Reilu työnantaja rekrytoi helpommin

Lakimiesliiton jäsenkyselyissä asianajoala on noussut esille sekä hyvässä ja pahassa. Nuoret juristit kokevat sektorin houkuttelevaksi, kiinnostavaksi ja hyvin palkatuksi. Toisaalta työpäivät venyvät pitkiksi eikä työtä ja vapaa-aikaa ole helppo sovittaa yhteen. Kuormitus uran alkuvaiheessa on kova, ja työtahti saattaa yllättää negatiivisesti. Asetelma vaikuttaa kohtuuttomalta, jolloin työntekijä alkaa tähyillä muiden sektoreiden työpaikkoja tai vähintään toista asianajotoimistoa.

On kuitenkin mahdollista yhdistää liiketaloudellinen tarkoituksenmukaisuus ja työntekijöiden reilu kohtelu. Tarvitaan vain selvät ja läpinäkyvät pelisäännöt, joita noudattamalla työnantaja kykenee osoittamaan omille nykyisille työntekijöilleen että tulevaisuudessa rekrytoitaville uusille osaajille toimivansa reilusti. Kunnollinen kohtelu lisää työmotivaatiota ja työn laatu kohenee.

Reilu työnantaja -tunnustus ja saadun tunnustuksen todistava leima ovat Lakimiesliiton tapa kohentaa työoloja erityisesti asianajotoimistoissa. Myös muut työpaikat voivat saada leiman, kun tietyt ennakkoehdot täyttyvät. Esimerkiksi lakimiesten osuuden työvoimasta on oltava riittävän suuri.

Periaatteisiin on helppo sitoutua

Työsuhteissa noudatettavat periaatteet on laadittu niin, ettei niiden noudattaminen ole kohtuuttoman vaikeaa millekään työnantajalle. Kysymys on reilun ja tasapuolisen työpaikan perusasioista. Työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti, työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta huolehditaan ja työntekijät perehdytetään kunnolla. Kaikki periaatteet ovat luettavissa ohessa.

Mitä sitoutuminen tarkoittaa? Periaatteita noudatetaan lakimiesten ja lakimiesopiskelijoiden rekrytoinnissa ja työsuhteissa niin kauan kuin työnantaja haluaa käyttää Reilu työnantaja -leimaa. Tunnustus myönnetään Lakimiesliiton arvioinnin jälkeen. Käytännössä yhdessä keskustellen arvioidaan, ovatko työnantajan toimintatavat sellaisia, että periaatteet toteutuvat jo käytännössä. Tarvittaessa voidaan myös yhdessä pohtia, miten työpaikan käytäntöjä voidaan kehittää, jotta leiman myöntöedellytykset täyttyvät.

Castrén & Snellman ensimmäisenä

Lakimiespäivässä 30.9.2011 esitelty tunnustus myönnettiin ensimmäisenä asianajotoimisto Castrén & Snellmanille. Samana päivänä Castrén & Snellman sai myös Lakimiesliiton myöntämän parhaan opiskelijatyönantajan palkinnon.

Lakimiesliitto on ylpeä voidessaan myöntää tunnustuksen merkittävälle opiskelijoiden, vastavalmistuneiden ja nuorien juristien työnantajalle.

– Toivomme, että Castrén & Snellman toimii hyvänä esimerkkinä. Menestyvä asianajotoimisto voi olla myös reilu työnantaja, Lakimiesliiton lakimies Tommi Rainerma sanoo.

Tunnustuksen saaja arvosti rekrytointivaltikseen saamaansa leimaa. Castrén & Snellmanilta se ei vaatinut muutoksia työsuhdekäytöntöihin, jotka olivat jo lähtökohtaisesti reiluja.

– Olemme kehittäneet työolojamme pitkäjänteisesti. Olemme saaneet myös ulkopuolista tunnustusta työstämme, Castrén & Snellmanin toimitusjohtaja Pauliina Tenhunen sanoo.

Jatkossa leimaa tullaan hyödyntämään rekrytointiin liittyvässä markkinoinnissa.

– Leima lisää entisestään Castrén & Snellmanin houkuttelevuutta erityisesti nuorten juristien keskuudessa. Odotamme siltä paljon, Tenhunen toteaa.

Haluatko mukaan?

Ainoa edellytys mukaan haluavalle lakimiehiä työllistävälle työnantajalle on oheisten periaatteiden noudattaminen. Leima sopii erinomaisesti esimerkiksi asianajotoimistojen käyttöön. Työntekijät voivat vinkata yrityksen johdolle uudesta mahdollisuudesta. Nyt on hyvä hetki tulla mukaan.

Ota yhteyttä Lakimiesliittoon, jos haluat leiman. Yhteyshenkilö on lakimies Tommi Rainerma, etunimi.sukunimi@lakimiesliitto.fi ja 09 8561 0335.

Työsuhteissa noudatettavat periaatteet

Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

1) Työnantaja kohtelee työntekijöitään yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu on erityisen tärkeää työsuhteen ehtoja, työpaikan käytäntöjä sekä työoloja yleisesti koskevissa asioissa.

Työhyvinvointi- ja turvallisuus

2) Työnantaja pyrkii tarjoamaan työntekijöille turvallisen, terveellisen
ja hyvin hoidetun työympäristön.

Koulutus

3) Työnantaja huolehtii siitä, että työntekijöille annetaan tarpeellinen perehdyttämiskoulutus. Lisäksi työnantaja pitää huolen, että työntekijöillä on mahdollisuus hankkia tarpeellista täydennys- ja jatkokoulutusta ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Työsopimus

4) Työsopimukset tehdään aina kirjallisena.

5) Lähtökohtana on, että työsopimukset solmitaan aina toistaiseksi voimassa oleviksi. Määräaikaisia työsopimuksia tehdään, mikäli niihin on olemassa työsopimuslain mukainen perusteltu syy joka kirjataan työsopimukseen.

Työajat ja työn määrä

6) Työsopimuksessa on todettava, sovelletaanko työaikalakia kyseiseen työsuhteeseen.

7) Työnantaja pitää huolen, että työntekijöiden työmääriä ja kuormitusta seurataan. Työnantaja kiinnittää huomiota töiden tasapuoliseen jakautumiseen.

8) Työmäärät pyritään pitämään sellaisina, että työmäärä ei kohtuuttomasti kuormita työntekijää. Työt on pyrittävä järjestämään siten, että työntekijälle mahdollistetaan vapaa-aika ilman työstä aiheutuvaa haittaa.

9) Mikäli työmäärä poikkeaa tavanomaisesta, työnantaja suorittaa korvauksen tavanomaisen työmäärän ylittävästä työstä.

Perhevapaat

10) Perhevapaat kuuluvat kiinteänä ja luonnollisena osana työelämään. Työnantaja rohkaisee työntekijöitä perhevapaiden pitämiseen siten, että perhevapaalle jääminen ja perhevapaalta töihin palaaminen sujuu mahdollisimman sujuvasti ja ongelmitta.

Palkkaus

11) Työntekijälle maksetaan vähintään Suomen Lakimiesliiton antaman vähimmäispalkkasuosituksen mukaista palkkaa.

Vuosiloma

12) Vuosiloman määräytymisessä noudatetaan vuosilomalain säännöksiä.