Työryhmä valmistelemaan ihmisoikeusinstituution perustamista

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamista. Uusi instituutio tulisi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen ja sen tehtävänä olisi perus- ja ihmisoikeuksien yleinen edistäminen Suomessa. Lisäksi työryhmän tehtävänä on selvittää, voidaanko ylimpien laillisuusvalvojien eli eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin harkintavaltaa laajentaa kanteluiden tutkimisessa ja voidaanko kanteluiden vanhentumisaikaa lyhentää. Nykyisin Suomessa on eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin lisäksi monia ihmisoikeuksien alalla toimivia viranomaisia ja neuvottelukuntia samoin kuin tutkimuslaitoksia ja järjestöjä. Rakenteita on pidetty hajanaisina. Perus- ja ihmisoikeustyön koordinoinnissa on nähty parantamisen tarvetta. Työryhmän tulee ottaa huomioon YK:n yleiskokouksessa vuonna 1993 hyväksytyt Pariisin periaatteet. Niissä suositellaan valtiota perustamaan perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin erikoistuneita, riippumattomia ja rakenteeltaan monialaisia ja -jäsenisiä toimielimiä. Tällaisen toimielimen tehtävänä voi olla muun ohella lausuntojen antaminen viranomaisille samoin kuin ehdotusten tekeminen ja raporttien laatiminen erilaisista ihmisoikeuskysymyksistä. Työryhmän puheenjohtajana toimii hallintoneuvos Matti Pellonpää ja sen toimikausi on 1.7.2009–30.6.2010. n