Terrorismimietintö kaipaa hiomista

Terrorismityöryhmän mietinnössä ehdotetaan, että koulutuksen ottaminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi. Esitys on Suomen Lakimiesliiton mukaan pääosin kannatettava, vaikka se katsookin, että näyttökysymykset tulevat tällöin olemaan merkittävässä roolissa. Myöskään todistelu ei ole ongelmatonta, kun lainsäädäntöä aletaan soveltaa käytäntöön.

Lakimiesliitto esittää, että ”koulutuksen ottamisen” sijaan lakitekstissä käytettäisiin sanamuotoa ”kouluttautuminen”. Lakimiesliitto ­katsoo myös, että kouluttautuminen ja koulutuksen antaminen olisi tarkoituksenmukaista säätää rangaistavaksi samassa pykälässä.

Lisäksi Lakimiesliitto huomauttaa, että terrorismin rahoittamisen rangaistavaksi säätämisen osalta ehdotettu sanamuoto ei täytä rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta johtuvaa tunnusmerkistön tarkka­rajaisuusvaatimusta. Terrorismin rahoittamisen kohdalla tekijän tietoisuuden tulee olla yksiselitteinen edellytys rangaistavuudelle.