STUDENT TRAINEE EXCHANGE PROGRAM – mahdollisuuksia sekä työnantajille että opiskelijoille

 

Wärtsilä Oyj Abp palkkasi tänä kesänä ensimmäisen kerran saksalaisen kesäharjoittelijan Student Trainee Exchange Program -harjoitteluohjelman kautta. STEP-harjoittelu oli onnistunut sekä työnantajan että harjoittelijan mielestä, ja Wärtsilä on kiinnostunut yhteistyöstä ELSAn kanssa myös tulevaisuudessa. STEP-harjoittelu toi Wärtsilälle sekä vaihtelua että uusia mahdollisuuksia, mutta myös sellaista tietämystä Saksan lainsäädännöstä, jota suomalaisella harjoittelijalla ei välttämättä olisi ollut.

The European Law Students´ Association – ELSA – on mailman suurin oikeus­tieteen opiskelijoiden ja nuorten lakimiesten järjestö, joka toimii yli 200 oikeus­tieteellisessä tiedekunnassa ja edustaa lähes 30 000 jäsentään. ELSA on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin vuonna 1981 Wienissä neljän oikeustieteen opiskelijan voimin. Tällä hetkellä ELSA toimii yhteensä 36 Euroopan maassa toteuttaen toiminnallaan visiotaan ”A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity”. ELSAn ylintä päätösvaltaa kansainvälisellä tasolla käyttää koko ELSA-järjestön yleiskokouk­sena toimiva Council. Jokaisella ELSAn jäsenmaalla on oikeus lähettää edusta­jansa Council Meetingiin, joka järjestetään puolivuosittain sekä syksyllä että keväällä.

ELSAn varsinainen, koko jäsenistölle suunnattu toiminta tapahtuu paikallisyhdistyksissä. ELSA Finlandin alayhdistykset toimivat Helsingissä, Turussa, Rovaniemellä ja Vaasassa. Paikallisyhdistyksiä on yhteensä neljä, ja ELSA tavoittaa siten oikeustieteen opiskelijat kaikissa Suomen oikeustieteellisissä tiedekunnissa ja Vaasan opetusyksikössä. ELSA toteuttaa visiotaan näkyvimmin kolmen avainalueen­sa toiminnan kautta. Academic Activities -avainalue järjestää sekä kansallisia että kansainvälisiä oikeustapauskilpailuja ja muun muassa lawyers at work -tapahtumia. Seminars and Conferences -avainalueen puitteissa järjestetään nimensä mukaisesti seminaareja, konferensseja ja law schooleja, mutta myöskin ELSA-ryhmien välisiä study visitejä.

Student Trainee Exchange Program on kansainvälinen harjoitteluvaihto-ohjelma, joka tarjoaa opiskelijoille ja nuorille lakimiehelle mahdollisuuden työskennellä ­oikeudellisessa työssä ulkomailla. Samoin STEP-ohjelma on työnantajille vaivaton mahdollisuus kansainvälisen harjoittelijan palkkaamiseen. STEP-ohjelma on työnantajalle yksinkertainen ratkaisu, sillä ELSA sitoutuu hankkimaan työnantajalle hänen toiveitaan vastaavan harjoittelijan. Työnantajalla on oikeus määritellä, mihin oikeudenalaan STEP-harjoittelijan täytyy olla erikoistunut, mitä kieltä harjoittelijan on puhuttava ja mistä maasta harjoittelijan on tultava. Työnantajan asettamien vaatimusten perusteella ELSA markkinoi harjoittelupaikkaa ja toimittaa hakijoiden hakemukset työnantajalle ennalta sovittuna määräpäivänä. STEP-harjoittelu voi kestää kahdesta viikosta kahdeksaantoista kuukauteen ja tällä aikavälillä työnantaja voi palkata STEP-harjoittelijan haluamakseen ajaksi. STEP-harjoittelijoita voi palkata ympäri vuoden, mikä tekee harjoitteluohjelmasta joustavan. Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle kirjastolle ja Erik Castren -instituutille samoin kuin Wärtsilälle STEP-harjoittelijan palkkaaminen kesäkuukausiksi on tästä huolimatta ollut luontevinta.

Wärtsilän ensimmäinen STEP-harjoittelu alkoi kesäkuussa 2007, kun saksalainen harjoittelija Falk Becker saapui Helsinkiin. Wärtsilällä on aiempina kesinä ollut pääkonttorissa lakimiesharjoittelijoita Suomesta, mutta tänä vuonna he päättivät kokeilla jotain uutta, kertoo Wärtsilän edustaja Riitta Hovi. Idean STEP-harjoittelijan palkkaamisesta he saivat kyseisen yrityksen työntekijältä, joka opiskeluaikanaan oli toiminut aktiivisesti ELSAssa. Tarkoituksena oli antaa STEP-harjoittelijalle kokonaiskuva suuren kansainvälisen yrityksen lakiosaston toiminnasta ja hyödyntää saksalaisen harjoittelijan erityisosaamista Saksaan liittyvien asioiden hoitamisessa. Hovi suositteleekin STEP-harjoittelijan palkkaamista erityisesti kansainvälisille yrityksille, joilla on jo toimintaa muissa Euroopan maissa tai jotka ovat laajentamassa tai vakiinnuttamassa toimintaansa uuteen maahan. Toiminnan vakiinnuttamiseksi ja kohdemaan lainsäädännön paremmaksi tuntemiseksi STEP-harjoittelijan palkkaamista kyseisestä maasta kannattaa harkita tosissaan.

Wärtsilä valitsi ELSAn kanavaksi kansainvälisen harjoittelijan palkkaamiseen ELSAn järjestämän Reception-ohjelman vuoksi. ELSA huolehtii kaikista käytännön järjestelyistä aina STEP-työpaikan markkinoinnista STEP-harjoittelijan kotiinpaluuseen saakka.

– STEP-harjoittelijan palkkaaminen oli yksinkertaista ja joustavaa ELSAn hoitaessa sekä hakemusasiat että harjoittelijan vapaa-ajasta huolehtimisen, Hovi kertoo.

– STEP-harjoittelijan ottaminen sujui kätevästi, kun meidän ei tarvinut huolehtia työpaikan markkinoinnista Saksassa, toteaa Hovi.

ELSA hakee kaikille Suomeen saapuville STEP-harjoittelijoille CIMO-statuksen ja avustaa tulevia STEP-harjoittelijoita mahdollisten oleskelulupien tai viisumien hankinnassa. ELSAn pyynnöstä CIMO toimittaa myös STEP-harjoittelijan verokortin suoraan työnantajalle. STEP:n erikoisuutena onkin, että työnantajan tarvitsee STEP-hakuprosessissa ainoastaan täyttää ja allekirjoittaa sopimus STEP-harjoittelijan ottamisesta ELSAn hoitaessa STEP-paikan markkinoinnin ja harjoittelijoiden mahdollisen esikarsinnan. Työnantajan valittua STEP-harjoittelijan ELSA tiedottaa valinnan tuloksista STEP-harjoitteluun hakeneille ja aloittaa valmistelut harjoittelijan saapumista varten.

Juuri Reception tekee STEP:stä niin helpon mahdollisuuden työnantajille kuin se onkin. ELSA järjestää STEP-harjoittelijalle asunnon, hakee hänet lentokentältä ja järjestää harjoittelijalle mielekästä vapaa-ajan ohjelmaa. STEP-vastaavat huolehtivat, että harjoittelijat viihtyvät uudessa asuinkaupungissaan, ja tutustuttavat STEP-harjoittelijat paikallisiin opiskelijoihin ja ELSAlaisiin. Työnantajan ei siten tarvitse huolehtia harjoittelijan viihtyisyydestä tai selviytymisestä vieraassa maassa ja kaupungissa STEP-harjoittelun aikana.

– All the ELSA people were very ­friendly and helpful during my stay in Helsinki askind constantly if I needed some help, kertoo Falk Becker.

Hän oli tyytyväinen ELSAn järjestämiin aktiviteetteihin ja piti STEP-vastaavien apua korvaamattomana lähdettäessä ulkomaille kansainväliseen työharjoitteluun.

STEP-harjoitteluohjelma on yritykselle erinomainen tilaisuus saada tietämystä jonkin tietyn maan lainsäädännöstä, saada käännösapua ja kontakteja mahdollisiin tulevaisuuden työntekijöihin, mutta ennen kaikkea mahdollisuus olla osa 30 000 jäsenen ELSA-verkostoa. Wärtsilässä STEP-harjoittelijan tehtäviin kuului muun muassa Saksaan liittyvien asioiden hoitamista sekä yleisten sopimusehtojen, sopimusten ja muiden asiakirjojen laadintaa ja kommentointia. Hovi kertoo yhtiön halunneen tänä vuonna STEP-harjoittelijan Saksasta eräiden projektiluontoisten tehtävien vuoksi, ja ELSAn kautta tämä järjestyi vaivattomasti.

Sekä työnantajalle että myös opiskelijalle STEP-harjoittelu on ainutlaatuinen mahdollisuus saada kansainvälistä kokemusta ja tutustua vieraan maan lainsäädäntöön.

– The opportunity to work in a global company is a huge advantage if the person is interested in international law or working abroad. I can only recommend STEP-training program for students who are international-minded and open to new challenges, kertoo STEP-harjoittelija Becker.

Hän pitää STEP-harjoittelua oivana tilaisuutena uusiin, erilaisiin kokemuksiin ja kansainvälistymiseen ja suosittelee sitä varteen otettavana vaihtoehtona niin suomalaisille yrityksille kuin suomalaisille opiskelijoillekin.

Tuulia Hietaniemi
Vice President
Student Trainee Exchange Program
ELSA Finland