Töitä paiskitaan jatkossakin

Hallitusohjelma oli Lakimiesliiton näkökulmasta erittäin onnistunut. Liiton hallitusohjelmavaikuttamisen kärkitavoite, oikeusturvaohjelma, kirjattiin oikeuspolitiikan osioon. Uusi hallitus puuttuu oikeudenkäyntien viivästymisiin ja parantaa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen oikeusturvaa. Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan. Syyttäjä- ja tuomioistuinlaitosten resursoinnista huolehditaan ja tuomioistuinharjoittelupaikkoja lisätään. Lakimiesliitolle keskeisistä tavoitteista vain tuomioistuinvirasto jäi kirjaamatta hallitusohjelmaan, mutta siihenkin palattaneen taloustilanteen kohentuessa.

Lakimiesliiton Oikeusturvaohjelman pohjatyöt tehtiin huolella. Mukana työssä oli liiton toimihenkilöiden lisäksi luottamushenkilöitä ja asiantuntijoita. Ohjelma on tasapainoinen ja vastuullinen. Tavoitteena on oikeusturvan nykyistä parempi kohdentuminen. Lisäresurssit eivät ole edellytyksenä ohjelman toteuttamiselle, mikä on nykyisessä taloustilanteessa suuri etu. Oikeusturvaohjelman konkretisointi tulee aloittaa mahdollisimman pian hallituskauden alussa. Mitä sitten tavoitellaan ja millä keinoin? Tässä työssä Lakimiesliiton asiantuntemus on luontevaa ottaa käyttöön. Oikeusministeri ja -ministeriö saavat liitosta suorapuheisen ja rakentavan kumppanin.

Harmaan talouden torjunta oli kaikkien puolueiden tavoitteena vaalien alla. Syytä toimenpiteiden kiristämiseen on, sillä tietyillä aloilla ja alueilla tilanne on jo todella hankala. Lakimiesliitto tulee muistuttamaan tässä yhteydessä harmaan talouden torjunnan vaativan viranomaisten yhteistyön tiivistämistä ja sitä, että koko ketju tutkinnasta tuomion antamiseen on kunnossa. Esimerkiksi poliisiresurssien lisääminen ei tuo toivottua tulosta, jos syyttäjiä ei ole tarpeeksi.

Tuomioistuinlaitoksen tulevaisuus on tällä hallituskaudella puntarissa. On vaikea saada päteviä tuomareita eläköitymisen kautta avautuviin virkoihin, jos tuomioistuinharjoittelupaikkoja on jatkuvasti liian vähän. Asia pitää ratkaista pikaisesti. Syyttäjä- ja tuomioistuinlaitoksen resurssit on luvattu turvata. Liiton keskeisiä tavoitteita tämäkin, minkä läpimenoon voi olla hyvin tyytyväinen.

Hallitusohjelmaan jäi tietysti myös uutta tarkastelua vaativia linjauksia. Yliopistojen määrärahojen leikkaukset eivät suuntaudu oikeustieteeseen, vaan niille yliopiston aloille, jotka ovat edellisinä vuosina saaneet suurimmat määrärahalisäykset. Myös ammattikorkeakoulut joutuvat sopeutumaan määrärahaleikkauksiin. Työ oikeustieteen opetuksen turvaamiseksi on käynnissä. Huippulaadukasta opetusta ei tule kurittaa määrärahaleikkauksilla, sillä jo nyt toimitaan äärirajoilla. Yliopistojen hankala rahoitustilanne tarkoittaa joka tapauksessa sitä, ettei yliopistojen koulutusmääriä voida nostaa millään alalla. Lisäyssuunnitelmat on nyt haudattava.

Liialliseen tyytyväisyyteen ei ole aikaa eikä varaa. Töitä paiskitaan jatkossakin. Nyt voidaan kuitenkin olla varmoja siitä, että asiat etenevät. Sen verran vankan selkänojan hallitusohjelman kirjaukset Lakimiesliiton esityksille antavat.

 

Vi ligger i även i fortsättningen

Ur Juristförbundets synvinkel blev regeringsprogrammet mycket lyckat. Det främsta målet som förbundet arbetade för att få in i regeringsprogrammet, Rättsskyddsprogrammet, blev nedtecknat i avsnittet om rättspolitik. Den nya regeringen kommer att ingripa i dröjsmål vid rättegångar och förbättra medborgarnas, företagens och organisationernas rättsskydd. Förebyggandet av den grå ekonomin ska intensifieras. Allokeringen av resurser till åklagar- och domstolsväsendet ska ombesörjas och antalet auskulteringsplatser utökas. Av de målsättningar som var centrala för Juristförbundet uteblev endast domstolsämbetsverket från regeringsprogrammet, men ärendet tas med all sannolikhet upp på nytt när den ekonomiska situationen blir bättre.

Förarbetena för Juristförbundets Rättsskyddsprogram gjordes omsorgsfullt. I arbetet deltog förutom förbundets tjänstemän också förtroendevalda och experter. Programmet är balanserat och ansvarsfullt. Målet är att rättsskyddet ska inriktas bättre än för närvarande. Tilläggsresurser är inte en förutsättning för genomförandet av programmet, vilket är en stor fördel i det aktuella ekonomiska läget. Konkretiseringen av Rättsskyddsprogrammet bör inledas så fort som möjligt i början av rege­ringsperioden. Vad eftersträvas och med vilka medel? Det faller sig naturligt att anlita expertisen inom Juristförbundet i detta arbete. Justitieministern och -ministeriet får en rättfram och konstruktiv partner i förbundet.

Förebyggandet av den grå ekonomin var en målsättning för alla partier inför valet. Det finns all anledning att skärpa åtgärderna då situationen i vissa branscher och områden redan är mycket prob­lematisk. Juristförbundet kommer i detta sammanhang att påminna om att förebyggandet av den grå ekonomin kräver att myndighetssamarbetet intensifieras och att hela kedjan från undersökning till meddelande av dom är i ordning. Till exempel ger en ökning av polisens resurser inte det önskade resultatet om det inte finns ett tillräckligt antal åklagare.

Domstolsväsendets framtid vägs under denna regeringsperiod. Det är svårt att tillsätta tjänsterna som blir lediga i och med pensioneringar med kompetenta domare om antalet auskulteringsplatser ständigt är för litet. Detta bör lösas inom det snaraste. Det har getts löfte om att åklagar- och domstolsväsendets resurser kommer att tryggas. Också detta var ett centralt mål för förbundet, och vi kan vara mycket nöjda med att ha fått ärendet med i programmet.

I regeringsprogrammet finns det naturligtvis också riktlinjer som måste granskas på nytt. Nedskärningarna av universitetens anslag inriktas inte på rättsvetenskapen, utan på de områden inom universitetet som under tidigare år har beviljats de största anslagsökningarna. Också yrkeshögskolorna måste anpassa sig till nedskärningar av anslag. Arbetet för att trygga juridikundervisningen pågår. Undervisningen, som är av toppkvalitet, bör inte straffas med anslagsnedskärningar då verksamheten redan nu bedrivs på den yttersta gränsen. Universitetens svåra finansiella läge innebär i varje fall att universitetens utbildningsvolym inte kan ökas inom någon disciplin. Sådana planer måste nu begravas.

Vi har varken tid eller råd att vila på lagrarna. Vi ligger i även i fortsättningen. Nu kan vi ändå vara säkra på att saker och ting går framåt. Så pass starkt är det stöd som regeringsprogrammets innehåll ger Juristförbundets förslag.