Palkkakartoitus uutena asiana lakiin

L ain 6a ja 6b pykäliä muutettiin palkkakartoitusta koskevilta osin. 

Lain 6a pykälässä säädetään tasa-arvosuunnitelman laatimisen aikataulusta, henkilöstön edustajien osallistumisesta ja vaikuttamismahdollisuuksista suunnitelmaa laadittaessa sekä suunnitelman sisällöstä ja siitä tiedottamisesta. 

Lain 6b pykälään tuli uutena asiana palkkakartoitusta koskevat säännökset. Palkkakartoituksen tulee kattaa työnantajan kaikki työntekijät. Tämän mukaan myös sopimuspalkalla olevat työntekijät kuuluvat palkkakartoituksen piiriin. Hallituksen esityksessä (HE 19/2014) on todettu, että sen arvioimiseksi, tekevätkö työntekijät samaa tai samanarvoista työtä, on yhteisön tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti määriteltävä, voidaanko katsoa, että kyseiset työntekijät ovat vertailukelpoisessa tilanteessa, kun otetaan huomioon erilaiset tekijät kuten työn luonne, koulutus ja työolosuhteet. 

Lähtökohtana on siis töiden sisällön ja niiden työntekijöille asettamien vaatimusten vertaaminen. Hyväksyttävä syy taas oikeuttaa erilaisen palkan maksamiseen. Palkkaerojen perusteina hallituksen esityksessä on mainittu muun muassa tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaiseen suoritukseen, pidempään työkokemukseen, erityisvastuuseen, epämukaviin työaikoihin, työntekijän monikäyttöisyyteen tai työolosuhteisiin liittyvät syyt. 

Palkkakartoituksessa tulee myös huomioida palkanosien (ylityökorvaukset, lisät tai tulospalkkiot) erittely, joista saa lisätietoa erojen syistä ja jotka voivat olla syynä palkkaeroon.

6 a § (30.12.2014/1329) Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi työelämässä

Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on laadittava vähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet. Suunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstö- ja koulutus-suunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.

Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa. Henkilöstön edustajilla on oltava riittävät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet suunnitelmaa laadittaessa.

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää

1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista;

2) käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi;

3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle.

Palkkakartoitus voidaan paikallisesti sopia tehtäväksi vähintään joka kolmas vuosi, jos tasa-arvosuunnitelma muilta osin tehdään vuosittain.

6 b § (30.12.2014/1329) Palkkakartoitus

Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja.

Jos palkkakartoituksen vaativuus- tai tehtäväryhmittäinen taikka muulla perusteella muodostettujen ryhmien tarkastelu tuo esiin selkeitä eroja naisten ja miesten palkkojen välillä, työnantajan on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita. Jos työpaikalla on käytössä palkkausjärjestelmiä, joissa palkat muodostuvat palkanosista, esiin tulleiden erojen syiden selvittämiseksi tarkastellaan keskeisimpiä palkanosia.

Jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. 

Lisää yksityiskohtaisia tietoja palkkakartoituksesta löytyy hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) yksityiskohtaisista perusteluista, kohdasta ”Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta” tai liiton toimistosta tasa–arvo- ja yhdenvertaisuusasioista vastaavalta julkisen sektorin neuvottelupäällikkö Kirsi Venäläiseltä.