Suomen Lakimiesliiton ensimmäinen vuosikymmen 1954–1964: Edunvalvontaa kahdella tasolla

Rajalliset mahdollisuudet etujen valvontaan

Ennen 1960-lukua ei järjestöjen neuvotteluasema ollut kehuttava. Vuosina 1954–1964 Suomen Lakimiesliiton piirissä edunvalvontaa hoidettiin kahdella­ tasolla: lakimiesten omien ammattipohjaisten ­yhdistysten ja Akavan puitteissa.

Liitto opetteli ammattiyhdistystoimintaa, vaikka työtaistelun välineet olivat rajalliset ja menestyksekkäältä­ edunvalvonnalta puuttuivat näin ollen ­edellytykset. Lakimiesliiton neuvotteluasema valtioon nähden oli heikko, koska vuosikymmenellä­ elettiin neuvotteluoikeuslakien aikaa. Tietoisuus edunvalvonnasta ja sen merkityksestä kuitenkin ­kasvoi liiton piirissä vuosina 1954–1964.

Akavan tasolla pyrittiin sekä ajamaan jäsen­järjestöjen että kokonaisuuden etuja. Akava, alkuperäiseltä nimeltään Akateemis-ammatillinen ­valtuuskunta oli perustettu 1950 Lakimiesliiton ­johdolla edustamaan akateemisia virkamiehiä.

Kollektiivisen edunvalvonnan hyödyt oli ymmärretty,­ mutta vasta 1964, menettelytapalain myötä, alkoi syntyä mahdollisuuksia ja välineitä ­työtaisteluun. Tuolloin virkapalkat sidottiin ­yleiseen ansiokehitykseen ja korotukset myönnettiin ­prosenttikorotuksina.

Nollatyöstä ärhäkäksi edunvalvojaksi

Aluksi kukaan ei hoitanut työmarkkinakysymyksiä Lakimiesliitossa. Jussi Pajuojan ja Kaijus Ervastin teoksen Suomen Lakimiesliiton historia 1944–1994 mukaan siitä huolimatta, että Lakimiesliiton säännöissä painotettiin edunvalvontaa, sen ensimmäisellä vuosikymmenellä edunvalvonta ei ollut toiminnassa päällimmäisenä.

Liiton asiamiehenä työskennellyt Kai Korte on jälkeenpäin luonnehtinut, että edunvalvontaa ei tällöin pidetty ­toimintana, jonka puolesta pitäisi työskennellä.
Vuoden 1952 toimintakatsauksessa asiamies Korte esitti, että huomattaviin uudistuksiin tulee ryhtyä, mikäli ammatillisen­ järjestötoiminnan voimakasta kehitystä aiotaan­ seurata. Edunvalvonnan saralla otettiinkin 1950-luvun puoli­välistä alkaen merkittäviä edistysaskelia, sillä esimerkiksi  vuonna 1956 saavutettiin kymmenien prosenttien palkan­korotukset ja vuonna 1964 menettelytapalaki lähtötaso­tarkastuksineen.

Ristiriita hiersi liittoa

Lakimiesliiton jäsenkunnassa asenteet työtaisteluita kohtaan olivat ristiriitaiset. Varsinkin monet asianajajat katsoivat asemansa yrittäjänä ja työnantajana olevan ristiriidassa työtaistelu­pyrkimyksen kanssa. Tästä syystä Suomen Asianajaja­liiton piirissä harkittiin eroamista Lakimiesliitosta. Tähän Lakimiesliitto totesi tehtävänsä olevan lakimiesten yhteiskunnallisten­ ja taloudellisten etujen valvominen, jota työtaistelu­ toteuttaa käytännössä. Lakimiesliiton perustajajäsen Asianajajaliitto ei lopulta eronnut.

Yleiskorotuksen sijaan kuoppakorotuksia

Lokakuussa 1961 Akava julisti jälleen akateemisten alojen yleisen­ hakukiellon ja saarron ja käynnisti pisteirtisanoutumiset, sillä keskus­järjestö ei ollut tyytyväinen akateemisille virkamiehille ­­esitettyihin 8–15 prosentin palkankorotuksiin.

Työtaistelut jouduttiin kuitenkin keskeyttämään, kun Urho Kekkonen hajotti eduskunnan. Yleiskorotushanke oli siirrettävä tulevaisuuteen, ja sen sijaan jouduttiin kuoppakorotusneuvotteluihin, jotka poistivat Akavan mukaan vain pahimmat vääristymät.

Kuoppakorotusneuvotteluissa neuvotellaan viralle tai virkaryhmälle erilliskorotusta siirrolla ylempään palkkaluokkaan, kun palkkaus on jäänyt jälkeen. Kuoppakorotuksia eli järjestelyvaraeräratkaisuja saatiin kuitenkin joiltakin osin enemmän kuin liitto oli vaatinut. Varsinkin niissä tapauksissa, joissa oli esitetty yhden tai kahden palkkaluokan korotusta, vaatimukset toteutuivat suhteellisen hyvin.

Irtisanoutumiset työtaistelun välineenä

Vuoden 1956 yleislakkoa on pidetty eräänä suomalaisen­ työmarkkinapolitiikan käännekohtana. ­Tällöin pitkään­ ­jatkunut valtiokorporatismi alkoi muuttua­ liittokorporatis­tiseen suuntaan ja entinen hinta- ja palkkasäännöstely­järjestelmä muuttui. Kun aiemmin ­neuvottelut käytiin työnantajien ja hallituksen välillä, nyt työmarkkinapoliittisen neuvottelun osapuolina olivat ­palkansaaja- ja työnantajaliitot.

Yleislakon aikana reilut 400 000 työntekijää oli lakossa 19 päivän ajan. Tällä SAK saavutti palkankorotuksen, jonka myötä Akava esitti toukokuussa yhdentoista prosentin korotusvaatimuksen akateemisille virkamiehille. Se jätettiin hyväksymättä, minkä jälkeen Akava julisti lähes kaikki akateemista loppututkintoa edellyttävät virat ja toimet hakukieltoon ja saartoon. Saarron ulkopuolelle jäivät vain pappien ja upseerien virat.

Työtaistelu kiristyi muutamaa kuukautta myöhemmin, kun Akavan työtaistelustrategian mukaisesti ensimmäiset virkamiehet irtisanoutuivat. Koska virkamiehillä ei tuolloin ollut lakko-oikeutta, oli määrä toteuttaa pisteirtisanoutu­misia vaikutusten kannalta tarkkaan valituissa, erityisissä Akavan kenttään kuuluvissa virkakohteissa. Akava noudatti näin kutakuinkin laillisuusperiaatetta, mistä oli päätetty Akavaa perustettaessa. Akavassa harkittuja piste­lakkoja ei kuitenkaan toteutettu, ja syyskuussa työtaistelun osapuolet allekirjoittivat kaikille virkamiehille ­seitsemän prosentin palkankorotussopimuksen.

Nootti kriisiytti suunnitelmat

Vuoden 1961 palkkataistelu ei sattunut parhaaseen ­mahdolliseen ajankohtaan, sillä samaan aikaan Suomella oli ulkopoliittisesti tukala tilanne. Neuvostoliitto oli lokakuussa 1961 jättänyt Suomelle nootin, jossa se pyysi konsultaatiota sotilaallisesta avunannosta Saksan liittotasavallan hyökkäyksen pelossa.

Suomen silloinen presidentti Urho Kekkonen hajotti eduskunnan marraskuussa ja määräsi uudet vaalit helmikuuksi. Menettelyään hän perusteli eräässä puheessaan sillä, että hajottamalla eduskunnan saadaan mahdollisimman pian ­vastaus siihen, kannattaako kansa ystävällismielistä ulko­politiikkaa vai ei.

Marraskuun lopussa konsultaatiosta päätettiin luopua,­ mutta nootin antaminen ja eduskunnan hajottaminen johtivat­ julkisen keskustelun kuumenemiseen. Tästä syystä Akavaa – ja erityisesti Lakimiesliittoa kovien korotusvaatimus­tensa vuoksi – paheksuttiin lakkouhasta. Eräs toimittaja syytti työtaisteluun osallistuneita järjestöjä jopa valtakunnan vapauden vaarantamisesta Suomen Kuvalehdessä marraskuussa 1961.