Tuomarijärjestöt edistävät lainkäytön yhtenäisyyttä

Hallinto-oikeustuomarit ry valvoo hallinto-oikeuksissa työskentelevien lakimiesten taloudellista, yhteiskunnallista ja ammatillista etua sekä pyrkii lisäämään jäsentensä ammatillista yhteishenkeä.

– Pyrimme korostamaan hallinto-oikeuksissa käsiteltävien asioiden yhteiskunnallista merkitystä sekä tuomareiden ja esittelijöiden työn tärkeyttä, puheenjohtaja Taina Hakkarainen kertoo.

– Olemme saaneet Lakimiesliitolta tärkeää tukea myös vastustaessamme haitalliseksi koettuja uudistuksia, kuten oikeusministeriön ajamaa tuomarikoulua ja määräaikaisuuksien lisäämistä. Palkkaedunvalvonta hoituu Lakimiesliiton välityksellä JUKOn kautta.

Yhdistyksen merkittävin vuosittainen tapahtuma on vuosikokous, joka järjestetään samanaikaisesti muiden tuomarijärjestöjen ja Tuomariliiton kanssa. Tapahtuma on perinteisesti kaksipäiväinen, kokousten lisäksi on esitelmä- ja keskustelutilaisuus sekä vapaa-ajan ohjelmaa. Tänä keväänä tuomarijärjestöt kokoontuvat Maarianhaminassa 21.–22.5.

Yhdistys osallistuu Eurooppalaisten hallintotuomareiden yhdistyksen toimintaan seminaarien ja erilaisten työryhmien kautta.

– Edustajamme osallistuu perinteisesti Eurooppalaisten hallintotuomareiden yhdistyksen (VEV) vuosikokoukseen, joka pidettiin viime vuonna Sofiassa sekä muutaman kerran aikaisemmin Ranskan Rivieralla Beaulieu-sur-Merissa.

– Käräjäoikeustuomarit ry:n jäseninä on noin 350 määräaikaisessa tai vakinaisessa virassa toimivaa laamannia, käräjätuomaria ja käräjäviskaalia. Yhdistys on Tuomariliiton suurin jäsenjärjestö.

– Puheenjohtaja Anna-Mari Porkkala-Hietalan mukaan yhdistyksen tarkoituksena on valmistella ja käsitellä alioikeustuomarien asemaan ja yleisen alioikeuden toimintaan liittyviä asioita, edistää yhdistyksen jäsenten yhteisiä pyrkimyksiä ja edunvalvontaa. Hallitus kokoontuu vuosittain 6–8 kertaa.

– Viime vuonna keskeisiä edunvalvonnallisia asioita yhdistyksessä oli käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen vaikutus käräjätuomareiden palkkaukseen ja työsuhteen ehtoihin. Oikeuspoliittisesti merkittävimpiä kysymyksiä olivat lupalakimiesasia ja auskultoinnin kehittäminen.

– Yhdistys antaa pyydettäessä ja tarpeen mukaan lausuntoja lainsäädäntöhankkeista, esiintyy asiantuntijana eduskunnassa ja lainvalmisteluelimissä sekä pyrkii saamaan tuomarikunnan edustajia yhdistyksen kannalta tärkeinä pidettäviin työryhmiin. Edunvalvonta-asioissa yhdistys toimii yhteistyössä Lakimiesliiton kanssa.

– Voisi sanoa, että Lakimiesliitto on yhdistyksen linkki valtakunnantasoiseen työmarkkinapolitiikkaan ja edunvalvontaan ja siksi yhdistykselle on tärkeää kuulua liittoon. Hallituksemme puheenjohtaja on Lakimiesliiton hallituksen jäsen ja yhdistyksellä on edustus oikeuspoliittisessa, koulutuspoliittisessa ja julkisen sektorin valiokunnissa sekä keskuslakkotoimikunnassa.

Suomen Erityistuomarit ry:n jäseninä toimii vakuutusoikeuden, markkina-oikeuden ja työtuomioistuimen esittelijöitä, valmistelijoita ja tuomareita.

Puheenjohtaja Andreas Nybergin mukaan yhdistys kuuluu Lakimiesliittoon, koska Erityistuomarit ei yksin pystyisi kylliksi vaikuttamaan tärkeinä pitämiinsä asioihin. Jäsentensä edunvalvonnan lisäksi yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa erityistuomioistuinten toimintaan, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, neuvotella viranomaisten kanssa sekä antaa aloitteita ja lausuntoja.

–Palkka- ja muiden virkasuhteisiin liittyvien asioiden hoito tapahtuu Suomen Tuomariliitossa, jonka yhteistyö Lakimiesliiton kanssa on kuitenkin tiivistä muun muassa siksi, että samoja henkilöitä kuuluu molempien yhdistysten toimielimiin. Muita yhdistyksiä tavataan tuomaripäivillä ja vuosikokouksessa.

Yhdistys on valmistellut erityistuomioistuimia koskevia lausuntoja, kuten IPR-asioiden siirtoa käräjäoikeudesta markkinaoikeuteen sekä vakuutusoikeuden kehittämistyöryhmän mietintöä.

Suomen Hovioikeustuomarit ry:n tarkoituksena on toimia hovioikeuksissa työskentelevien lakimiesten ammatillisena, oikeudellisena ja sosiaalisena etujärjestönä.

Puheenjohtaja Jukka Heikkilän mukaan yhdistys pyrkii pitämään esillä hovioikeuksien erityiskysymyksiä, kuten työoloja ja virkasuhteen ehtoja koskevia asioita. Sen hallituksessa on edustus jokaisesta hovioikeudesta. Noin joka toinen kuukausi keskustellaan hovioikeustuomareita koskettavista ajankohtaisista kysymyksistä.

Yhdistys toimii yhteistyössä Lakimiesliiton kanssa edunvalvontaan liittyvissä asioissa ja valitsee keskuudestaan edustajia Lakimiesliiton toimielimiin.

Hovioikeustuomareilla on edustajat Tuomariliiton hallituksessa, edunvalvontavaliokunnassa ja oikeuspoliittisessa valiokunnassa. Yhdistys osallistuu myös joka toinen vuosi pidettävien tuomaripäivien järjestämiseen.

– Yhdistyksemme toiminta kanavoituu varsin suurelta osin Tuomariliiton kautta. Tuomariliitto on tuomarien kattojärjestö edunvalvonta-asioissa. Sen kautta hoidetaan myös oikeuspoliittiset asiat sekä kansainvälinen yhteistyö muiden maiden tuomarijärjestöjen kanssa.

Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry:n (Kovry) jäsenistö koostuu korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöistä sekä muistakin korkeimpien oikeuksien viranhaltijoista.

Puheenjohtaja Marja-Liisa Judströmin mukaan Kovryn tarkoituksena on edistää yhdistyksen jäsenten edunvalvontaa sekä ammatillisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä. Yhdistys toimii yhdyssiteenä korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden välillä.

– Lakimiesliitto kartoittaa ajankohtaisia asioita ja kokoaa eri tahojen näkemyksiä. Kuulumalla Lakimiesliittoon Kovry saa muiden jäsenjärjestöjen kanssa tukea edunvalvontatyöhönsä. Jäsenjärjestönä osallistumme Lakimiesliiton päämäärien toteuttamiseen.

Yhdistys valvoo jäsentensä etuja suhteessa työnantajan edustajiin yhteistyössä Lakimiesliiton kanssa. Kovry toimii jäsenjärjestönä Suomen Tuomariliitto ry:ssä ja sillä on edustajia myös kansainvälisessä toiminnassa.

– Kovryn ohjelmallinen vuosikokous pidetään keväällä. Vakiintuneesti syyskauden alussa teemme kulttuuriretken pääkaupunkiseudulla ja kauemmaksikin. Joulukuussa kokoonnutaan perinteiseen joulukahvitilaisuuteen.

Korkeimpien oikeuksien tuomarien yhdistys kieltäytyi antamasta haastattelua.

Tuomarit

• Hallinto-oikeustuomarit r.y. • Korkeimpien oikeuksien tuomarien yhdistys r.y. • Käräjäoikeustuomarit r.y. • Suomen Erityistuomarit r.y. • Suomen hovioikeustuomarit r.y. • Korkeimpien oikeuksien virkamiehet r.y.

PUSH

• Poliisilakimiehet • Suomen Henkikirjoittajayhdistys • Suomen Kihlakunnanvoudit • Suomen Nimismiesyhdistys • Suomen Syyttäjäyhdistys

Hallinto ja julkinen sektori

Hallinnon puolesta

• Hallintolakimiehet • Läänin- ja aluehallinnon lakimiehet • Vara- ja Oikeusnotaariliitto

Muut julkisen sektorin järjestöt

• Julkiset oikeusavustajat • Sotilaslakimiehet • Suomen Verolakimiehet • Tullilaitoksen Lakimiehet

Yksityinen sektori

• Suomen Asianajajaliitto • Pankkilakimiehet • Rahoitusyhtiöiden lakimiehet • Suomen Vakuutuslakimiesten • Yhdistys • Yksityisalojen Lakimiehet

Identiteettiyhdistykset

• Naisjuristit • Nuoret Lakimiehet

Opiskelijajärjestöt

• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys • Artikla • Juristklubben Codex • Justus • Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex • Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys • Pykälä

Tieteelliset (LMU 1/2010)

• Suomalainen Lakimiesyhdistys • Juridiska Föreningen i Finland • – Suomen Lainopillinen yhdistys