Työehtosopimuksista tukea lakimiesten työelämään

Viime vuoden neuvottelukierroksen tuloksena merkittävä osa Lakimiesliiton yksityissektorin jäsenistä on työehtosopimusten piirissä. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry., jonka jäsenjärjestö Lakimiesliitto on, sai nimittäin uudistettua kaikki työehtosopimuksensa ja saavutti lisäksi tietoliikennealalla oman työehtosopimuksen ja metsäteollisuuden ylemmille toimihenkilöille palkkapöytäkirjan ensimmäisen kerran.

Liittokierros – työehto­sopimukset ilman tupo-raamia

Suomalainen työmarkkinajärjestelmähän perustuu sopimiseen ja sovittelemiseen. Sopimuksia tehdään sekä työmarkkinajärjestöjen välillä, mutta myös siten, että maan hallitus osallistuu niihin.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt – yksityisen sektorin osalta Akava, STTK, SAK ja EK – voivat tehdä keskitettyjä sopimuksia; ne sisältävät raamit palkankorotusten suuruudesta. Silloin kun maan hallitus osallistuu edellä maianittujen sopimusten tekemiseen, kutsutaan näin syntyviä sopimuksia tulopoliittisiksi sopimuksiksi, tupoiksi. Tupoissa on palkkaratkaisujen lisäksi sovittu esimerkiksi talouspoliittisista toimenpiteistä, verotukseen liittyvistä kysymyksistä samoin kuin sosiaalipoliittisista toimista. Tupoissa, joita on solmittu aina 1960-luvun lopulta saakka, on luotu muun muassa lomaltapaluuraha-järjestelmä, rakennettu voimassa oleva työttömyysturvajärjestelmä sekä sovittu vuorotteluvapaasta ja muutosturvasta.

Nämä keskitetyt ratkaisut sitovat työmarkkinoiden keskusjärjestöjä. Keskitettyjen ratkaisujen jälkeen alkavat sitten työehtosopimusosapuolten varsinaiset työehtosopimusneuvottelut, joissa sovelletaan keskitettyä sopimusta kyseiselle sopimusalalle.

Mutta työmarkkinoiden keskusjärjestöt saattavat keskinäisissä neuvotteluissaan todeta, että ei ole olemassa lainkaan edellytyksiä neuvotella ja solmia keskitettyä sopimusta, tulopoliittista sopimusta. Näissä tilanteissa työehtosopimuksista neuvotellaankin suoraan ammattiliittojen ja työnantajaliittojen kesken ilman mitään keskitettyä raamia. Eli tuolloin ollaan ns. liittokierroksella – kuten vuoden 2007 neuvottelukierroksella.

Koko vuosi neuvotteluja

Jo viime vuoden alkupuolella alkoi vaikuttaa siltä, ettei tulopoliittista kokonaisratkaisua saada aikaiseksi, sillä eräät työnantajaliitot ilmoittivat hyvin varhaisessa vaiheessa jättäytyvänsä mahdollisen tupon ulkopuolelle ja käyvänsä liittotason neuvottelut. Ilmoituksia perusteltiin niin kyseisen alan erityistarpeilla kuin myös sopimusrakenteiden uudistamisella.

YTN:n osalta neuvottelut alkoivat ensimmäisenä rahoitusalalla. Akavassa tehdyn työnjaon mukaisesti YTN vastaa akavalaisten yksityissektorilla työskentelevien jäsenten neuvottelu- ja sopimustoiminnasta. Akavalaisten yksityissektorin jäsenten työehtosopimusten sopimusosapuolena on siis YTN. Lakimiesliiton lisäksi YTN:n muodostavat 20 muuta Akavan jäsenjärjestöä.

YTN saavutti rahoitusalalla neuvottelutuloksen maaliskuun lopussa Finanssialan Keskusliiton kanssa. Rahoitusalan työehtosopimus, jonka piirissä on noin 900 Lakimiesliiton jäsentä, sisältää uuden palkkausjärjestelmän. Palkkausjärjestelmän keskeisenä osana on palkkakeskustelumalli.

Palkkakeskustelumallissa osa palkankorotuksista sovitaan esimiehen ja toimihenkilön välisessä palkkakeskustelussa toimihenkilön työssä suoriutumisen perusteella. Palkkakeskustelun pohjalta muodostuvan palkankorotuksen lisäksi maksetaan työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset. Palkkakeskustelumallilla pyritään muun muassa oikeudenmukaiseen palkkaukseen, joka kannustaa yrityksen kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen ja edistää tarvittavan osaamisen ja toiminnan kehittämistä. Palkkakeskustelumallin avulla on mahdollista päästä myös samapalkkaisuuden toteutumiseen.

– Palkkakeskustelumallille asetettujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että niin esimiehet kuin toimihenkilöt tuntevat ja tietävät uuden palkkausjärjestelmän. Ensimmäiset kokemukset palkkakeskustelumallista tulevat varmasti vaikuttamaan pitkälle tulevaisuuteen, toteaa Nordean ylempien toimihenkilöiden neuvotteleva yhteyshenkilö (= luottamusmies), VT Jarmo Hyvärinen.

– Toimiva palkkakeskustelumalli kuitenkin edellyttää, että myös ylemmillä on riittävän kattava yhteyshenkilöverkosto toisaalta sopimaan palkkakeskustelun kriteereistä ja neuvottelemaan ongelmatilanteissa. Tältä osin järjestelmä on vielä puutteellinen, Hyvärinen täydentää.

Rahoitusalan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseen sisältyvän palkkakeskustelumallin mukainen järjestelmä on otettu käyttöön myös vakuutusalalla.

Ennen kesälomakautta YTN pääsi sopimukseen myös ylempien toimihenkilöiden palkantarkistuksista kemianteollisuudessa samoin kuin solmi ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen teknologiateollisuuteen. Teknologiateollisuuden neuvottelujen yhteydessä käytiin myös julkisuudessa osin kiivastakin keskustelua, sillä STTKlainen Toimihenkilöunioni pyrki muuttamaan ylempien toimihenkilöiden ja toimihenkilöiden kyseessä olevan alan työehtosopimusten soveltamisrajaa.

Syksy 2007 olikin varsinaista pusertamista ylempien työehtosopimusneuvotteluissa. Ja kahdella toimialalla eli suunnittelu- ja konsulttialalla ja tietoliikennealalla jouduttiin turvautumaan työtaistelutoimenpiteisiin työehtosopimusten ­aikaansaamiseksi. Kiitos YTN-liittojen jäsenille ja erityiskiitos Lakimiesliiton jäsenille, jotka työtaistelutoimilla osoittivat olevansa tosissaan asetettujen neuvottelutavoitteiden takana ja joiden toimien johdosta esimerkiksi suunnittelu- ja konsulttialalla saatiin työehtosopimukseen sitovasti sovittua ylempien toimihenkilöiden vapaa-aikana työasioissa tapahtuvan matkustamisen korvaamisesta.

– Jos työelämän kehittämisen ilmapiiri on niin hyvä, että ylempien toimihenkilöiden matka-aikakorvaukset pitää hakea lakolla, vaikka ne maksetaan työntekijöille ja toimihenkilöille, niin miten ihmeessä uskotaan, että ylemmät toimihenkilöt olisivat valmiit vapaaehtoisesti edistämään yrityskohtaista sopimista, ihmettelee YTN:n puheenjohtaja Sture Fjäder.

Ylempien toimihenkilöiden toimialakohtaiset – edellä mainittujen työehtosopimusten lisäksi esimerkiksi LTY-sektorin, viestinvälitys ja logistiikka- sekä informaatiologistiikka-alan, energia-alan – työehtosopimukset löytyvät YTN:n kotisivuilta. Lisäksi YTN:llä on joitakin talokohtaisia työehtosopimuksia, esimerkiksi Finnvera Oyj:ssä. Niiden ylempien toimihenkilöiden osalta, joiden työehdoista ei ole sovittu työehtosopimuksella, työnantajapuoli ei ollut millään muotoa syksyn aikana valmis solmimaan YTN:n kanssa aikaisempien neuvottelukierrosten tapaista palkkapöytäkirjaa, jolla olisi sovittu edellä mainittujen ylempien toimihenkilöiden palkantarkistuksista.

Mitä tulevaisuudessa?

Käydyn liittokierroksen aikana työnantajapuoli on useaan kertaan julkisuudessa toistanut, ettei paluuta tupo-aikaan enää ole. On katsottu, että keskitetty tulopolitiikka on aina hidastanut ja pannut kokonaan jäihin alakohtaisten sopimusten kehittämisen.

Pääministeri Matti Vanhanen on puolestaan liittokierroksen jälkeen puhunut uudistettavan tulopoliittisen ratkaisun puolesta. Pääministeri on siis linjannut liittokierrosta koordinoidumpaa sopimuspolitiikkaa.

Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen on peräänkuuluttanut eri sopimusmallien toimivuuden pohtimista. Tulopoliittisilla sopimuksilla on Viljasen mielestä omat puolensa; tulopoliittisessa mallissa on esimerkiksi yhteiskuntarauhaa ylläpitäviä elementtejä ja tupojen avulla on korjattu monia yhteiskunnallisia epäkohtia muun muassa sosiaaliturva-asioissa ja työelämän kehittämisessä.