Osuuskuntalaki nykyaikaan

Lausunnot osuuskuntalain uudistamista koskevasta esitys­luonnoksesta on koottu yhteen oikeusministeriössä. Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat ­kokonaisuudistusta sekä pitivät ehdotettuja lähtökohtia ja tavoitteita pääosin oikeina. Lausuntoja saatiin 49.

Osa lausunnonantajista piti ongelmallisena sitä, että sijoitusosuuksista ja sijoitusosuuspääomasta käytetyt ilmaukset muutettaisiin osakeyhtiölakia vastaavasti osuuskunnan osakkeiksi ja osakepääomaksi. Heidän mielestään muutos hämärtäisi osuuskunta- ja osakeyhtiömuotojen välisen eron. Ehdotusta puoltavien mukaan ilmausten muuttaminen helpottaisi käytännössä tällaisen rahoituksen hankkimista.

Uudistuksen tavoitteena on saattaa osuuskuntien lainsäädäntöön perustuvat toimintaedellytykset nykyaikaisen yritys­toiminnan vaatimusten mukaisiksi. Uudella lailla helpotettaisiin osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä edistettäisiin jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa. Pienten osuuskuntien asemaan on uudistuksessa kiinnitetty erityistä huomiota.

Hallituksen esitys uudeksi osuuskuntalaiksi on tarkoitus antaa syyskaudella 2012.