Työntekijöiden oikeuksia ei saa polkea

Palkansaajien keskusjärjestöt ovat luovuttaneet pääministeri Jyrki Kataiselle kannaoton työntekijöiden oikeuksien puolesta Euroopan unionissa. Kannanotto liittyy Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön EAY:n yleiseurooppalaiseen toimintapäivään, joka järjestettiin keskiviikkona 14.11.2012.

Kannanotossa todetaan, että useissa EU:n jäsenvaltioissa on monien ihmisten tilanne tullut talouskuritoimien, velkaantumisen ja työttömyyden lisääntymisen takia kestämättömäksi.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Akava tukevat euroa sekä EU:n talouspoliittisen yhteistyön vahvistamista ja pitävät talouskoordinaatiota ­tarpeellisena. EU:n talouspoliittisessa ohjauksessa tulee kuitenkin ­ehdottomasti kunnioittaa työmarkkinaosapuolten itsenäistä neuvottelutoimintaa.

EU:n talouspoliittisen seurannan ja myös mahdollisten sanktioiden­ piiriin on kannanoton mukaan tuotu yksiselitteisesti työmarkkina­osapuolille kuuluvia asioita, kuten palkanmuodostus. Euroopan komissio voi periaatteessa esittää jäsenvaltiolle sakkoa työmarkkina­osapuolten neuvottelemista työehdoista, jos komissio tulkitsee esimerkiksi palkankorotukset liiallisiksi.

SAK, STTK ja Akava eivät hyväksy puuttumista vapaaseen neuvottelu­toimintaan. Kannanotossa huomautetaan, että vapaa neuvotteluoikeus perustuu Suomen perustuslain turvaamaan järjestäytymisvapauteen. Suomea sitovat myös kansainväliset sopimukset, kuten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n järjestäytymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta turvaavat yleissopimukset.

SAK, STTK ja Akava katsovat, että talous- ja työllisyyspolitiikan koordinaation tulee perustua kolmikantaiseen valmisteluun, jossa kunnioitetaan kansallisia sopimusmenettelyjä. EU:n on edistettävä ihmisten hyvinvointia ja työllisyyttä yhtä painokkaasti kuin kilpailukykyä ja julkisen talouden tasapainoa. Erityisesti nuorten asemaa työmarkkinoilla pitää parantaa. Koulutuksen ja tutkimuksen osuutta vaaditaan kannanotossa nostettavan EU:n tulevissa rahoitus­kehyksissä vuosille 2014–2020.

Kannanotossa todetaan, että tiiviimpi poliittinen unioni on hyväksyttävissä vain, jos samaan aikaan vahvistetaan EU:n sosiaalista ulottuvuutta. Työntekijöiden perusoikeuksia ei saa alistaa markkinoiden toimintavapauksille. Suomen palkansaajakeskusjärjestöt pitävät EAY:n tavoin ehdottoman tarpeellisena, että työntekijöiden oikeuksia vahvistava sosiaalinen lisäpöytäkirja liitetään EU:n perussopimukseen.