Työttömyysturvajärjestelmää yksinkertaistettiin

Poissaolo työllistymistä edistävästä palvelusta

Työttömyyskassa ei enää pyydä työvoimapoliittista lausuntoa työ- ja elinkeinotoimistosta silloin, kun työnhakija on ollut poissa työllistymistä edistävästä palvelusta oman työkyvyttömyytensä tai alle 10-vuotiaan lapsen sairauden vuoksi. Hakijan oma ilmoitus poissaolosta riittää, mikäli kyseessä on enintään kolme peräkkäistä päivää kestävä sairauspoissaolo – tätä pidemmistä sairauspoissaoloista on työttömyyskassalle toimitettava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. Lapsen sairaus on hyväksyttävä syy poissaololle neljän perättäisen päivän ajan.

Ryhmälomautusmenettelystä luovutaan 1.7.2013

Heinäkuun 2013 alusta alkaen kaikkien lomautettujen on rekisteröidyttävä henkilökohtaisesti työnhakijoiksi työ- ja elinkeinotoimistossa. Muutoksella on tarkoitus varmistaa, että myös lomautetut henkilöt ohjautuvat työ- ja elinkeinotoimistojen palveluiden piiriin.

Muutoksella luovutaan niin sanotusta ryhmälomautusmenettelystä ja vähennetään työnantajien hallinnollisia tehtäviä. Eli kun lomautus on toteutettu määräaikaisena ja kun se on koskenut vähintään kymmentä työntekijää, työnantaja on lähettänyt työ- ja elinkeinotoimistoihin ryhmälomautusilmoituksen. Työnantajan toimittama ilmoitus on hyväksytty työnhakijan ilmoittautumiseksi, eikä työntekijän ole tarvinnut rekisteröityä henkilökohtaisesti työ- ja elinkeinotoimistossa. Näin voidaan menetellä enää ryhmälomautuksessa, joka alkaa viimeistään 30.6.2013.

Lomakorvauksen jaksottamisesta luovuttiin

Lomakorvauksen jaksotus poistui kuluvan vuoden alusta työmarkkinajärjestöjen raamisopimuksessa sovitun mukaisesti. Yli kaksi viikkoa kestäneiden kokoaikaisten työ­suhteiden päättyessä maksettavaa lomakorvausta ei siis enää jaksoteta työsuhteen päättymisestä lukien viimeisimmästä työsuhteesta saadun palkan perusteella.

Lakimuutos koskee 1.1.2013 tai sen jälkeen päättyneitä työsuhteita. Jos työsuhde on sen sijaan päättynyt vuoden 2012 puolella, lomakorvauksen jaksotus tehdään ja lomakorvauksen saaminen siirtää ansiopäivä­rahaoikeuden alkamista. Ratkaisevaa on työsuhteen päättymisvuosi, ei lomakorvauksen maksuajankohta.

Taloudellinen etuus samoin kuin kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai sen aikana työaikapankista maksettu rahakorvaus jaksotetaan kuten ennenkin.

Opiskelu

Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Päätoimisina pidettävät opinnot on kuluvan vuoden alusta lukien lueteltu tyhjentävästi työttömyysturvalain 2. luvun 10 §:ssä – päätoimisina pidetään muun muassa opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulu­tutkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulu­tutkinnon taikka yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen. Samalla on kumottu säännös, jonka mukaan myös muut kuin edellä mainitussa pykälässä mainitut opinnot on voitu kokonaisharkinnan perusteella katsoa päätoimisiksi.

Jatkossa työnhakija voi osoittaa päätoimiset opinnot sivutoimisiksi vakiintuneen työssäolon tai päätoimisen yritystoiminnan perusteella. Riittävänä pidetään tässä mielessä sellaista työtä, joka kestoltaan riittäisi täyttämään palkan­saajan työssäoloehdon.

Päätoimisesti opiskelleen henkilön opiskelua pidetään päätoimisena aina siihen saakka, kun hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa. Päätoimiset opinnot katsotaan päättyneiksi, jos opinnot ovat olleet todisteellisesti keskeytyneenä vähintään vuoden eli käytännössä henkilöllä ei ole opintosuorituksia vähintään vuoteen, hän ei ole ottanut osaa opetukseen eikä ole esimerkiksi valmistellut lopputyötään ohjatusti. Arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, onko henkilö ilmoittautunut oppilaitokseen läsnäolevaksi vai poissaolevaksi. Uudistusta sovelletaan vasta sellaisiin opintojen keskeytyksiin, jotka alkavat 1.1.2013 tai sen jälkeen.

Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaan seuraavat toiminnot: työnhakuvalmennus (entinen ryhmäpalveluna järjestetty työnhakuvalmennus), uravalmennus, kokeilu (koulutuskokeilu oppilaitoksessa tai työkokeilu työpaikalla), työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu, kotouttamisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettu omaehtoinen opiskelu sekä kotouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta on aiemmin maksettu ylläpitokorvausta. Uuden lain myötä ylläpito­korvauksen sijasta maksetaan kulukorvausta. Kulukor­vauksen määrä ja maksamisen edellytykset vastaavat entistä ylläpitokorvausta.

Pitkäaikaistyöttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen

Työttömyysturvan lisäpäivillä olevan henkilön oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä on poistettu vuonna 1958 tai sen jälkeen syntyneiltä.

Ennen vuotta 1958 syntyneet voivat jatkossakin jäädä lisäpäiviltä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle täyttäessään 62 vuotta. Varhennetun vanhuuseläkkeen edellytyksenä tuolloin on, että henkilö on syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen. Lisäksi henkilön on pitänyt saada ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.

Yrittäjiä koskevia muutoksia

Yrittäjä katsotaan sivutoimiseksi yrittäjäksi silloin, kun toimintaa on harjoitettu kokoaikatyön ohella vähintään kahdeksan kuukauden ajan – aiemmin sivu­toimisuuden edellytyksenä oli vähintään kymmenen kuukauden työssä­olo yritystoiminnan ohella. Yritys­toiminnan keskeyttäminen -käsitteestä on myös luovuttu. Yritystoiminnan lopettaminen ei enää selvitystilan ja yhtiön purkamisen osalta edellytä sitä, että yrityksen vaihto- ja käyttöomaisuudesta on luovuttu tai että siitä on tehty myyntivoittolaskelma työttömyys­kassalle.

Yrittäjän perheenjäsenellä on oikeus työttömyysetuuteen kokoaikaisen lomautuksen perusteella, jos hän on vakuutettu muun kuin yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti ja yritys on lomauttanut tai irtisanonut myös muita kuin yrittäjän perheenjäseniä.

Lainmuutosten yhteydessä laajennettiin myös palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmää sekä kausiluontoisen yritystoiminnan määritelmää.