Senilexin hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria:Juristien omaa alumnitoimintaa kannattaa kehittää

Senilexin hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria:
Juristien omaa alumnitoimintaa kannattaa kehittää

Teksti Ritva Juntunen ja Matti Juntunen Kuvat Pentti Hokkanen

Olen vakaasti sitä mieltä, että opiskelija samastuu opiskelujen kuluessa omaan tiedekuntaansa ja sitä kautta omaan ammattikuntaansa. Sen vuoksi Turussa alumniaate on lähtenyt kehittymään nimenomaan tiedekuntien alumniyhdistyksistä eli ruohonjuuritasolta. Tämä toiminta sitten muodostuu yhdessä yliopiston oman alumniyhdistyksen kanssa yliopiston yhteiseksi alumnitoiminnaksi, kuvailee Senilex ry:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Matti Vuoria, Turun yliopiston ja sieltä valmistuneiden juristien alumnitoimintaa.

Olisitko ”Senilex-kelpoinen”?

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan alumniyhdistys Senilex ry on perustettu vuonna 2000. ”Senilex-kelpoisia” ovat Turusta valmistuneet juristit.

– Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneiden kanssakäymistä ja yhteenkuuluvuutta sekä edistää tiedekunnan ja ympäröivän yhteiskunnan yhteistyötä. Nykyisessä työelämässä yhä keskeisempää on omien taitojen jatkuva ylläpitäminen ja elinikäinen oppiminen. Tälle toiminnalle Senilex pyrkii kehittämään toimivat puitteet, Vuoria taustoittaa.

– Alumnien tärkeä tehtävä on välittää työelämän odotuksia yliopistokoulutusta kohtaan. Toisaalta toimivat suhteet yliopistojen ja etenkin työnantajan asemassa olevien alumnien välillä mahdollistavat myös luontevan tavan erilaisille rekrytointikanaville. Rinnan niiden kanssa on olennaista kehittää henkilökontakteja edistäviä toimintamuotoja kuten juhla-, seminaari- ja koulutustapahtumia.

Turun yliopiston alumni- ja sidosryhmätoimintaan sisältyy myös taloudellisia pyrkimyksiä yliopiston tukemiseksi. Tämä toiminta on kanavoitu Turun Yliopistosäätiön kautta. Sen hallinnassa on muun muassa oikeustieteen nimikkorahastoja. Niitä ovat Oikeustieteen rahasto, Eurooppaoikeuden rahasto sekä Vakuutus- ja sijoitusoikeuden rahasto.

Turun Tiedekunnan päivä maaliskuussa

Yhdeksi Turun yliopiston alumnitoiminnan kulmakiveksi on muodostunut Yliopistopäivä.

– Seuraava tiedekunnan päivä järjestetään 17. päivänä maaliskuuta 2006. Sen teemana on EU:n tulevaisuus ja perustuslaki. Tiedekuntapäiväämme ovat tervetulleita kaikki ”Senilex-kelpoiset” henkilöt, siis nekin, jotka eivät vielä ole jäseniä. Pääasialliseksi kohderyhmäksi kutsutaan kuitenkin aina ns. 10-vuosiluokat. Tämän periaatteen mukaan seuraavaan juhlaan kutsutaan esimerkiksi vuosina 1966, 1976 1986 ja 1996 valmistuneet.

Muita jo vakiintuneita toimintamuotoja ovat vuosikokous sekä opinto- ja tutustumismatkat. Viimeksi näissä merkeissä on vierailtu työtuomioistuimessa ja CapMan Oyj:ssä Helsingissä.

– Tosiasiahan on se, että monet Turussa opiskelleet asuvat ja työskentelevät nykyään Helsingissä, joten toimintaa on järkevää suunnata myös tänne, Vuoria toteaa.

– Turussa juristialumnien toiminta perustuu tällä hetkellä kolmikantaiseen organisaatioon. Sen osia ovat ensinnäkin yliopiston alumnitoiminta, yhteistyö oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa sekä Senilexin omatoiminta tiiviissä yhteistyössä ainejärjestö Lexin kanssa. Esimerkiksi Senilexin internetsivut ovat Lexin sivustojen yhteydessä.

Tulevaisuuden näkymiä

Nuoren yhdistyksen toiminta on vasta muotoutumassa. Matti Vuorialla on kuitenkin selkeät visiot siitä, mihin suuntaan nimenomaan juristialumnien toimintaa voisi kehittää ja minkä tahojen kanssa tehdä yhteistyötä.

– Tulevaisuudessa olisi tärkeää luoda tiivis yhteistyö eri tiedekuntien alumnitoimintojen ja jatkossa toivottavasti myös Lakimiesliiton kanssa. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että muihinkin oikeustieteellisiin tiedekuntiin saadaan toimivat alumniyhdistykset. Kunhan tämä on toteutunut, yhdistykset voisivat pitkällä tähtäimellä tiivistää myös yhteistyötä muun lakimieskunnan ja erityisesti sen kattojärjestön, Lakimiesliiton, kanssa.

Matti Vuoria kantaa huolta juristien ammattitaidon jatkuvasta ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Siihen alumnitoiminnan kautta voitaisiin luoda edellytykset. Valmistuttuaan opiskelija ei jättäisikään yliopistoa ja tiedekuntaansa, vaan liittyisi heti omaan alumniyhdistykseensä. Tätä kautta muodostuisi luonteva tapa ylläpitää tietoja. Yhteys yliopistoon ei katkeaisi.

Toisaalta alumnijärjestön kautta on ihannetapauksessa jo opiskeluaikana syntynyt verkostoja muihin, jo työelämässä mukana oleviin alumneihin. Tämä mahdollistaa erilaisia tapoja rekrytoida nuoria lakimiehiä ja täten helpottaa vastavalmistuneiden työnsaantia.

Yhtenä alumnitoiminnan kehityskelpoisena toimintamuotona Matti Vuoria näkee mentoroinnin. Se on kokemusten, näkemysten ja osaamisen siirtämistä ja välittämistä henkilöltä toiselle. Kyseessä on tavoitteellinen kahdenkeskeinen vuorovaikutussuhde, jota leimaa molemminpuolinen avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Suhteesta on Vuorian mukaan hyötyä molemmille osapuolille.

Opiskelijoille mentorit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutustua monipuolisesti työelämään ja siihen liittyviin kysymyksiin. Mentorille itselleen toiminta tarjoaa Vuoren mukaan hyödyllisen tavan analysoida omia kokemuksiaan sekä työ- ja toimintatapojaan siirtäessään samalla osaamistaan nuoremmille.

Mentorina voi toimia niin rautaisen osaamisen ja elämänkokemuksen omaavia työelämän konkareita kuin lyhyen aikaa työelämässä olleita entisiä opiskelijoita.

Mentoroinnin ja työelämään rekrytoinnin välimuotona Vuoria näkee gradujen ohjaukseen osallistumisen. Hän on itse osallistunut lukuisten opinnäytetöiden ohjaukseen ja pitää sitä varsin antoisana yhteistyömuotona.

Alumnitoiminta osaksi juristien elinikäistä oppimista

Ennen kuin näin pitkälle tulevaisuuteen päästään, Suomessa melko nuori alumnitoiminta on juurrutettava osaksi akateemisia opintoja ja tässä tapauksessa erityisesti juristien urakehitystä. Tämän ”ilosanoman” levittämisen esteeksi on ehkä hieman yllättäen Vuorian mukaan kohonnut Suomen nykyinen tietosuoja. Yliopistojen eri rekistereitä ei voi suoraan käyttää toiminnan markkinoimiseen. Niinpä edellisten alumnipolvien saaminen mukaan toimintaan voi olla hidasta.

– Sen sijaan nykyiset opiskelijat voidaan saada helpommin mieltämään alumnius suoranaiseksi jatkoksi opiskeluille ja opiskelijajärjestöihin kuulumiselle. Tämän vuoksi Senilex pitääkin rajaa opiskelijoiden ja alumnien välillä hyvin matalana ja joustavana. Toiminta tiiviissä yhteistyössä opiskelijajärjestö Lexin kanssa palvelee myös tätä tarkoitusperää, Vuoria korostaa.

Yliopistojen alumnitoimintaa käsittelevän sarjan 1. osa julkaistiin Lakimiesuutiset-lehdessä 8/2005.

KUKA?

Matti Pekka Ilmari VUORIA, s. 1951

Koulutus:
HuK, Oulun yliopisto 1974
OTK, Turun yliopisto 1977
Varatuomari 1978

Nykyinen asema:
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
– toimitusjohtaja 1.6.2004 alkaen

Aiempi työkokemus:
Fortum Oyj
– hallituksen puheenjohtaja 1998–2003
KTM
– kansliapäällikkö 1992–1998
– ylijohtaja 1991–1992
– hallitusneuvos 1985–1991
– hallitussihteeri 1981–1984
UM
– lähetystöneuvos 1984–1985

Luottamustoimet:
Danisco A/S, Tanska, hallituksen jäsen 1999–
Tiehallinto, johtokunnan puheenjohtaja 2001–
Suomalais–Venäläinen kauppakamari SVKK ry,puheenjohtaja 2001–
Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen 2004–
Sampo Oyj, hallituksen jäsen 2004–
Stora Enso Oyj, hallituksen jäsen 2004–
Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen jäsen 2004–
Winwind Oy, hallituksen puheenjohtaja 2004–
Työeläkevakuuttajat TELA ry, hallituksen puheenjohtaja 2005–
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, hallituksen jäsen 2005–

Turun yliopiston alumnitoiminnasta

Entisiä Turun yliopistosta valmistuneita, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita eli ns. alumneja, on 32 000 ja lisää tulee. Määrä vastaa keskisuuren suomalaisen kaupungin, esimerkiksi Seinäjoen asukaslukua.

Vuosina 1994–2003 valmistuneista:
• 70 % on julkisen sektorin palveluksessa ja 30 % yksityisen työnantajan palveluksessa.
• 36 % työskentelee Turussa, 15 % muualla Varsinais-Suomessa ja 20 % Uudellamaalla.

Turun yliopiston alumneilleen tarjoamia jäsenetuja ovat muun muassa:
• Alumnitiedotteet sähköpostitse ja postitse
• Alumnisivut verkossa: http://www.utu.fi/alumni
• Senilexin sivut http://www.lex.fi/senilex_yleista.php
• Aurora-lehden vuosikerta
• Monitieteinen verkostoitumisfoorumi
• Elämyksiä
• Jatkokoulutusta
• Tilaisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa
• Ikkuna nuorten, koulutettujen ihmisten odotuksille
• Mahdollisuus mentorointiin ja harjoitteluun
• Mahdollisuus jakaa työelämän kokemuksia ja urapolkuja opiskelijoille
• Kutsu yliopistopäivään ja alumnijuhlaan sekä muihin pienempiin alumnitapahtumiin vuoden aikana