Ulkomaalaisvalvonta tiukentuu

Sisäministeri Päivi Räsäsen johtama sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä hyväksyi lokakuussa laittoman maahantulon vastaisen toimintaohjelman. Toimintaohjelma on poikkihallinnollinen ja korostaa viranomaisyhteistyön parantamista ja lainsäädännön tarkennuksia.

Laittomaan maahantulon vastainen toimintaohjelma ­perustuu neliportaiseen rajaturvallisuusmalliin, jossa toimen­piteitä tehdään lähtö- ja kauttakulkumaiden lähi­alueilla, ­ulkorajoilla ja sisämaassa. Ohjelman toteuttamista seuraa poikkihallinnollinen virkamiesryhmä, joka raportoi toimintaohjelman etenemisestä sisäisen turvallisuuden ­ministeriryhmälle.

Vuonna 2011 tilastoitiin lähes 141 000 laitonta rajan­ylitystä EU:ssa, mikä tarkoittaa 35 prosentin kasvua edellisvuodesta. Suomessa tavattiin vuonna 2011 noin 3 300 laittomasti maassa oleskellutta henkilöä.

Toimintaohjelman myötä ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksia päivitetään siten, että poliisilla ja Rajavartio­laitoksella on ­oikeus tehdä ulkomaalaisvalvontaa julkis­rauhan piiriin kuuluvissa tiloissa kuten liiketiloissa. Ulkomaalais­rekisterilaki uudistetaan vastaamaan viranomaisyhteistyön tarpeita.

Lisäksi ehdotetaan, että maahantulokielto voitaisiin määrätä maasta jo poistuneelle henkilölle. Tällä hetkellä maahantulokielto voidaan määrätä vain maasta poistamisen yhteydessä. Myös laittoman maahantulon järjestämistä­ koskevaan lakiin ehdotetaan tarkennusta samoin kuin säilöön­otto-oikeudenkäyntejä koskevaan lainsäädäntöön.

Ohjelmalla pyritään lisäksi parantamaan viranomais­yhteistyötä. Myös sosiaaliviranomaisten, Kelan, poliisin ja muiden ulkomaalaisasioita hoitavien viranomaisten tiedonvaihtoa parannetaan. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa ­yhteistyötä Venäjän viranomaisten kanssa laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjunnassa.

Laiton maahantulo ja maassa oleskelu tarkoittavat luvaton­ta maahantuloa ja oleskelua, jolloin ulkomaalaisella ei ole matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa saapua Suomeen tai oleskella Suomessa. Laillinen maahan­tulo muuttuu laittomaksi maassa oleskeluksi esimerkiksi, jos henkilö jää maahan sallittua pidemmäksi ajaksi.