Osakkeenomistajan oikeuksiin parannuksia

Osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muutoksilla saatettiin voimaan osakkeenomistajan oikeuksia koskeva direktiivi. Sen tarkoituksena on suojella sijoittajia ja edistää noteerattujen yhtiöiden osakkeenomistajien oikeuksien sujuvaa ja tehokasta käyttöä erityisesti valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa.

Uudet säännökset koskevat pääosin vain sellaista yhtiötä, joiden osake on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Asiaa koskevassa direktiivissä säädetään yhtiökokouksen kutsuaikaa, yhtiökokoukseen osallistumista, asiamiehen käyttämistä ja etäosallistumista sekä yhtiökokousasiakirjojen julkistamista ja nähtävillä pitämistä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvä sääntely koskee sääntelyn yhdenmukaisuuden vuoksi tarpeellista vähäistä poikkeusta lukuun ottamatta vain direktiivin soveltamisalaan kuuluvia yhtiöitä.

Vähimmäisvaatimusten lisäksi osakeyhtiölakiin tehtiin vähäisempiä muutoksia, jotka ovat tarpeen yhtiökokoukseen osallistumisen, osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisen tai kokouksen järjestämisen helpottamiseksi taikka sähköisen kaupparekisteri-ilmoituksen kehittämiseen liittyen tai osakeannin järjestämisen helpottamiseksi. Nämä osakeyhtiölain muutokset koskevat kaikkia osakeyhtiöitä.