Paavo Nikula: YLEINEN ÄÄNIOIKEUS 100 VUOTTA

Paavo Nikula: YLEINEN ÄÄNIOIKEUS 100 VUOTTA

Sata vuotta sitten Suomi oli viimeisiä Euroopan maita, jossa vielä elettiin säätyvaltiopäivien aikaa. Muualla parlamentit olivat yleensä kaksikamarisia ja niistä toinen valittiin äänestämällä. Ääni- ja vaalioikeus oli vain miehillä ja äänivaltaisuuden ikärajat saattoivat olla korkeitakin, esim. Ranskan senaatin vaaleissa jopa 40 vuotta. Eräissä Yhdysvaltain ja Australian osavaltioissa sekä Uudessa Seelannissa naisilla oli äänioikeus, mutta ei vaalikelpoisuutta tai oikeutta asettua ehdokkaaksi ja tulla valituksi.

Miehinen komitea

Venäjän keisarin manifesti pantiin vauhdilla toimeen. Vaikka ”bobrikovilainen” senaatti pyysi eroa jo suurlakon aikana, se asetti 10.11.1905 vielä komitean laatimaan ehdotusta uudeksi valtiopäiväjärjestykseksi. Komitean jäsenten enemmistön muodostivat perustuslailliset ja työväestö, siis eroavan senaatin poliittiset vastustajat. Tämä ei kuitenkaan riittänyt oppositiossa valtaantuloaan odottaville perustuslaillisille, vaan he pidättäytyivät komitean työstä.

Uusi senaatti nimitettiin 1.12.1905 Leo Mechelinin johdolla ja se puolestaan asetti ensi töikseen eduskunnan uudistuskomitean, joka koostui pääosin samoista henkilöistä ja siten kokonaan samoista poliittisista ryhmistä kuin edellinenkin komitea. Komitean puheenjohtaja oli professori Robert Hermanson ja jäseninä maamme poliittisessa elämässä myöhemmin eri tavoin vaikuttaneita henkilöitä, kuten Santeri Alkio, E. N. Setälä, P. E. Svinhufvud, J. R. Danielson (sittemmin Danielson-Kalmari), J. K. Paasikivi, Yrjö Sirola ja Edvard Valpas.

Komiteassa ei ollut yhtään naisjäsentä (tiettävästi Mechelinin tytär Cely kyllä yritti taivuttaa isäänsä hyväksymään mukaan naisiakin), mikä ei kuitenkaan tuolloin näyttänyt herättäneen keskustelua. Sen sijaan vanhasuomalaiset olivat tyytymättömiä siihen, ettei jäsenissä ollut yhtään papiston edustajaa. Pappissäätyä edustavat jäsenet olivat kaikki yliopistomiehiä. Pappeja haluttiin mukaan, koska juuri papisto oli velvollinen valvomaan, miten uudet valtiopäiväjärjestyksen säännökset vaikuttavat kirkon asemaan.

Aatelismiehiä oli vain yksi, P. E. Svinhufvud. Työväestön puolella taas, huolimatta siitä, että komitean kaksi jäsentä oli tunnettuja työväenliikkeen miehiä, epäiltiin herrojen estävän yksikamarisen eduskunnan luomisen. Sosialidemokraattinen puolue oli tehnyt päätöksen olla osallistumatta säätyvaltiopäivävaaleihin, mutta päätös ei ollut yksimielinen. Porvarissäätyyn olikin valittu aiemmin kolme työväen edustajaa.

Säädöstekstit laati asiantuntijaksi kutsuttu entinen senaattori Julian Serlachius. Ruotsinkieliset perustelut laati komitean jäsen, pankinjohtaja E.Schybergson ja suomenkieliset tekstit kielimies E. N. Setälä ja juristi J. K. Paasikivi.

Naisten äänioikeus: puolesta ja vastaan

Komitea oli jo työnsä alkuvaiheessa päättänyt, että naisille tulee äänioikeus. Vain puheenjohtaja Hermanson oli vastaan. Hän uskoi muun muassa, että naisten osanotto valtiolliseen elämään tuottaisi enemmän vahinkoa kuin hyötyä, koska he tunneihmisinä saattaisivat taipua liian jyrkkiin kannanottoihin.

Edvard Valppaan mukaan naisten äänioikeus olisi luonnollista, koska naisilla oli meillä itsenäisempi asema kuin monessa muussa maassa. Toisaalta yhteiskunnassamme naiset kärsivät paljon suurempaa kurjuutta kuin miehet, joten naisille oli myönnettävä oikeus itse puhua asiansa puolesta. Danielson oli epäröivämpi vaalikelpoisuuden suhteen ja arveli sen aiheuttavan vastustusta Venäjällä. Siellä katseltaisiin eduskuntaa, jossa istuu naisia ”punaistakin punaisempana”. Svinhufvud puolestaan oli sitä mieltä, että kun naisille oli myönnetty äänioikeus, vaalikelpoisuuskin oli ilman muuta myönnettävä.

Svinhufvud perusteli myöhemmin laajaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta vuonna 1909 teoksessa ”Oma Maa” tavalla, joka osoitti, että ensi sijassa oli kyse kansakunnan yhdistämisestä ulkonaisia vaaroja vastaan, ei pelkästään sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

Vasta tämän jälkeen Svinhufvud nosti esille tasa-arvonäkökohdat: ”Kun naispuolinen nuoriso yleensä sai saman kasvatuksen kuin miespuolinen sekä naiset laajoissa piireissä omistivat samanlaiset tiedot käytännöllisissä toimissa kuin miehet, ulotettiin äänioikeus myös naisiin, niin naimattomiin kuin naituihinkin”.

Svinhufvudin kolmas perustelu oli jo isällisen holhoava: ”Sen ohessa katsottiin naisten osanoton vaaleihin ja eduskuntatyöhön voivan olla erittäin tärkeän, raittiutta, siveellisyyttä ja kasvatusta y.m.s. koskevissa kysymyksissä”.

Yleinen äänioikeus käytännössä

Vuonna 1907 maailman demokraattisin parlamentti valitsi kuitenkin puhemiehikseen kolme aatelissäätyyn kuuluvaa miestä. Kansa ei heidän edessään konstaillut, vaan asianomaiset saivat nimensä tai luonteensa mukaiset lempinimet. Puhemies Svinhufvud oli tietysti Sikapää.

Äksynä tunnettu varapuhemies E. G.

Palmen oli Äkäpää ja varapuhemies af Ursinin professorimainen olemus tuotti hänelle lempinimen Sekapää.

Ensimmäisissä vaaleissa 1907 valituksi tuli 19 naista. Naiskansanedustajien osuus pysyi 20:n molemmin puolin lähes puoli vuosisataa. Vuoden 1954 vaaleissa nais-edustajien lukumäärä ensi kerran nousi uudelle kymmenluvulle, tasan kolmeenkymmeneen. Tämän jälkeenkin lukumäärä putosi pariin otteeseen alle kolmenkymmenen, mutta 1960-luvun puolivälistä alkoi tuntuva nousu. Vuoden 1966 vaaleissa valittiin 33 naista eduskuntaan, neljä vuotta myöhemmin naiskansanedustajien lukumäärä nousi kymmenellä 43:een ja 50:n raja ylitettiin vuonna 1979. Heti seuraavissa vuoden 1983 vaaleissa noustiin edelleen yli 60:n ja siitä lähtien naiskansanedustajien lukumäärä on ollut lähellä 40 % eduskunnan jäsenistä.

Itsenäisyyden ajan alkuvuosikymmeninä ennen sotia naiskansanedustajilla oli hyvin käytännönläheisiä ammattinimikkeitä, kuten konttoristi, kutojatar ja kätilö. Akateemiset tittelit alkoivat näkyä 1930-luvulta alkaen, mutta varsin harvakseltaan. Vasta 1970-luvulla oppiarvoja alkoi olla enemmän. Vuodelta 1981 voidaan jo laskea seitsemän juristia ja peräti runsas tusina maistereita, minkä lisäksi mukana oli kaupallisia ja lääketieteellisiä tutkintoja. Edelleenkin oli myös puhtaita työläisammatteja, kuten elintarviketyöläinen, samoin kuin perinteisiä naisammatteja, ylihoitaja ja kustannusvirkailija.

Eduskuntatyön alkuaikoina naisten ammattinimikkeissä näkyi myös säädynmukaisia ilmaisuja, kuten postiljoonin vaimo ja kirjaltajan leski. Myös puoluetyön tai muun yhteiskunnallisen toiminnan mukaisia ammattinimikkeitä löytyi, kuten työläisnaisliiton sihteeri, toimitsija ja opintosihteeri. Naispoliitikkojen uran pituudesta ja sen saamasta arvostuksesta kertovat esimerkiksi Mandi Hannulan ammattinimikkeen kansakoulunopettajatar muuttuminen kunnallisneuvokseksi ja Miina Sillanpään tarkastajan tittelin vaihtuminen talousneuvokseksi.

Suomalaisen vaalijärjestelmän erityispiirteitä

Suomalaisella vaalijärjestelmällä on tietyt erityispiirteet, joilla on tuntuva merkitys eduskunnan kokoonpanoon ja kansanedustajien asemaan. Vaalipiirit ovat isot, ja suhteellisen ääntenlaskutavan johdosta niistä valitaan useita ehdokkaita, mikä merkitsee, että suurimmista vaalipiireistä päästään läpi verrattain pienellä äänimäärällä. Tällä taas on välitön yhteys siihen, että meillä on paljon eduskuntapuolueita. Listavaalien puuttuminen merkitsee, että jokainen ehdokas joutuu käymään oman kampanjansa ja kilpailemaan äänistä – rehellisesti sanoen myös omiaan ja varsinkin omaa sukupuoltaan olevia puoluetovereitaan vastaan. Tämä merkitsee toisaalta, että valituksi tultuaan suomalainen kansanedustaja on useimpia eurooppalaisia kollegojaan riippumattomampi puoluejohdosta ja hallituksesta.

Pääministerille on siirtynyt tasavallan presidentillä aiemmin ollut eduskunnan vahva kurinpitokeino, hajottamisuhan käyttäminen. Vaalijärjestelmämme antaa eduskuntatyölle kuitenkin aivan oman luonteensa ja tilaisuuden erilaisiin yllätyksiin. Siinä on toisaalta avain yhteistyöhön, jossa määräävänä eivät ole puoluerajat, vaan edustajien omat elämänkokemukset ja tavoitteet. Käytännön kokemuksia on erityisesti naiskansanedustajien yhteistoiminnasta useissa tasa-arvoa lisäävissä ja ihmisoikeuksia konkreettisesti toteuttavissa hankkeissa.

Suomessa perustuslain uudistuksia on tehty aikaisemmin jopa
TYKISTÖPATTERIN JA MIELENOSOITUSTEN VARJOSSA

Suomalaiset ovat kokeneet perustuslaillisia uudistuksia varsin erilaisissa valtiollisissa yhteyksissä. Myös vaikuttavuudeltaan sekä toteutustavaltaan uudistukset ovat olleet hyvin erilaisia.

Lähes 250 vuotta sitten, vuonna 1772 säädettyyn, hallitusmuotoon tuli merkittäviä muutoksia vuoden 1798 yhdistys- ja vakuuskirjassa. Kerrotaan, että nujertaakseen aateliston vastustuksen kuningas Kustaa III ajatti tykkipatterin Tukholman Ritarihuoneen edustalle ja antoi suunnata putket kohti istuntosalia. Sen ikkunoista kurkistelleet aatelismiehet totesivat, että on parasta antautua, koska kuninkaalla on puolellaan ”den kanonska rätten”.

Kustavilaiseen valtiosääntöön perustuvat vieläkin perustuslaissamme olevat virkanimitysperusteet ”taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto”. Alun perin mukana ollut neljäs peruste ”ansio” viittasi virkavuosiin ja se jätettiin pois vuoden 1919 hallitusmuodosta, koska haluttiin katkaista sortovuosina virkansa saaneiden vihatuimpien virkamiesten uranousu. Tänäkin päivänä kustavilaiset virkaylennysperusteet toimivat virkojen nais- ja mieshakijoiden yhdenvertaisuuden hyväksi painottaessaan, että viranhakijoiden ansiovertailussa parhaaksi todettu nimitetään, sukupuoleen katsomatta.

Vuoden 1906 eduskuntauudistus ja vuoden 1919 hallitusmuoto valmisteltiin muutamassa kuukaudessa. Eduskuntauudistuksen toteutuksessakaan ei vitkasteltu, ensimmäiset yksikamarisen eduskunnan vaalithan pidettiin jo komiteavalmistelun päättymistä seuraavana vuonna. Eduskuntauudistuksen hyväksymistä vauhditettiin kahden päivän mielenosoituksilla Säätytalon ympäristössä. Järjestystä piti yllä punakaarti, johon kuului erillinen naiskaarti. Myöhemmin säätyjen edustajat korostivat, että uudistus olisi tullut hyväksytyksi mielenosoituksista huolimatta.

Vuoden 1919 hallitusmuoto puolestaan säädettiin kansalaissodan kiihkeissä jälkitunnelmissa sekä tasavaltalaisten ja monarkistien keskinäisen kamppailun ilmapiirissä. Tasavaltaisen perustuslain hyväksymiseen tarvittava määräenemmistö saavutettiin vasta toisella yrittämällä, kun tasavallan kannattajat olivat mm. myöntyneet tasavallan presidentin varsin laajoihin toimivaltuuksiin, esim. oikeuteen yksin hajottaa eduskunta. Ulkopolitiikan johtamiseen ei näy kiinnitetyn erityistä huomiota; sitä koskeva säännös, hallitusmuodon 33 §, tiettävästi sai mallinsa ainakin Venäjän tuonaikaisista perustuslaeista.

Hallitusmuodon johtolause oli tavanomaista pitempi ja siinä painotettiin mm. valtiovallan tarpeellista lujuutta. Valtionhoitaja Mannerheim vahvisti hallitusmuodon vasta määräajan viimeisinä päivinä.

Vuoden 2000 perustuslaki valmisteltiin kokonaan toisenlaisissa oloissa kuin aiemmat valtiosääntöuudistukset. Niihin verrattuna nyt elettiin vakaita ja rauhallisia aikoja. Niinpä uudistuksen aikaansaaminen vei kolmen kuukauden asemesta kolme vuosikymmentä. Uudistusta ei suinkaan luonnehdittu radikaaliksi vaan voimassa olevan valtiosäännön korjaamiseksi ja huoltamiseksi olemassa olevalta pohjalta.

Naisjuristeja parlamenteissa ja ministereinä

Ensimmäinen naisjuristi, varatuomari Aune Innala, tuli eduskuntaan vuonna 1951. Naisjuristeja on kansanedustajana ollut yhteensä 14. Ensimmäinen naisjuristi ministerinä oli Seija Karkinen. Alla olevaan luetteloon on koottu naisjuristeja kansanedustajina, ministereinä ja europarlamentaarikkoina virkaanastumisjärjestyksessä.

Aune Innala (kok)
– kansanedustaja vuosina 1951–1961

Seija Karkinen (sdp)
– kansanedustajana vuosina 1966–1882, 1986–1990
– II valtiovarainministerinä vuonna 1972 ja sosiaali- ja terveysminsiterinä vuosina 1972–1975

Inkeri Anttila
– oikeusministeri virkamieshallituksessa vuonna 1975

Kaarina Suonio (sdp)
– kansanedustaja 1975–1986
– ministerinä opetusministeriössä (II opetusministeri) 1982–1982, II opetusministeri 1982–1983, opetusministeri 1983–1986,

Tarja Halonen (sdp)
– kansanedustajana vuosina 1979–2000.
– ministeri sos.- ja terveysministeriössä 1987–1990, pohjoismainen yhteistyömin. ja min.vast. sukup. väl.tasa-arvosta 1989–1991, 2. oikeusministeri 1990–1991, 3. ulkoasiainministeri 1995–2000
Tasavallan presidentin viran Tarja Halonen otti vastaan 1.3.2000.

Tuulikki Petäjäniemi (kok.)
– kansanedustajana 1979–1986

Hannele Pokka (kesk)
– kansanedustajana 1979–1994

Anneli Jäätteenmäki (kesk)
– kansanedustajana 1987 –2004
– europarlamentaarikkona 2004 lähtien
– oikeusministerinä 1994–95, pääministerinä vuonna 2003.

Anja Eeva-Liisa Moilanen (skl)
– kansanedustajana 1987–1994

Paula Kokkonen (kok)
– kansanedustajana 1995–2003

Annika Lapintie (vas)
– kansanedustajana 1995 lähtien

Tuija Brax (vihr)
– kansanedustajana 1995 lähtien

Outi Siimes (kok)
– kansanedustajana 1996–1998; varamiehen paikalta

Väinö Sarion tilalle Piia-Noora Kauppi (kok)
– Euroopan parlamentin jäsen 1999 lähtien

Susanna Rahkonen (sd)
– kansanedutajana 1999 lähtien

Astrid Thors (ruots)
– kansanedustajana 19.03.2003 – 27.03.2003 sekä 21.07.2004 lähtien
– Euroopan parlamentin jäsen 28.03.2003 – 20.07.2004