselle kirjoituksesta ”Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen muotoutuminen ja Lissabonin sopimus” (LM 6/2010).

Oivallisten oikeustieteen maisteritutkielmien palkinnot

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot myönnettiin vuonna 2010 valmistuneista tutkielmista tiedekuntien esitysten mukaisesti:

– OTM Tuuli Heinoselle Helsingin yliopistosta valtiosääntöoikeuden tutkielmasta ”Interlegaliteetti ja ’supernormistot’ – perus- ja ihmisoikeuksia koskevat konstitutionaaliset konfliktit kansallisessa tarkastelussa” 2.000 euroa,

– OTM Mimosa Lithille Helsingin yliopistosta työoikeuden tutkielmasta ”Liikkeen luovutuksen vaikutukset työsuhteisiin – työsuhteiden siirtyminen sekä työsuhteen ehdot ja niiden muuttaminen liikkeen luovutuksen jälkeen” 2.000 euroa,

– OTM Paula Malaninille Turun yliopistosta finanssioikeuden tutkielmasta "Ulkopuoliset varat jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa – tutkimus jäämistötoimitusten yhteydessä toteutettavista omistusjärjestelyistä erityisesti luovutusvoiton verotusta ja varainsiirtoverotusta silmällä pitäen" 2.000 euroa ja

– OTM Anniina Oksaselle Lapin yliopistosta ympäristöoikeuden tutkielmasta ”Kalakantojen kestävän käytön sääntely merialueilla – erityisesti kalastuskiintiöt ja niiden hallinta” 2.000 euroa.

 

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat

Tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:

– OTM Sanna-Mari Eskolalle (Turun yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”The Recruitment Agencies – Responsibilities and Possibilities in Ensuring Human Rights of Migrant Workers” Idmanin rahastosta 9.150 euroa, 

– OTM Juhani Korjalle (Lapin yliopisto) oikeusinformatiikan väitöskirjatyöhön ”Biometrinen tunnistaminen ja henkilötietojen suoja” tutkimusrahastosta 9.150 euroa,

– OTK Sandra Lieteelle (Helsingin yliopisto) lääkintä- ja bio-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Taloudellinen eturistiriita biolääketieteellisessä tutkimuksessa” tutkimusrahastosta 18.300 euroa,

– OTL Mikael Lohselle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen” tutkimusrahastosta 9.150 euroa,

– OTM Sanna Mustasaarelle (Helsingin yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön ”The Concept of Family in a Multicultural Society” Idmanin rahastosta 18.300 euroa,

– OTM Tuomas Tiittalalle (Helsingin yliopisto) yleisen oikeustieteen väitöskirjatyöhön ”Oikeustiede sivistysyliopiston osana: arviointia koulutuksen merkityksestä nykypäivän lakimiesammatin ihanteiden ymmärtämisessä ja toteutumisessa” tutkimusrahastosta 18.300 euroa ja

– OTM Riku-Heikki Virtaselle (Åbo Akademi) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Persons with Disabilities and Their Inclusion in Development Cooperation in the Light of the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD)” Idmanin rahastosta 9.150 euroa.

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin:

– OTM Pirkko Heikkiselle (Lapin yliopisto) väitöskirjatyöhön liittyvän opintomatkan kuluihin Kööpenhaminan ja Århusin yliopistoissa Idmanin rahastosta 1.400 euroa,

– OTL Laura Huomolle (Helsingin yliopisto) vakuusoikeuden väitöskirjatyön ”Maakaasuputkiston projektirahoitus. Vakuusoikeudellinen sekä rahoitusta tarkasteleva tutkimus maakaasuputkistojen projektirahoituksesta” viimeistelyyn tutkimusrahastosta 4.000 euroa,

– OTT Kirsti Kurki-Suoniolle (Helsingin yliopisto) lapsioikeuden oppikirjan kirjoittamiseen tutkimusrahastosta 4.000 euroa,

– OTT, VT Sakari Melanderille (Helsingin yliopisto) post doc -tutkimukseen liittyvän tutkijavierailun kuluihin European University Institutessa Firenzessä Idmanin rahastosta 3.000 euroa,

– OTM, FM Jaakko Salmiselle (Turun yliopisto) väitöskirjatyön materiaalin keräämiseen ja tutkimiseen Institut Suisse de droit comparéssa liittyviin matkakuluihin Idmanin rahastosta 1.200 euroa,

– OTT Timo Saranpäälle siviiliprosessuaalista todistustaakkaa käsittelevään post doc -tutkimukseen tutkimusrahastosta 3.000 euroa,

– OTM Laura Tarvaiselle (Lapin yliopisto) väitöskirjatyöhön liittyvän tutkijavierailun kuluihin VU University of Amsterdamissa Idmanin rahastosta 4.000 euroa ja

– OTT, VT Päivi Tiilikalle (Helsingin yliopisto) Espanjan Valenciassa järjestettävän CYBERLAWS 2012  -seminaarin matkakuluihin Idmanin rahastosta 1.800 euroa.

 

Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiön vuonna 2011 myöntämät apurahat

Tutkimusapurahat

– LL.M. Alexander Gurkoville (Helsingin yliopisto) kansainvälisen yksityisoikeuden väitöskirjatyöhön ”A Comparative Study of Competition Law Issues in Arbitration under EU and Russian Law: Is Party Autonomy Subjected to Public Interest” 9.150 euroa,  

– HTM Juho Joensuulle (Helsingin yliopisto) oikeusteorian väitöskirjatyöhön ”Existential Phenomenology of Law: Authentic Responsibility and Care of the Future” 9.150 euroa,

– OTK Antti-Jussi Lankiselle (Turun yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Jätesääntelyn kehityksestä – tutkimus lainsäädännön, oikeuskäytännön ja oikeudenalan tulkinnallisten taustaoletusten muutoksista erityisesti silmällä pitäen EU-oikeuden vaikutusta” 9.150 euroa,

– OTL, LL.M. Tini Peterzens-Nystenille (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Kulttuuriesineen suoja. Laittoman kulttuuriesineen palauttaminen kansainvälisenä ongelmana” 9.150 euroa, 

– OTM Aleksi Rantaselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Erityistuomioistuinten nousu ja tuho. Tutkimus tuomiovallan jaon kehityksestä Suomessa” 18.300 euroa ja

– OTL Jussi Sallilalle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Konkurssioikeuden kehitys Suomessa 1700- ja 1800-luvuilla” 9.150 euroa.

Julkaisuapuraha

– OTT Antti Aineelle (Turun yliopisto) väitöskirjan ”Kilpailu ja sopimus” julkaisemiseen 500 euroa.

Oikeustieteen tutkimussäätiön myöntämät apurahat

– MSc, LL.M. Daniel Acquahille (Turun yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Intellectual Property, Developing Countries and the Law and Policy of the European Union” 18.300 euroa,

– OTK Tanja Liljeströmille (Helsingin yliopisto) immateriaalioikeuden väitöskirjatyöhön ”Remuneration for Personal Use of Peer-to-peer Services” 18.300 euroa ja

– OTK, VT Henna Pajulammille (Lapin yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Lapsen autonomia – oikeustieteellinen tutkimus lapsen osallisuudesta” 18.300 euroa.