Pakkohoitolaki keskusteluttaa Suomessa

Jokaisella kansalaisella on oikeus yhdenvertaisuuteen, itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen, ihmisarvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Nämä keskeiset perus- ja ihmisoikeudet on turvattu perustuslailla. Niihin voidaan puuttua tai niitä rajoittaa vain, kun siitä on nimenomaisesti säädetty lailla. Mielenterveyslaissa säädellään pakkohoitoon määräämisestä, edellytyksistä pakkohoitoon määräämiseksi sekä pakkohoidossa toteutettavista pakkotoimista.

Pakkohoidosta ja sen edellytyksistä käydään nyt vilkasta keskustelua Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan pakkohoitolähetteiden kirjoittamisen helpottamista. Myös Omaiset mielenterveystyön tukena -keskusliitto on esittänyt, että pakkohoitoon lähettämisen tulisi olla yksinkertaisempaa, jotta omaisten kuormitus vähenisi. Mielenterveyden keskusliitto ry on kannanotossaan ilmaissut huolensa, että uudistuksissa unohdetaan potilaan tarpeet ja oikeudet.

Suomessa psykiatrisessa laitoshoidossa on vuosittain noin 32 000 potilasta, josta kolmannes eli noin 10 000 on tahdostaan riippumattomassa hoidossa. Väestöön suhteutettuna Suomessa on eniten pakkohoitoa Euroopassa. Jo nyt pakkohoitoa on täällä lähes kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa ja yli kuusi kertaa enemmän kuin Tanskassa. Mielenterveyden keskusliiton mukaan ongelmana on, että ihmiset eivät pääse halutessaan hoitoon. Tällöin he menevät niin huonoon kuntoon, että ainoaksi ratkaisuksi nähdään pakkohoito.

Omaiset mielenterveystyön tukena -keskusliitto tukee lakimuutosta, jonka mukaan pakkohoitopäätöksiä ei tulisi tehdä ruuhkaisissa tuomioistuimissa. Potilaan oikeusturvakeinot ovat Mielenterveyden keskusliiton mukaan kuitenkin jo nykytilanteessa heikot ja jopa näennäiset. Hoitoon tarkkailusta ei voi valittaa, Hallinto-oikeudessa valitus voi kestää kauemmin kuin potilas on pakkohoidossa, potilasta ei kuulla eikä suullisia käsittelyjä järjestetä. Potilaalla ei myöskään ole mahdollisuutta saada korvausta tai hyvitystä, vaikka Hallinto-oikeus kumoaisi hoitoon määräämispäätöksen. Pakkohoitopäätösten siirtäminen pois tuomioistuimista helpottaisi oikeuslaitoksen ruuhkaa, mutta vaarantaisi vakavasti potilaan oikeusturvan.

Täysi-ikäinen henkilö voidaan määrätä psykiatriseen sairaalahoitoon tahdostaan riippumatta vain, jos hänen todetaan olevan mielisairas ja hän on mielisairautensa vuoksi pakottavan hoidon tarpeessa. Edellytyksenä pakkohoidolle on, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi potilaan mielisairautta tai vaarantaisi vakavasti hänen tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta.