Perustuslakikomitealta tukku ehdotuksia

Perustuslain tarkistamistarpeita pohtinut komitea ehdottaa, että pääministerin asemasta Suomen edustajana Euroopan unionin toiminnassa säädettäisiin perustuslaissa. Pääministerin tehtäviä koskeva täsmennys turvaisi myös eduskunnan aseman ja vaikutusmahdollisuudet Suomen EU-kantojen määräytymisessä.

Tasavallan presidentti säilyttäisi edelleen asemansa merkittävänä valtioelimenä ja valtionpäänä. Ulkopolitiikan johtamista koskevaa perustuslain säännöstä ei muutettaisi: ulkopolitiikkaa johtaisi edelleen tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Ministeri Christoffer Taxellin johtama parlamentaarinen komitea luovutti mietintönsä oikeusministerille helmikuussa. Pääosin kansanedustajista koostuneessa komiteassa olivat edustettuina kaikki eduskuntapuolueet.

Komitean ehdotuksen mukaan perustuslakiin otettaisiin myös nimenomainen säännös Suomen jäsenyydestä EU:ssa. Lisäksi ehdotuksessa vahvistettaisiin valtioneuvoston asemaa tasavallan presidentin päätöksenteossa sitomalla presidentin harkintavaltaa tilanteissa, joissa valtioneuvoston ratkaisuehdotus vastaa eduskunnan muodostamaa kantaa.

Komitea ehdottaa, että kansalaisten osallistumisoikeuksia valtiollisella tasolla täydennettäisiin uudella kansalaisaloitejärjestelmällä. Uudistuksen tavoitteena on kehittää kansalaisten suoria osallistumismahdollisuuksia ja samalla vahvistaa edustuksellista demokratiaa.

Tarkoituksena on, että perustuslain muutokset tulisivat voimaan 1.3.2012. Mietintö on luettavissa www.om.fi.