Työttömyysetuuksiin muutoksia

Palkansaajien työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa yksinkertaistettiin siirtymällä yhteen työssäoloehtoon, mikä sinällään yksinkertaistaa järjestelmää ja helpottaa sen toimeenpanoa. Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 28:n lähinnä työttömyyttä edeltäneen kuukauden aikana eli niin sanotun tarkastelujakson aikana ollut 34 kalenteriviikkoa työttömyysturvalaissa tarkemmin määritellyssä palkkatyössä. Samalla selkiytettiin niitä työssäoloehtoa koskevia säännöksiä, joissa määritellään palkkatyön ja yrittäjyyden välisiä siirtymiä.

Työssäoloehdon tarkastelujaksoa voidaan pidentää työttömyysturvalaissa mainittujen hyväksyttävien syiden lisäksi myös ajalla, jona henkilö on työllistymistä edistävässä palvelussa. Tällaisia palveluja ovat muun muassa työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, omaehtoinen opiskelu tai työkokeilu jne. Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

Päivärahan taso

Myös ansiopäivärahan laskentasääntöjä muutettiin. Ansiopäivärahan ansio-osa on edelleenkin 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan eli peruspäivärahan 25,63 euroa välisestä erotuksesta. Mutta kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 105-kertainen (aiemmin 90-kertainen) perusosa, ansio-osa on tämän ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia. Taitekohta, jonka jälkeen sovelletaan alempaa prosenttia, siirtyi siis 2 306,70 eurosta 2 691,15 euroon.

Taitekohdan lisäksi myös korotetun ansio-osan laskentasääntöä uudistettiin. Korotettu ansio-osa on 57,5 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Silloin kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 105-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän ylittävältä päiväpalkan osalta 35 prosenttia. Mikäli oikeus korotettuun ansio-osaan on syntynyt ennen vuotta 2010 alkaneen työttömyyden perusteella, taitekohtana on 105-kertainen perusosa, mutta prosentteina käytetään vuonna 2009 voimassa olleita 55 prosenttia ja 32,5 prosenttia.

Uutena etuutena maksetaan 20 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä korotettua ansio-osaa. Korotetun ansio-osan saamisen edellytyksenä on kolmen vuoden työssäolo ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista, ja sitä maksetaan aina kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Tätä etuutta ei kuitenkaan makseta, mikäli henkilöllä on oikeus korotettuun ansio-osaan pitkän työuran perusteella.

Korotettua ansio-osaa maksetaan edelleen henkilölle, joka on menettänyt työnsä työsopimuslain 7 luvun 3,4,7 tai 8§:ssä tarkoitetuista taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai julkisen yhteisön toiminnasta johtuvista vastaavista syistä ja jolla on ennen työn menettämistä työssäoloaikaa vähintään 20 vuotta ja joka on ennen työn menettämistä ollut palkansaajakassan jäsenenä vähintään 5 vuotta. Edellä mainittua pitkän työuran perusteella maksettavaa korotettua ansio-osaa suoritetaan yhteensä enintään 100 päivältä – aiemmin 150 päivältä.

Korotettua ansio-osaa maksetaan myös työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Etuutta maksetaan palvelujen väliseltäkin ajalta, jos väli on enintään 7 kalenteripäivää. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa työllistymistä edistävien palvelujen, kuten esimerkiksi työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun, ajalta yhteensä enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan maksaminen aloitetaan alusta, kun henkilö on uudelleen täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon.

Muutosturva

Aiemmin voimassa ollut työllistymisohjelmalisä on korvattu muutosturvan ansio-osalla; samalla kyseisen etuuden kesto piteni 185 päivästä 200 päivään. Sitä maksetaan työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa sovittujen, työllistymistä edistävien palvelujen ajalta – myös sovittujen palvelujen väliseltä ajalta, jos näiden palvelujen välinen aika on enintään 7 kalenteripäivää ja muutosturvan ansio-osan maksamisen enimmäisaika aloitetaan alusta, kun henkilö on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. Muutosturvan ansio-osaa ei makseta omatoimisen työnhaun ajalta eikä työnhakuun liittyvän valmennuksen ajalta.

Maksamisjärjestys

Muutosturvan ansio-osa on ensisijainen korotettuun ansio-osaan nähden, ja se on vaihtoehtoinen etuus työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaan korotettuun ansio-osaan nähden. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta voi saada ainoastaan toista edellä mainituista etuuksista.

Korotettua ansio-osaa puolestaan maksetaan seuraavassa järjestyksessä: työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettava etuus, työttömyyden alkaessa enintään 20 päivältä maksettava etuus ja viimeiseksi pitkän työuran päätyttyä maksettava etuus.

Soviteltu päiväraha

Sovitellun työttömyyspäivärahan 36 kuukauden enimmäisajasta luovuttiin lakimuutosten yhteydessä. Kyseistä enimmäisaikaa ei ole sovellettu, koska sitä koskevan säännöksen voimaantuloa on jatkuvasti siirretty. Enimmäisajasta luopuminen tukee työllistymistä osa-aikaisesti, jos kokoaikatyötä ei ole tarjolla.

Omavastuuaika

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa yhteensä seitsemää täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Lakimuutosten myötä omavastuuaika kuluu nyt myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Mainittujen palvelujen ajalta maksetaan etuutta omavastuuajan estämättä.

Lisäpäivät

Työurien pidentämiseksi on lisäpäiväoikeuden alkamisikää nostettu 59 vuodesta 60 vuoteen. Eli vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneelle työnhakijalle voidaan maksaa ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin työnhakija täyttää 65 vuotta, mikäli asianomainen henkilö on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymistä

Koulutuspäiväraha ja koulutustuki poistuvat

Kaikkien työllistymistä edistävien toimien ajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon työnhakijalla työttömänä ollessaan on oikeus, eli työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvan toimeentulo korvataan työttömyyspäivärahalla. Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle maksetaan lisäksi ylläpitokorvausta. Kyseisiin palveluihin luetaan myös työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja omaehtoinen koulutus. Tämä tarkoittaa lisäksi sitä, että työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksettava etuus lasketaan mukaan 500 päivän enimmäisaikaan, mitä ei aiemmin tehty.

Koulutuspäivärahaa ja työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa yhteensä enintään 565 päivältä, jos opiskelu on alkanut ennen 1.1.2010.

Koulutustuella ennen vuotta 2010 opiskelun aloittaneille maksetaan koulutustukea opiskelun loppuun saakka.

Vuorottelukorvaus

Työttömyysturvamuutokset vaikuttivat myös vuorotteluvapaalakiin. Nykyään vuorottelukorvauksen suuruus määritellään työttömyyspäivärahasta, johon ei sisälly työttömyyspäivärahaan maksettavia korotuksia.