Sähköistä tiedonantoa halutaan lisätä

Viranomaisten mahdollisuuksia lähettää asiakirjoja ja päätöksiä tiedoksi sähköisenä viestinä, kuten sähköpostitse, halutaan lisätä. Sähköistä tiedoksiantoa voitaisiin käyttää tilanteissa, joissa muuten käytetään ns. tavallista tiedoksiantoa eli joissa tiedoksianto yleensä toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Viranomaisen päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Uudistuksella olisi vaikutuksia erityisesti paljon tiedoksiantoja lähettäviin viranomaisiin, kuten Verohallintoon ja Kansaneläkelaitokseen sekä työvoimahallintoon.

Sähköistä tiedoksiantoa sääntelee laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Se on yleislaki, jota sovelletaan hallintoviranomaisissa, tuomioistuimissa ja muissa lainkäyttöelimissä, syyttäjäviranomaisissa, ulosottoviranomaisissa sekä julkisia hallintotehtäviä hoitavissa yhteisöissä.