Uusi direktiivi torjumaan petoksia

Valtioneuvosto lähetti syyskuussa eduskunnalle EU:n komission direktiiviehdotuksen, joka koskee unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjuntaa rikos­oikeudellisin keinoin.

EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvalla petoksella tarkoitetaan tekoa, jonka seurauksena unionin tulot vähenevät tai sen menot lisääntyvät oikeudettomasti. Unionin tuloja ovat esimerkiksi jäsenvaltioiden unionille maksamat maksut ja menoja esimerkiksi maataloustuet sekä muut unionin myöntämät avustukset.­

Valtioneuvosto suhtautuu direktiiviehdotukseen yleisesti ottaen myönteisesti. Ehdotuksen sisältämiin rangaistusten vähimmäistasoihin valtioneuvosto suhtautuu kuitenkin varauksellisesti. Rangaistusten vähimmäistasoista ei ole aikaisemmin säädetty EU:ssa eikä vähimmäistasoja koskevia säännöksiä ole sisältynyt komission aikaisemmin antamiin direktiiviehdotuksiin.

Uusi direktiivi korvaisi Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen sekä siihen liitetyt pöytä­kirjat.