Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2010

Kuten vuosi 2009 myös 2010 tulee olemaan monessa mielessä mielenkiintoinen ja jännittävä jopa liiaksi asti. Vuotta hallitsee heikko taloudellinen tilanne, joka vaikuttaa niin työmarkkinoihin kuin poliittiseen ympäristöönkin. Sekä työmarkkinakentällä että poliittisella kentällä taas tapahtuu poikkeuksellisen paljon.

Julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa. Yksityisellä sektorilla sopimuksia synnytettiin pitkin vuotta 2009 ja vauhti kiihtyi vuodenvaihteeseen, mutta myös yksityisellä sektorilla neuvottelukierros on kesken useilla aloilla.

Julkisen sektorin neuvottelut näyttävät aivan poikkeuksellisen vaikeilta. Taustalla väikkyy viime neuvottelukierroksen poikkeuksellinen ratkaisu kuntasektorilla, jolla Tehy sai omille jäsenilleen suuremmat palkankorotukset kuin muut kuntasektorin palkansaajat. Tällä kierroksella muiden järjestöjen keskeinen tavoite on tästä ratkaisusta seuranneiden palkkauksellisten vääristymien korjaaminen, mikä on erityisen hankalaa näin vaikeassa taloustilanteessa.

Valtiosektorilla tilanne ei ole merkittävästi valoisampi ja valtiotyönantaja on väläyttänyt jopa palkanalennuksia ja muita sopimusheikennyksiä pitkin vuotta 2009. Valtiosektorin neuvotteluilla on myös yhteys myös muuhun julkiseen sektoriin, erityisesti kuntasektoriin, jonka ongelmat tulevat varmasti heijastumaan valtion neuvotteluihin.

Paljon huomiota alkuvuoden aikana kerännevät myös yliopistosektorin neuvottelut, jotka ovat olleet poikkeuksellisen kireät. Yliopistojen osalta sopimukset neuvotellaan ensimmäistä kertaa yksityisellä sektorilla ja ensimmäistä kertaa uuden yliopistolain aikana, jolloin neuvotellaan ensimmäistä kertaa työehtosopimukset henkilöstölle, joka on tähän saakka toiminut virkasuhteissa. Koska nyt saavutettava ratkaisu tulee väistämättä toimimaan tulevien vuosien neuvottelujen pohjana, pyrkii työnantaja hyvin voimakkaasti aiempien työehtojen heikentämiseen.

Taloustilanteen heikkouden ja neuvotteluasetelmien vaikeuden seurauksena syntyneet ja syntyvät sopimukset ovat hyvin lyhyitä. Seuraava neuvottelukierros on jo osin käynnissä ja alkamassa, kun vuosi seuraavan kerran vaihtuu. Tämä tarkoittaa, että valmistautuminen seuraavalle sopimuskierrokselle alkaa heti, kun tämän kierroksen sopimukset ovat syntyneet.

Politiikan puolella hallituskausi lähestyy loppuaan ja käytännössä koko vuosi on sisäänajoa eduskuntavaaleihin ja tuleviin hallitusneuvotteluihin. Vaikea taloustilanne tulee leimaamaan sekä vaaleihin valmistautumista, vaalikeskusteluja ja ennen kaikkea hallitusneuvotteluja. Odotettavissa on liikkumavaraltaan vaikeimmat neuvottelut sitten 1990-luvun puolenvälin. Koko hallituskauden toiminnan sanelevan hallitusohjelman merkitys tulee näissä olosuhteissa korostumaan entisestään. Hallitusohjelmalla tulee olemaan ratkaiseva merkitys esimerkiksi oikeuslaitoksen tulevaisuudelle.

Vaikea tilanne heijastuu voimakkaasti edunvalvonnan luonteeseen. Koska jakovaraa on vähän ja odotettavissa on lähinnä leikkauksia, ei laajoja lisäpanostuksia julkisen sektorin toimintaan ole odotettavissa. Tämä pakottaa kaikki toimijat keskittymään omalta kannaltaan keskeisiin kysymyksiin ja löytämään niihin realistisia, rajallisiin resursseihin mahtuvia ratkaisuja. Lakimiesliitto tulee omalta osaltaan esittämään ohjelman siitä, miten oikeuslaitoksen tilannetta voidaan parantaa paitsi resursseja lisäämällä, myös lainsäädäntöä ja toimintatapoja kehittämällä.

Verksamhetsledarens blick på år 2010

Såsom år 2009 kommer även 2010 att vara intressant och spännande i många avseenden. Alltför intressant och spännande rentav. Året präglas av det svaga ekonomiska läget som påverkar såväl arbetsmarknaden som den politiska miljön. Både på arbetsmarknadsfältet och på det politiska planet pågår exceptionellt mycket.

Förhandlingarna om den offentliga sektorns kollektiv- och tjänstekollektivavtal har inletts i slutet av det gångna året och i början av det nya året. Inom privatsektorn framlades avtal under hela året 2009 och takten ökade fram mot årsskiftet, men också där är förhandlingsrundan oavslutad i många branscher.

Förhandlingarna inom den offentliga sektorn ser ovanligt svåra ut. I bakgrunden spökar den exceptionella lösningen från kommunsektorns förra förhandlingsrunda där Tehy lyckades avtala större löneförhöjningar för sina medlemmar än för de övriga lönetagarna i kommunsektorn. Under denna runda har de andra organisationerna som sin centrala målsättning att rätta till de lönemässiga snedvridningarna som denna lösning hade som påföljd. Detta kommer att vara speciellt svårt i en svår ekonomisk situation som denna.
Inom den statliga sektorn ser läget inte avsevärt ljusare ut, och den statliga arbetsgivaren har till och med antytt om lönesänkningar och andra avtalsförsämringar under hela 2009. Förhandlingarna inom statssektorn har också en koppling till den övriga offentliga sektorn, speciellt den kommunala sektorn, vars problem med säkerhet kommer att återspeglas också på statens förhandlingar.

I början av året kommer mycket uppmärksamhet troligen att riktas även på universitetssektorns förhandlingar som har varit ovanligt svåra. Universiteten förhandlar för första gången inom privatsektorn och för första gången under den nya universitetslagen. Nu förhandlas för första gången kollektivavtal för personalen som hittills har haft tjänsteförhållanden. Eftersom lösningen som förhandlingarna nu resulterar i oundvikligen kommer att utgöra grunden för förhandlingarna kommande år, strävar arbetsgivaren hårt efter att försämra de tidigare arbetsvillkoren.

Avtalen som har uppkommit och som uppkommer som följd av det svaga ekonomiska läget och de svåra förhandlingspositionerna är mycket korta. Följande förhandlingsrunda har delvis redan startat och den kommer att starta vid följande årsskifte. Detta innebär att förberedelserna för nästa avtalsrunda börjar så fort man nått fram till ett avtal under den pågående rundan.

I politiken nalkas regeringsperioden sitt slut och i praktiken är hela året inkörning för riksdagsvalet och de kommande regeringsförhandlingarna. Den svåra ekonomiska situationen kommer att prägla både föreberedelserna inför valet, valdebatterna och framför allt regeringsförhandlingarna. Vi kan sannolikt se fram emot förhandlingar med minsta spelrum sedan mitten av 1990-talet. Betydelsen av regeringsprogrammet, som avgör verksamheten för hela regeringsperioden, kommer under de aktuella omständigheterna att framhävas mer än hittills. Regeringsprogrammet kommer att ha en avgörande betydelse för exempelvis rättsväsendets framtid.

Den svåra situationen återspeglas kraftigt på intressebevakningens natur. Eftersom det inte finns mycket att dela på och man främst står inför nedskärningar, väntas inga omfattande extra satsningar inom den offentliga sektorns verksamhet . Detta tvingar samtliga aktörer att fokusera på de frågor som är de mest centrala för dem och de måste även hitta realistiska lösningar som passar in i ramarna för de begränsade resurserna. Juristförbundet kommer till egen del att framlägga ett program om hur rättsväsendets situation kan förbättras förutom genom att öka resurserna, även genom att utveckla lagstiftningen och verksamhetssätten.