Työttömyysturvalainsäädäntö muuttuu taas

Työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimukseen sekä työllisyys- ja kasvusopimukseen liittyen hallitus on antanut esityksensä työttömyysturvalain muuttamisesta. Esitysten tavoitteena on yksinkertaistaa kyseistä lainsäädäntöä sekä lisätä työttömyysturvan kannustavuutta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta.

Työssäoloehto

Palkansaajan työttömyyskassan jäsenyys- ja työssäoloehdon pituutta ehdotetaan lyhennettäväksi 34 viikosta 26 viikkoon eli kassan jäsenelle voitaisiin maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan 6 kuukauden jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen. Työssäoloehdon lyhentämisellä autettaisiin ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevia pääsemään työttömyysetuuden piiriin, millä parannetaan ennen kaikkea nuorten toimeentuloa.

Yrittäjien nykyinen työssäoloehto on 18 kuukautta. Hallituksen esityksessä edellä mainittua työssäoloehtoa lyhennettäisiin 15 kuukauteen. Yrittäjän työssäoloehtoon vaadittavan työtulon määrää ehdotetaan korotettavaksi 1 000 euroon; tuloraja säädettäisiin samaksi kaikille yrittäjille. Työtulon määrää tarkistettaisiin vuosittain palkkakertoimella.

Etuuden kesto 500, 400 tai 300 päivää

Tulevaisuudessa ansiopäivärahan kestoon vaikuttaisivat työhistorian pituus sekä työnhakijan aktiivisuus. Ansiopäivärahan ansio-osan kestoa lyhennettäisiin 500 päivästä 400 päivään niiltä työnhakijoilta, jotka eivät ole olleet työssä yhteensä vähintään 3 vuotta ennen työttömyyden alkamista. Edellä mainittu muutos toteutettaisiin siten, että päivärahan saamisen enimmäisaika säilyisi kaikilla 500 päivänä, mutta työttömyyskassa ei maksaisi viimeiseltä 100 päivältä ansio-osaa, vaan päiväraha suoritettaisiin sen sijaan peruspäivärahan suuruisena.

Ansiopäivärahan ansio-osan enimmäisaikaa lyhennettäisiin lisäksi 100 päivällä kaikilta niiltä ansiopäivärahan saajilta, jotka ovat ilman pätevää syytä kieltäytyneet työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttäneet palvelun 250 ensimmäisen päivärahapäivän aikana. Eli ansio-osaa voitaisiin tällöin maksaa enintään 300 tai 400 päivältä.

Omavastuuaika lyhenee

Työttömyysetuutta maksetaan nykyään sen jälkeen, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa yhteensä 7 täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään
8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi
7 päivästä 5 päivään. Lyhennyksen tavoitteena on parantaa työttömän toimeentuloa työttömyyden alussa.

Soviteltuun päivärahaan suojaosa

Työttömyysturvalain mukaiseen soviteltuun päivärahaan ehdotetaan 300 euron suojaosaa kuukauden sovittelujakson aikana. Jos sovittelujaksona käytettäisiin
4 kalenteriviikkoa, suojaosa olisi 279 euroa. Sovitellun päivärahan enimmäismäärää ehdotetaan myös muutettavaksi niin, että soviteltu päiväraha mahdollisine lapsikorotuksineen ja tulo sovittelujakson aikana yhteensä voisi olla enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

Kaksi etuustasoa

Etuustasojen määrää ehdotetaan vähennettäväksi kahteen eli perustasoon ja korotettuun tasoon. Korotettua ansio-osaa maksettaisiin työllistymistä edistävien palvelujen ajalta enintään 200 päivältä. Pitkän työuran päätyttyä eli 20 vuoden työhistorian perusteella korotettua ansio-osaa voitaisiin maksaa 90 päivältä.

Maan hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyen myös vuorotteluvapaajärjestelmää uudistetaan.

 

Teksti: Taru Turunen