Terrorismin torjuntaan strategia

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Suomen ensimmäisestä kansallisesta terrorismin torjunnan strategiasta. Strategia ohjaa viranomaisten varautumista ja yhteistyötä terrorismin torjunnassa. Suomessa terrorismin torjunnan painopiste on ennalta estävässä toiminnassa. Suoraan Suomeen kohdistuva terrorismin uhka on vähäinen.

Suomessa päävastuu terrorismin torjunnasta on poliisilla. Strategiassa on määritelty ja selkeytetty viranomaisten vastuut ja roolit terrorismin torjunnassa sekä mahdollinen tarvittava koordinaatio. Tehokas terrorismin torjunta edellyttää myös poliittisen tason, valtio- ja kuntasektorin sekä kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän tiivistä, jatkuvaa ja johdonmukaista yhteistyötä. Strategiaan sisältyy viisi strategista linjausta ja niiden toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet.

Kansallinen terrorismin torjunnan strategia löytyy osoitteesta www.intermin.fi/files/terrorismintorjunnanstrategia.