Sosiaaliturvan karvalakkioikeus kuriin

Aina ajoittain otsikoihin nousee joku, joka on päätynyt lähes kafkamaiseen prosessiin esimerkiksi hakiessaan sosiaali- tai eläketurvaa. Hän on saattanut saada lukuisia lääkärintodistuksia työkyvyttömyydestään, mutta eläkettä ei ole myönnetty muutoksenhakulautakunnastakaan.

Hänen lääkärintodistuksensa ovat perustuneet lääkärien tekemiin tutkimuksiin, mutta muutoksenhakulautakunta asiantuntijalääkäreineen on ­kohdannut hänet useimmiten vain vali­tus­asia­kirjoissa.

– Tämä on arkipäivää kansalaisten perätessä etuuksiaan muutoksenhakulautakunnista, sanoo asianajaja Kai Kuusi, joka kohtaa vuosittain kymmeniä vastaavanlaisia tapauksia avustaessaan asiakkaitaan muutoksenhakuprosessissa.

– Muutoksenhakulautakunnissa on tarjolla Suomen halvinta oikeutta. Päätökset syntyvät pienellä rahalla, mutta eivät kuitenkaan nopeasti, Kuusi kertoo.

– Ilmeinen ongelma liittyy lautakuntien kokoonpanoon. Toisin kuin hallinto-oikeuksissa, muutoksenhakulautakunnissa oikeutta eivät ole jakamassa riippumattomat tuomarit vaan sivutoimiset, eri intressitahoja ja valtionhallintoa edustavat jäsenet.

Kärjistäen: Kuusen mukaan lautakunnista saa ”karvalakkioikeutta” – oikeutta pystytiskiltä ja huomattavasti halvemmalla kuin riippumatonta oikeutta hallinto-oikeudesta.

Suomessa on koko joukko julkisia toimijoita ja niihin rinnastettavia sosiaalivakuutusalan laitoksia, joiden päätöksistä ei valiteta hallinto-oikeuteen vaan valitustie käy muutoksenhakulautakuntiin: Kela, työttömyyskassat, tapaturmavakuutuslaitokset, Kirkon keskusrahasto, Kuntien eläkevakuutus, työeläkelaitokset ja eläkesäätiöt sekä Valtiokonttori.

Muutoksenhakulautakuntia on kaikkiaan viisi: sosiaaliturvan, työttömyysturvan, tapaturma-asioiden, työeläkeasioiden sekä opintotuen muutoksenhakulautakunta.

Lautakunnat toimivat sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa lukuun ottamatta opintotuen muutoksenhakulautakuntaa, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa.

Yksi perhe, kaksi valitustietä

Vuosittain muutoksenhakulautakunnat käsittelevät yhteensä lähes 50 000 tapaus­ta. Jos valitus ei johda päätöksen muuttumiseen, kansalainen voi valittaa päätöksestä edelleen vakuutusoikeuteen.

Vertailun vuoksi: hallinto-oikeuksissa ratkaistiin vuonna 2010 yhteensä 22 900 tapausta. Muutoksenhakulautakunnissa käsitellään siis ylivoimaisesti suurin osa suomalaisten sosiaaliturvaan liittyvistä valituksista.

– Esimerkiksi vammaisen lapsen vanhemmat saattavat joutua peräämään etuuksia kahdesta eri tuomioistuimesta. Kuntien tukipäätöksistä valitus kulkee hallinto-oikeuteen ja Kelan päätöksistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Tämä ei ole kestävä eikä läpinäkyvä  käytäntö kansalaisten oikeusturvan kannalta, Kai Kuusi painottaa.

Kuusi toteaa, että kansalaisten oikeusturvan kannalta kestävin ratkaisu olisi  purkaa nykyisenlaiset muutoksenhakulautakunnat ja viedä sosiaalivakuutusalan valitustapaukset yleisen tuomiovallan piiriin hallinto-oikeuk­siin.

Hän muistuttaa, että yksi ilmeinen ongelma nykykäytännössä liittyy siihen, että muutoksenhakija ei saa nähtäväkseen lautakunnan lääkärijäsenten arvioita, koska ne katsotaan osaksi tuomioistuimen  neuvottelua, joka tulee pitää salassa.

Voi siis käydä niin, että Kalle Kansalainen ei koskaan saa nähtäväkseen arvioita, joiden perusteella hänet on katsottu  työkykyiseksi, vaikka kymmenkunta lääkäriä olisi ollut toista mieltä.

– Lautakunnan arvioon keskeisesti vaikuttanut lääkäri ei ole kertaakaan tavannut Kalle Kansalaista toisin kuin häntä hoitaneet lääkärit, Kuusi muistuttaa.

– Kenen oikeustajuun tällainen käytäntö sopii?

Lautakuntien ja vakuutusoikeuden näytön käsittely on Kuusen mukaan omaa luokkaansa.

– Niillä on oma asiantuntemuksensa, joka ei vastaa kuitenkaan muualla toimivien asiantuntijoiden ja kansalaisten yleistä oikeustajua.

Tyytymättömyys sosiaaliturvalaitoksien ratkaisuihin kanavoituu valtavana valitusmääränä.

– Tätä hoitamaan on valjastettu tämä huokea lautakuntaorganisaatio. Toisin sanoen lautakuntajärjestelmä on huokea valitusputki, joka täyttää juuri ja juuri muodolliset kriteerit oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä, mutta joka legitimoi oikeudentajun vastaiset ratkaisut sosiaaliturvalaitoksissa, Kuusi kritisoi.

Lautakunnissa istuvat sosiaalivakuutuksen osaajat

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa tiedostetaan lautakuntia kohtaan ajoittain suunnattu kritiikki.

Lautakunnan puheenjohtaja Silja Romo puolustaa lujasti nykykäytäntöä. Hänen mukaansa nykyisenlaiset lautakunnat varmistavat kansalaisten saaman oikeusturvan.

– Jos lähes 50 000 sosiaalivakuutuskysymyksiin liittyvää valitusta hajautettaisiin hallinto-oikeuksiin, olisivatko kansalaiset yhdenvertaisessa asemassa oikeudenkäytön suhteen? Riski on, että eri hallinto-oikeuksissa ratkaisut eriytyisivät ja kansalaiset saisivat keskenään eriarvoista oikeutta, Romo painottaa.

– Lautakunnissa istuvat nimenomaan sosiaalivakuutuskysymyksiin perehtyneet lainoppineet ja toisaalta myös kokeneet lääkäriasiantuntijat.

Romo muistuttaa, että Kelaa koskee itseoikaisumahdollisuus. Kela voi oikaista tekemänsä päätöksen asiakkaan sitä vaa­tiessa. Ellei oikaisua tapahdu, asia siirtyy automaattisesti muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhaku ei edellytä suurta byrokratiaa tai paperisotaa.

– Tavallinen kansalainen suoriutuu valituksesta arkijärjellä. Riittää, että hän ilmaisee tyytymättömyytensä ja perustelee asiansa, Romo toteaa.

Muutoksenhakulautakuntia on moitittu pitkistä käsittelyajoista. Silja Romo kertoo sosiaali- ja terveysministeriön resursoineen lautakuntia viimeisen kolmen vuoden aikana, jotta jutturuuhkia saataisiin purettua.

– Pisimmillään valituksen käsittely saattoi kestää lähes 19 kuukautta. Nyt puhumme noin kymmenestä kuukaudesta.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on käsiteltävänä kaikkiaan 29 eri asiaryhmää. Suurimpina valituksen aiheina ovat työkyvyttömyyseläke, kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyys sekä yleinen asumistuki ja sairauspäivärahakysymykset. Myös vammaistukipäätöksistä valitetaan usein.

Vuosittain sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan pöydälle tulee noin 22 000 – 23 000 uutta tapausta.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilökunnasta valtaosa on juristeja sekä valmistelusta vastaavia notaareja. Virkoja on 48, mutta henkilötyövuosia nykyään 62 valitusten selättämiseksi. Lääkärijäsenet ovat ulkopuolisia asiantuntijoita. Lautakunnalla on kuusi jaostoa, joissa eri tahoilta tulevat lakimies- ja lääkärijäsenet työskentelevät.

Romo korostaa, että muutoksenhakulautakunnissa jaetaan Suomen tehokkainta ja asiantuntevinta sosiaaliturvan ja -vakuutuskysymysten oikeutta.

– En usko, että yhdelläkään hallinto-oikeudella on tällaista sosiaalivakuutuskysymysten osaamista. Ei riitä, että juuri jokin nimenomainen kansalainen saa oikeutta osakseen. Ratkaisujen täytyy olla keskenään linjassa.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan tehdyistä valituksista noin 14–16 prosenttia johtaa päätöksen muuttamiseen. Hylätyistä tapauksista noin 15 prosentista valitetaan edelleen Vakuutusoikeuteen, jonka käsittelyssä noin kymmenkunta prosenttia päätöksistä muuttuu vuosittain.

Nimityskäytäntö ei kestä lähitarkastelua

Asianajajaliitossa ei niellä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan esittämiä perusteluja nykykäytännön jatkamiseksi. Liiton puheenjohtaja Mika Ilveskero katsoo, että nykyisenlaiset muutoksenhakulautakunnat eivät välttämättä kestä kriittistä tarkastelua.

– Merkittävä ongelma liittyy lautakunnan erilliseen asemaan verrattuna muuhun tuomiovaltaan. Lautakuntien päätökset rinnastuvat tuomioistuinten ratkaisuihin, mutta lautakuntien toiminta ja kokoonpano poikkeavat ratkaisevasti oikeusistuimista.

Ilveskero kummastelee, että lautakunnissa tuomiovaltaa käyttävät sivutoimiset virkamiehet ja etujärjestöjen ehdotusten perusteella nimetyt jäsenet.

– Eivät siis tuomarit. Pahimmillaan virkamiehet saattavat työskennellä päivätyökseen saman hallinnonalan asioiden parissa, joita he ratkovat lautakunnissa. Virkamiesten toimeenpanovalta sekoittuu lautakunnissa tuomiovallan käyttöön.

Ilveskero huomauttaa, että lautakuntien jäsenten nimitysmenettely ei vastaa tuomareiden nimitysmenettelyä.

– Olisi syytä saattaa käytäntö sellaiseksi, että riippumaton oikeudenkäyttö toteutuu. Kelan kaltaisilla toimijoilla voisi olla samankaltainen sisäinen oikaisulautakunta kuin Verohallinnolla. Ja siitä seuraava valitusaste olisi sitten hallinto-oikeus.

Kummallista tuomiovaltaa ministeriön alaisuudessa

Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander kiteyttää muutoksenhakulautakuntien keskeisen ongelman hallinnon rakenteiden kautta.

– On merkillistä, että sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa käytetään tuomiovaltaa. Tuomiovallan käytön tulisi olla täysin riippumatonta ministeriöiden hallinnosta.

Tilander katsoo, että muutoksenhakulautakuntiin liittyy paljon epäselviä käytäntöjä.

– Vaikka juuri oikeudenkäytön pitäisi olla läpinäkyvää. Jos lautakuntien kokoonpanoissa ei ole sosiaali- ja terveysministeriön mielestä ongelmia, miksi silloin ei voida julkisesti kertoa, mitä tahoja lautakuntien jäsenet edustavat?

Tilander viittaa kysymyksellään käytäntöön, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriön alaisten lautakuntien jäsenten työnantaja-sarake on Valtioneuvoston hankerekisterissä jätetty tyhjäksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoo avoimesti, keitä opintotuen muutoksenhakulautakunnan jäsenet edustavat.

Jorma Tilander perää avointa keskustelua muutoksenhakulautakuntien roolista ja jäsenten mahdollisista yhteyksistä eri tahoihin.

– Järjestelmä tulisi perata kunnolla ja avata julkiselle tarkastelulle. Nykyrakenteissa hallinto-oikeus olisi fiksuin valitusosoite kansalaisten sosiaaliturvaan liittyville valituksille. Hallinto-oikeudet käsittelevät jo nyt kuntien myöntämään sosiaaliturvaan liittyvät valitukset, Tilander muistuttaa.

Intressiryhmien edustus heittää varjon

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää sanoo oikeusoppineiden jo pidempään kiinnittäneen huomiota muutoksenhakulautakuntien hankalaan asemaan.

– Eri intressiryhmien edustus lautakunnissa heittää kiistatta varjon riippumattomuuden ylle ja heikentää luottamusta oikeusturvaan. Väistämättä tulee mieleen, että säästetäänkö tässä nyt oikeusturvan tasossa ja laadussa. Ne tuskin ovat oikeita säästämisen kohteita. Kansalaisen oikeusturvan pitää olla aukoton, Mäenpää linjaa.

Professori katsoo, että pidemmällä tähtäimellä muutoksenhakulautakuntien käsittelemät asiat tulisi siirtää riippumattomille hallinto-oikeuksille.

– Nykykäytännössä ilmeisiä puutteita on muun muassa muutoksenhakijan kuulemismenettelyssä.

Mäenpään mukaan kansalaisten tulisi saada samanarvoista oikeutta niin sosiaalivakuutuskysymyksissä kuin kuntien sosiaalitukipäätöksissä.

– Ei ole loogista, että Kelan ja kuntien valitustiet ovat erilaisia, koska niiden tuet eivät juuri eroa toisistaan.

Mäenpää muistuttaa, että kansalaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

– Nyt muutoksenhakulautakuntien kohdalla oikeuden saamisessa saattaa ilmetä vajetta. Tuomiovallan käytön tulee olla riippumatonta ja sen täytyy myös näyttää riippumattomalta, Mäenpää summaa.

Lautakunnissa yhdistyy asiantuntijuus

Lähes 50 000 valituksen upottaminen nykyisiin hallinto-oikeuksiin on sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antilan mukaan käytännössä mahdoton vaatimus.

– Mistä resurssit? Antila kysyy muutoksen vaatijoilta.

Hän sanoo, ettei ministeriö enää juurikaan joudu julkisuudessa vastaamaan kysymyksiin muutoksenhakulautakuntien toimintakyvystä.

– Lautakunnat toimivat asiantuntevasti. Jos vertaamme käräjäoikeuksiin, joissa yksi tuomari saattaa joutua käsittelemään erittäin hankalia liikennevakuutusjuttuja, niin lautakunnissamme sosiaalivakuutuskysymyksiä käsittelevät useat asiantuntevat tuomarit, jotka saavat tukea toisistaan.

Antilan mukaan muutoksenhakulautakunnat toimivat joustavasti.

– Jos muutoksenhakijalla ilmenee uutta selvitettävää lautakunnalta saamansa päätöksen jälkeen, jutun saa aina uudelleen vireille. Näin ei tapahdu hallinto-oikeuksissa.

Hän arvioi, että muutoksenhakulautakuntia edeltäneiden lautakuntien jäsenten nimityskäytännöt heittävät varjon nykyisten, uudistettujen lautakuntien ylle.

– Nykyiset nimityskäytännöt on tarkistettu muun muassa oikeuskanslerin toimesta, Antila selvittää.

Esimerkiksi ministeriöiden virkamiesten työskentely lautakuntien jäseninä on oikeuskanslerin näkemyksen mukaan toimiva ratkaisu. Lautakuntien kokoonpanosta säädetään erikseen laissa. Työeläke- ja tapaturmalautakunnissa pitää olla tietyillä mandaateilla lääkäreitä ja lakimiehiä sekä vakuutettujen edustajia.

– Yritämme löytää ennen kaikkea sosiaalivakuuttamista tuntevia jäseniä. Pitää muistaa, että sosiaalivakuutus on kolmikantaisesti säädeltyä, ja siksi on paikallaan, että työnantaja- ja työntekijätahojen edustus on mukana lautakunnissa, joissa tulkitaan työelämään liittyviä varsin vaikeitakin kysymyksiä, Antila tähdentää.

Tuntemattomat työnantajat

Sosiaali- ja terveysministeriön alaiset muutoksenhakulautakunnat sekä opetus- ja kulttuuriministeriön alainen opintotuen muutoksenhakulautakunta ovat julkisia toimijoita, jotka löytyvät Valtioneuvoston hankerekisteristä.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaiset lautakunnat ovat systemaattisesti jättäneet täyttämättä lautakuntien jäsentiedoissa olevan sarakkeen ”työnantaja”. Sosiaaliturvan, työttömyysturvan, tapaturma-asioiden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnat eivät siis julkista lautakuntien jäsenten taustayhteisöjä – eli minkä työnantajien palveluksessa tuomiovaltaa käyttävät lautakunnan jäsenet työskentelevät.

Toimittaja pyysi juttua kirjoittaessaan sosiaali- ja terveysministeriöltä muutoksenhakulautakuntien jäsenten nimitiedot sekä heitä lautakuntaan esittäneiden taustayhteisöjen tiedot. Ministeriön viranhaltija toimitti sähköpostitse Valtion hankerekisterin HARE:n hankenumerot, joiden listalta työnantajatiedot eivät selviä.

Huhtikuussa 2012 toimittaja jätti sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon kirjallisen pyynnön saada lautakuntien nimitysmenettelyyn liittyvät keskeiset asiakirjat, joissa ilmenee, miltä eri tahoilta on pyydetty esityksiä lautakuntien jäseniksi ja kyseisten tahojen tekemät esitykset lautakuntien jäseniksi.

Lakimiesuutiset.fi uutisoi aikanaan, millaiset asiakirjat toimittaja sai käyttöönsä.

 

Yhtä yksinkertaista ratkaisua ei ole

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja hakee muutoksenhakulautakunnista käytävään keskusteluun balanssia. Ylipääsemättömiä ongelmia ei ole, mutta toisaalta ei ole myöskään täysin yksinkertaisia ratkaisuja kansalaisten oikeusturvan paranta­miseksi.

– On esitetty, että nykyisin eri ministeriöiden hallinnonalalle kuuluvat muutoksenhakulautakunnat siirrettäisiin oikeusministeriön hallinnonalalle. Tämä on tuomioistuinlaitoksen organisointikysymys. Se voisi nousta esille esimerkiksi käsiteltäessä oikeusturvaohjelmaa ja mahdollisesti perustettavaa tuomioistuinlaitoksen keskushallintoyksikköä.

Kahden viime vuoden aikana eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on tarkastanut vakuutusoikeuden ja muut muutoksenhakulautakunnat sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa lukuun ottamatta. Kanteluiden ja tarkastusten valossa lautakuntien ratkaisutoiminta ei Pajuojan mukaan näyttäydy ongelmallisena tai puutteellisena.

– Päätökset ovat pääsääntöisesti asianmukaisesti perusteltuja ja prosessuaaliset menettelytavat kunnossa. Käsittelyajat ovat vakuutus­oikeudessa ja lautakunnissa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa lukuun ottamatta jokseenkin kohtuul­lisia.

Vuonna 2011 oikeusasiamiehen kansliassa tehtiin viisi vakuutus­oikeutta ja lautakuntia koskevaa toimenpideratkaisua.

– Kyse oli lähinnä yksittäisistä virheistä ja viivästymisistä, Pajuoja tarkentaa ja palauttaa keskustelun kansalaisten oikeusturvasta asian ytimeen.

– Keskeistä on, että kansalaiset saavat heille kuuluvat etuudet viivytyksettä ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena on, että tehdään oikea päätös jo ensi asteessa ilman tarvetta turvautua muutoksenhakuun. Lääketieteellistä arviointia edellyttävissä asioissa tämä edellyttää, että jo vakuutuslaitoksen käytettävissä on mahdollisimman kattava selvitys.

Pajuoja muistuttaa, että vakuutusoikeutta koskeva uudistus raukesi edellisen eduskunnan toimikauden päättyessä.

– Hallituksen esityksessä käsiteltiin muun muassa työmarkkinajärjestöjen edustajien ja asiantuntijalääkäreiden tarvetta ja organisointia. Aikaisemmat kokemukset viittaavat siihen, että maallikkojäsenten vähentäminen kohtaa kovaa vastustusta työmarkkinajärjestöjen taholta.

Pajuoja painottaa, että kansalaisten oikeusturvan toteutumisessa kysymys on ennen kaikkea resursseista. Muutoksenhakulautakuntien käsiteltäväksi tulee vuosittain noin 50 000 uutta asiaa.

– Jos asiat siirrettäisiin hallinto-oikeuksiin, niiden tulisi saada vastaavat lisäresurssit. Kyseessä ei olisi vain siirto talousarvion momentilta toiselle. Sosiaaliturvan, opintotuen ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnat toimivat valtion rahoituksella. Työeläkeasioiden ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan rahoitus perustuu oikeushallinto­maksuun.

Oikeushallintomaksua suorittavat vakuutuslaitokset ja maksun vahvistaa Finanssivalvonta.

– Jos työeläke- ja tapaturma-asiat siirrettäisiin hallinto-oikeuksiin, myös maksun perimiseltä puuttuisivat perusteet, Pajuoja tähdentää.

Resurssien kannalta merkitystä on myös kustannustasolla. Muutoksenhakulautakuntien ratkaisukustannukset ovat hallinto-oikeuksien kustannuksia huomattavasti pienemmät.

– Hallinto-oikeuksissa ratkaisukustannukset ovat lähes 1 500 euroa, lautakunnissa ne vaihtelevat 200–
700 euron välillä, Pajuoja selvittää.

Lautakunnissa yhdistyy asiantuntijuus

Lähes 50 000 valituksen upottaminen nykyisiin hallinto-oikeuksiin on sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antilan mukaan käytännössä mahdoton vaatimus.

– Mistä resurssit? Antila kysyy muutoksen vaatijoilta.

Hän sanoo, ettei ministeriö enää juurikaan joudu julkisuudessa vastaamaan kysymyksiin muutoksenhakulautakuntien toimintakyvystä.

– Lautakunnat toimivat asiantuntevasti. Jos vertaamme käräjäoikeuksiin, joissa yksi tuomari saattaa joutua käsittelemään erittäin hankalia liikennevakuutusjuttuja, niin lautakunnissamme sosiaalivakuutuskysymyksiä käsittelevät useat asiantuntevat tuomarit, jotka saavat tukea toisistaan.

Antilan mukaan muutoksenhakulautakunnat toimivat joustavasti.

– Jos muutoksenhakijalla ilmenee uutta selvitettävää lautakunnalta saamansa päätöksen jälkeen, jutun saa aina uudelleen vireille. Näin ei tapahdu hallinto-oikeuksissa.

Hän arvioi, että muutoksenhakulautakuntia edeltäneiden lautakuntien jäsenten nimityskäytännöt heittävät varjon nykyisten, uudistettujen lautakuntien ylle.

– Nykyiset nimityskäytännöt on tarkistettu muun muassa oikeuskanslerin toimesta, Antila selvittää.

Esimerkiksi ministeriöiden virkamiesten työskentely lautakuntien jäseninä on oikeuskanslerin näkemyksen mukaan toimiva ratkaisu. Lautakuntien kokoonpanosta säädetään erikseen laissa. Työeläke- ja tapaturmalautakunnissa pitää olla tietyillä mandaateilla lääkäreitä ja lakimiehiä sekä vakuutettujen edustajia.

– Yritämme löytää ennen kaikkea sosiaalivakuuttamista tuntevia jäseniä. Pitää muistaa, että sosiaalivakuutus on kolmikantaisesti säädeltyä, ja siksi on paikallaan, että työnantaja- ja työntekijätahojen edustus on mukana lautakunnissa, joissa tulkitaan työelämään liittyviä varsin vaikeitakin kysymyksiä, Antila tähdentää.

Tuntemattomat työnantajat

Sosiaali- ja terveysministeriön alaiset muutoksenhakulautakunnat sekä opetus- ja kulttuuriministeriön alainen opintotuen muutoksenhakulautakunta ovat julkisia toimijoita, jotka löytyvät Valtioneuvoston hankerekisteristä.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaiset lautakunnat ovat systemaattisesti jättäneet täyttämättä lautakuntien jäsentiedoissa olevan sarakkeen ”työnantaja”. Sosiaaliturvan, työttömyysturvan, tapaturma-asioiden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnat eivät siis julkista lautakuntien jäsenten taustayhteisöjä – eli minkä työnantajien palveluksessa tuomiovaltaa käyttävät lautakunnan jäsenet työskentelevät.

Toimittaja pyysi juttua kirjoittaessaan sosiaali- ja terveysministeriöltä muutoksenhakulautakuntien jäsenten nimitiedot sekä heitä lautakuntaan esittäneiden taustayhteisöjen tiedot. Ministeriön viranhaltija toimitti sähköpostitse Valtion hankerekisterin HARE:n hankenumerot, joiden listalta työnantajatiedot eivät selviä.

Huhtikuussa 2012 toimittaja jätti sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon kirjallisen pyynnön saada lautakuntien nimitysmenettelyyn liittyvät keskeiset asiakirjat, joissa ilmenee, miltä eri tahoilta on pyydetty esityksiä lautakuntien jäseniksi ja kyseisten tahojen tekemät esitykset lautakuntien jäseniksi.

Lakimiesuutiset.fi uutisoi aikanaan, millaiset asiakirjat toimittaja sai käyttöönsä.

Muutoksenhakulautakuntien tarkat tiedot

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

 • Jäsenet: http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanonSelailu.asp?h_iID=15021&tVNo=6&sTyp=
 • Sosiaaliturvan muutoksenhakuautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena Kelan toimeentuloturva-asioissa.
 • Vuonna 2010 vireille 21 710 asiaa.
 • Vuonna 2010 tavoitteena 25 200 asian käsitteleminen ja keskimääräisen käsittelyajan lyhentäminen yhteentoista kuukauteen. Ratkaistavien asioiden lukumäärää koskeva tavoite ylitettiin: lautakunta ratkaisi vuonna 2010 yhteensä 27 411 valitusasiaa.
 • Vuoden 2010 aikana valitusten keskimääräinen käsittelyaika 15,3 kuukautta (468 päivää).

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

 • Jäsenet: http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanonSelailu.asp?h_iID=16877&tVNo=6&sTyp
 • Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena tapaturmavakuutuslain mukaisissa asioissa.
 • Vuonna 2010 ratkaistiin 5 547 valitusasiaa.
 • Valituksia saapui 5 134 eli lähes sata vähemmän kuin edellisenä vuonna
 • Vuoden lopussa oli vireillä olevien asioiden määrä vähentynyt lähes neljällä sadalla asialla.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

 • Jäsenet: http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanonSelailu.asp?h_iID=17825&tVNo=6&sTyp=
 • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työeläketurvaa koskevissa asioissa.
 • Vuonna 2010 saapuneita valituksia 5 816.
 • Ratkaisuja 2010 yhteensä 5 890.
 • Vireillä 31.12.2010 1 969 tapausta.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

 • Jäsenet: http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanonSelailu.asp?h_iID=16945&tVNo=6&sTyp=
 • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea, koulutuspäivärahaa, työttömyyskassan jäsenyyttä, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opintososiaalisia etuuksia, aikuiskoulutustukea, ammattitutkintostipendiä, vuorottelukorvausta ja palkkaturvaa koskevissa asioissa.
 • Vuonna 2010 vireille 8 784 asiaa
 • Käsittelyaika 6,27 kk eli 188 vuorokautta

Opintotuen muutoksenhakulautakunta

 • Jäsenet: http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanonSelailu.asp?h_iID=17159&tVNo=6&sTyp=
 • Opintotuen muutoksenhakulautakunta ratkaisee ensimmäisenä valitusasteena opintotukea tai koulumatkatukea koskevan valituksen, joka kohdistuu kansaneläkelaitoksen tai korkeakoulun opintotukilautakunnan antamaan päätökseen.
 • Vuonna 2010 yhteensä 2 929 käsiteltävää asiaa
 • Päätöksiä annettiin yhteensä 3 339, joista valituksia koskevia päätöksiä 2 502.
 • Hyväksyttyjä valituksia kymmenen prosenttia.