Työttömyysetuuksille käsittelytakuu

Maan hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta niin, että lakiin lisättäisiin määräaika, jossa työttömyysetuuksia koskevat hakemukset tulisi käsitellä.

Esityksen mukaan työttömyysetuutta koskeva päätös tulisi antaa 30 kalenteripäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Mikäli päätöstä ei esimerkiksi hakemuksen puutteellisuuden vuoksi voitaisi antaa edellä mainitussa määräajassa, työttömyyskassan olisi päätöksen antamiselle säädetyn 30 päivän määräajan kuluessa ryhdyttävä toimiin asian selvittämiseksi. Päätös olisi tällaisessa tapauksessa annettava viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun työttömyyskassalla on ollut käytettävissään asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.

Työttömyysturvalain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alkupuolella.