Oikeusministeriö tehostaa palvelujaan sähköisellä asioinnilla

Lakimiesliiton Ylähuoneella pidettiin huhtikuun lopussa infotilaisuus, jossa alustajana toimi hallintoneuvos Merja Muilu oikeusministeriöstä. Infotilaisuudessa kerrottiin oikeusministeriön oikeushallinnon internet -sivustolla käytössä olevasta asiointiportaalista ja tulevaisuuden sähköisen asioinnin hankkeista.

Tällä hetkellä tuomioistuinten asianhallintajärjestelmissä on todettu olevan huomattavia puutteita, kun asioiden vireillepano sekä käsittely- ja ratkaisutietojen siirtäminen viranomaiselta toiselle ja asiakkaille tapahtuu paljolti paperisina asiakirjoina. Sähköisen asioinnin käyttöönoton tavoitteena onkin helpottaa asiakkaiden asiointia oikeudenhoidossa ja tehostaa tuomioistuinten, oikeusaputoimistojen ja ulosottovirastojen työtä.

– Tavoitteena on keventää menettelyä oikeushallinnonalalla: luoda uusia vaihtoehtoja ja kanavia asiakkaille ja toisaalta tehostaa valtion omaa toimintaa, Merja Muilu kertoi.

Uusien asiointipalvelujen tarkoituksena on asiakaspalvelun parantamisen ohella myös palvelujen tuottamisen kustannustehokkuuden lisääminen, kun käynti- ja paperipohjainen käsittely oikeushallinnon yksiköissä vähenee sähköisten palvelujen myötä.

Sähköinen oikeusapu jo käytössä

Maaliskuun alusta lähtien on oikeusministeriön oikeushallinnon internet-sivustoilla ollut käytössä asiointiportaali, jonka kautta yksityishenkilöt ja oikeusavustajat voivat tehdä asiakkailleen sähköisen oikeusapuhakemuksen. Muilun mukaan asiointiportaalissa on mahdollista syyskuusta lähtien tehdä myös puolustajamääräyksiä, kun tuomioistuimet ottavat palvelun käyttöön.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että puolustajahakemuksia voivat tehdä tällöin vain avustajat, Muilu valotti.

Sivustoilta löytyy lisäpalveluna myös oikeusapulaskuri, joka tekee yleisluontoisen koelaskennan siitä, onko asiakas oikeutettu oikeusapuun. Sähköinen asiointi itse palvelussa tapahtuu verkkopankkitunnuksilla, mutta laskuria on Muilun mukaan mahdollista käyttää myös ilman tunnistautumista. Hän halusi kuitenkin muistuttaa kuulijoita siitä, että luotettavimman tuloksen päätöksestä asiakas saa lähettämällä sähköisen hakemuksen suoraan oikeusaputoimistoon.

– Sähköinen palvelu jakaa hakemukset toimistoihin tasaisesti eri puolille maata ja näin niitä pystytään käsittelemään kohtuullisen nopeasti. Oikeusaputoimistot ovatkin olleet tähän uudistukseen varsin tyytyväisiä.

Muilu kertoi myös, että oikeusavun sähköinen asiointi on jo herättänyt suurta kiinnostusta, mistä kertovat käyttäjätilastot kaksi kuukautta käyttöönoton jälkeen: tuhansia oikeusapuhakemuksia on vastaanotettu oikeusjärjestelmän kautta, ja saman verran avustajia on kirjautunut järjestelmään.

Oikeusavustajille valmis laskutusjärjestelmä

Tällä hetkellä palvelu mahdollistaa ainoastaan oikeusapujärjestelmän, mutta oikeushallinnon asiointiportaalin tehtävänä on tulevaisuudessa toimia pohjana myös kaikille muille siihen liitettäville sähköisen asioinnin palveluille. Alkusyksystä portaaliin lisättävistä palveluista hallintoneuvos Merja Muilu mainitsi puolustajan ja oikeusapuavustajan laskutusjärjestelmän. Tämä mahdollistaisi avustajan palkkio- ja kuluvaatimusten esittämisen tuomioistuimille asiointipalvelun kautta. Käytännössä tämä tarkottaisi sitä, että vaatimukset esitettäisiin jatkossa palveluun toimenpiteittäin tai suoraan avustajan laskutusjärjestelmästä.

 

Tavoitteena yhteinen asiointitili

Valtiolla on kehitteillä sähköistä asiointia puoltava yhteinen asiointitili, joka otetaan käyttöön oikeusministeriön hallinnonalalla aikaisintaan vuonna 2011. Asiointitili on viranomaisen ja asiakkaan välinen viestintäkanava, joka on liitettävissä jo olemassa oleviin sähköisiin asiointipalveluihin. Palvelu toimii myös hallinnollisten asiakirjojen virallisena tiedoksiantopaikkana. Asiointitili mahdollistaa koko julkishallinnon sähköisten asiointipalvelujen tarjoamisen kansalaisille yhdeltä Internet-sivustolta. Asiakkaat voivat käyttää palveluja kertakirjautumisperiaatteella.

 

Verotili ohjaa sähköiseen asiointiin

Toukokuun puolessa välissä pidettiin Lakimiesliiton Ylähuoneella infotilaisuus Verotilijärjestelmästä, jossa puhujana toimi Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Katariina Sorvanto. Sorvanto kertoi tilaisuudessa ajankohtaisia asioita verohallinnossa vuoden 2010 alussa käyttöön otetusta verotilijärjestelmästä, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa yritysten ja verohallinnon välistä maksuliikennettä. Verotili on verovelvolliskohtainen tili, jolle verottaja kokoaa verojen ilmoitus- ja maksutiedot sekä muut verotuksen toimittamiseen ja verojen perintään tarvittavat tiedot.

Sorvannon mukaan suurin muutos Vero-tili–verkkopalvelussa on se, että Verotilin tapahtumia voi seurata vaikka päivittäin. Sorvannon mukaan verotilijärjestelmää käyttävät yritysten lisäksi työnantajana toimivat kotitaloudet sekä arvonlisäverovelvollisina toimivat maa- ja metsätalouden harjoittajat. Vuonna 2010 verotilijärjestelmään siirtyvät oma-aloitteiset verot, joista tärkeimpiä ovat arvonlisävero ja ennakonpidätykset.

– Verotilijärjestelmään siirtyminen pakottaa yhä uusia yrityksiä ja muitakin palkanmaksajia siirtymään sähköiseen asiointiin, kun paperilla annettavan ilmoituksen on oltava verottajalla uuden järjestelmän mukaan viisi päivää aiemmin kuin sähköisen ilmoituksen.

Lähteet: www.om.fi ja www.vm.fi