Rättsstatens grunder måste stärkas

Blogit ja kolumnit
10.06.2024 • Tuula Linna

Juristförbundet tar hand om juristkårens intressen och är i enlighet med sin strategi också en rättspolitisk påverkare. I vår strategi spelar skyddet av rättsstaten och rule of law en viktig roll. Rättsstatens grunder omfattar domarnas oberoende och åklagarväsendets självständighet.

Grundlagsskrivningarna om domarnas oberoende har inte fortskridit under denna valperiod, åtminstone inte med full effekt. Det hade varit önskvärt att det redan i regeringsprogrammet hade funnits ett omnämnande, enligt vilket man börjar föra dessa grundlagsskrivningar framåt i parlamentariskt arbetsformat.

Grundlagsskrivningarna om domarnas oberoende har inte fortskridit under denna valperiod, åtminstone inte med full effekt.

Finland borde hålla jämna steg med Sverige. I början av 2020 beslöt den svenska regeringen sig för att sammankalla en parlamentarisk kommitté för att utreda behoven av ändringar i grundlagen och för att stärka domstolarnas oberoende.

Grundlagskommittén avgav sitt slutliga betänkande förra året (SOU 2023:12). Betänkandet föreslår bland annat grundlagsskrivningar om bl.a. antalet justitieråd i domstolar, tillsynen av domare, förfarandet för utnämning av domare och sammansättningen av det organ som lämnar in ett utnämningsförslag samt domarnas avgångsskyldighet. Remisstiden gick ut i början av september 2023 och 70 utlåtanden lämnades in på betänkandet.

Även om det finns grundlagsskrivningar om domarnas oberoende i Finland är de inte på något sätt heltäckande eller vattentäta. I utnämningen av domare lägger statsrådet fram ett förslag till republikens president. I praktiken baserar förslaget sig nästan alltid på ett förslag från domarförslagsnämnden eller högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.

Det är aldrig för tidigt att förbereda sig för frågan om den rättsstatliga försörjningsberedskapen hos viktiga lagskipare.

Men tänk om det inte gör det? Enligt grundlagen har högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen en president och ”ett behövligt antal övriga ledamöter”. Ja.

Det är aldrig för tidigt att förbereda sig för frågan om den rättsstatliga försörjningsberedskapen hos viktiga lagskipare. Ingen vet vad som kommer att hända och när i en snabbt föränderlig värld. Att stärka rättsstatens grunder här och nu är en ansvarsfull handling.

Ordförande för Juristförbundet, tuula.linna@helsinki.fi