Uravalmentajan avulla ratkaisuja ajanhallintaan

Nainen pöydän ääressä

Pulma:

”Päivän työtunnit eivät tunnu riittävän tehtävien hoitamiseen, ja työt vyöryvät vapaa-ajallekin. Kyse ei ole vain liiallisesta työkuormasta vaan tunteestani, etten osaa organisoida niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Olen ottanut asian puheeksi myös esimieheni kanssa. Mihinkään konkreettiseen tämä ei ole kuitenkaan johtanut.”

Ratkaisu:

Apua oman työn organisointiin tai muihin työelämässä koettuihin haasteisiin voi saada Lakimiesliiton uravalmentajalta. Uudessa tehtävässä aloitti kesällä uravalmentaja Heidi Hännikäinen.

Esimerkkitapauksessa uravalmennus aloitettiin keskustelulla, jossa käytiin läpi asiakkaan alkutilanne ja määriteltiin selkeä tavoite, joka valmennuksella haluttiin saavuttaa. Asiakas määritteli valmentajan kysymysten kautta itselleen välitehtäviä, joiden avulla hän tarkkaili ajankäyttöään.

Seuraavissa valmennuskeskusteluissa syvennyttiin pohtimaan, missä tilanteissa ajanhallinta on helpompaa kuin toisissa ja millaisiin tilanteisiin liittyy ongelmia. Hyvin toimivia toimintatapoja haluttiin hyödyntää myös haasteellisemmissa tilanteissa.

Asiakas määritteli valmentajan kysymysten kautta itselleen välitehtäviä, joiden avulla hän tarkkaili ajankäyttöään.

Valmentajan kanssa täsmennettiin, mitä konkreettisia toimia haastavat tilanteet vaativat asiakkaalta itseltään. Näin asiakkaalle tulivat näkyviksi omat mahdollisuudet vaikuttaa työn organisointiin ja myös onnistumiset siinä.

Työtapoina käytettiin keskustelujen lisäksi esimerkiksi valmentajan ohjaamia mielikuvaharjoituksia sijoittamalla oma tilanne asteikolle sekä erilaisia kirjoitustehtäviä. Tämän lisäksi valmennettava teki ohjattua itsearviointia ja oman toiminnan havainnointia. Ajanhallintaan liittyviä ongelmia pohdittiin myös vaihtamalla tarkastelukulmaa esihenkilön tai muiden ulkopuolisten näkökulmiin.

Jokaisella valmennuskerralla kerrattiin nykytilanne ja tapaamisen tavoitteet.

Jäsen kertoi työajan hallinnan parantuneen uravalmennuksen avulla.

Tapaamisten jälkeen jäsen kertoi työajanhallintansa parantuneen uravalmennuksen avulla ja oman muutosrohkeuden lisääntyneen. Hän oli saanut valmennuksesta käytännön vinkkejä, joita hän voi hyödyntää jatkossa.

Jäsen koki saaneensa täsmällistä ohjausta, joka lähti juuri hänen omasta tarpeestaan ja tilanteestaan.

Uravalmennus kestää tyypillisesti noin neljä tapaamiskertaa. Asiakkaan tarpeesta riippuen jo tätä harvemmatkin kerrat voivat riittää ratkaisujen löytymiseen.