Tulliviranomaisen erehdyttämisestä ankarammat rangaistukset

Tulliviranomaisen erehdyttämisestä on lokakuun alusta lähtien rangaistu aikaisempaa ankarammin. Rikoslakiin lisättiin uudet säännökset tulliselvitysrikoksista, joista voidaan määrätä rangaistukseksi vankeutta. Tähän asti tullirikkomuksesta on voitu määrätä vain sakkoa.

Nykyisillä säännöksillä ei ole pystytty riittävästi puuttumaan tapauksiin, joissa ei voida osoittaa esimerkiksi veron välttämistarkoitusta. Tavoitteena on suojata verotulot, estää laiton tavaroiden maahantuonti sekä parantaa tullin toimintaedellytyksiä.

Uusien säännösten mukaan tekijä syyllistyy tulliselvitysrikokseen, jos hän tahallaan laiminlyö tulli-ilmoituksen tai antaa väärän tai puutteellisen tiedon tulliviranomaiselle esimerkiksi tavaran arvosta. Rikokseen syyllistyy myös silloin, kun tullille annetut väärät tiedot ovat omiaan aiheuttamaan tullivelkaa koskevan vakuuden määräämisen liian pieneksi tai tavaran kieltojen ja rajoitusten vastaisen maahantuonnin tai viennin.

Tulliselvitysrikos katsotaan törkeäksi, jos rikos aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa tai se tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ammattimaisesti tai järjestäytyneessä rikollisryhmässä.

Uudistuksella pyritään myös helpottamaan talousrikostutkintaa. Törkeän tulliselvitysrikoksen selvittämistä varten epäilty voidaan asettaa telekuunteluun, televalvontaan tai tekniseen kuunteluun. Uudet säännökset mahdollistavat myös muiden pakkokeinojen eli epäillyn pidättämisen, vangitsemisen tai matkustuskiellon käytön.