Uusi hallitus aloitti työntäyteisen vuoden Yhteisen edun reseptit

Uusi hallitus aloitti työntäyteisen vuoden
Yhteisen edun reseptit

Palkkojen parantaminen, auskultoinnin kehittäminen, koulutuspaikkojen ennallaan pitäminen ja järjestäytymisasteen saaminen nousuun – Lakimiesliiton uudella hallituksella riittää haasteita. Ohjenuorana on lakimieskunnan yhteinen etu, jota ajetaan tiiviillä joukkuepelillä.

Teksti Matilda Katajamäki Kuvat Sanna Liimatainen

Lakimiesliiton uusi hallitus valittiin marraskuussa. Kahdeksan hengen joukossa on mukana sekä vankkaa hallituskokemusta että tuoretta energiaa. Pisimpään hallituksessa on ollut johtava kihlakunnanvouti Juhani Toukola, jolla on takana neljä hallitusvuotta. Uusina jäseninä aloittivat nuorempi oikeuskanslerin sihteeri Pekka Liesivuori ja asianajaja Janne Nyman.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa kolmatta vuotta käräjätuomari Asko Nurmi ja varapuheenjohtajana Juhani Toukola. Liiton puheenjohtajalla Heikki Halilalla on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Uusi Valpas vuoden kuluessa

Puheenjohtaja Asko Nurmi, 48, nostaa alkaneen vuoden asialistalle kolme keskeistä haastetta: auskultoinnin kehittämisen, järjestäytymisasteen nostamisen ja uuden Valpas-ratkaisun aikaansaamisen.

– Hallituksen esityksen muotoon tehty esitys auskultoinnin tehostamiseksi on valmistumassa ja luovutetaan maaliskuussa oikeusministerille. Tavoitteemme on, että auskultoinnista tulisi enemmän koulutuksellisesti painottunut, mikä sen alkuperäinen tarkoitus onkin – ei olla koulutetun työvoiman alipalkattu työvoimareservi. Esitämme, että notaarit seuraisivat nykyistä enemmän istuntoja ja olisivat tuomarin työpareina.

Järjestäytymisasteen nostaminen on "aikamoinen haaste" etenkin järjestövaliokunnalle. Liiton jäsenmäärä on viime vuosina ollut nousussa, mutta uusia jäseniä ei tule suhteessa yhtä paljon, kuin maan lakimieskunta kasvaa. Asko Nurmen mukaan monen motivaatio jäsenmaksun maksamiseen lopahtaa muutama vuosi valmistumisen jälkeen.

– Jokaisella lakimiehellä pitäisi olla itsestään selvä eettinen tietoisuus, että yhteisiä asioita ei jätetä muiden maksettavaksi. Asia on niin, että edunvalvonnassa ei saa mitään ilman, että pyytää, vaatii ja nurisee.

Yhteisen hyvän eteen tehtävälle työlle halutaan kaikki maksajiksi. Kehitys olisi tarkoitus kääntää viisivuotisen strategiapaperin aikana. Myös opiskelijavaliokunta joutuu Nurmen mukaan tässä asiassa töihin.

Valpas-ratkaisuja (nykyiseltä nimeltään valtion palkkaohjelma) eli valtion palkkojen jälkeenjääneisyyden korjausta tukevia paketteja on tehty tähän mennessä kaksi. Uusi Valpas halutaan saada aikaan vuoden sisällä. Lakimiesten kannalta ongelmana valtion palkoissa on ns. kaksoisepätasapaino: valtio maksaa alemmissa palkkaryhmissä parempia palkkoja kuin yksityinen sektori, mutta korkeaa koulutusta vaativissa palkkaryhmissä merkittävästi huonompia. Jälkimmäisen korjaamiseen Valpas- tai vastaavalla ratkaisulla liitto vaikuttaa ennen kaikkea Akava-yhteisön kautta.

Uusi strategia valmistuu

Asialistalla riittää paljon muutakin tehtävää. Kuluvan vuoden tehtäviä kysyttäessä hallituksen jäsenet mainitsevat esimerkiksi lakimiesten palkkauksen parantamisen ja oikeuspolitiikan aktivoimisen.

Koulutusasiat ovat liitolle tärkeitä, ja hallitus pyrkii vaikuttamaan valtion ja kuntien virkojen kelpoisuusehtoihin niin, että oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin virkoihin vaaditaan OTK-tutkinto. Lakimiesten työttömyyden kasvun ehkäisemiseksi OTK-koulutuksen aloituspaikkojen määrää halutaan vähentää tai ainakin pysyttää ennallaan. Myös ammatillinen täydennyskoulutus kaipaa kehittämistä.

Yleisenä kehyksenä hallituksen työtä ohjaa valtuuskunnan hyväksymä toimintasuunnitelma. Edunvalvontatyössä liiton hallituksen strategia viitoittaa toiminnan suunnittelua ja asettaa edunvalvonnalle uusia, kiristyviä haasteita.

Kuvassa vasemmalta oikealle

1. Varatuomari Eeva Lipasti
2. Nuorempi oikeuskanslerin sihteeri Pekka Liesivuori
3. Hallinto-oikeustuomari Pirjo Marela
4. Asianajaja Janne Nyman
5. Liiton puheenjohtaja, professori Heikki Halila
6. Kihlakunnanvouti Juhani Toukola
7. Hallituksen puheenjohtaja, käräjätuomari Asko Nurmi

Kuvasta puuttuvat oikeustieteen tohtori Pekka Timonen ja asianajaja Arto Ullakonoja

Valiokuntien puheenjohtajat vuonna 2005

Talousvaliokunta Pekka Timonen
Julkisen sektorin valiokunta Juhani Toukola
Yksityissektorin valiokunta Eeva Lipasti
Koulutuspoliittinen valiokunta Arto Ullakonoja
Oikeuspoliittinen valiokunta Pirjo Marela
Järjestövaliokunta Pekka Liesivuori
Opiskelijavaliokunta Janne Nyman

Jokaisella "ministerivastuu"

Jokainen hallituksen jäsen on "ministerivastuussa" jonkin valiokunnan puheenjohtajana.

Oikeuspoliittista valiokuntaa johtaa hallinto-oikeustuomari Pirjo Marela, 47.

– Valiokunta jatkaa jo viime vuonna aloitettua toimintansa uudelleenjärjestelyä. Tarkoitus on edistää eri oikeudenalojen kehityksen ja kehittymättömyyden aktiivista seurantaa, Marela kertoo.

– Otamme kantaa myös asioihin, joista lausuntoja ei ole pyydetty. Valiokunnan jäsenille on jaettu vastuualueita seurattavaksi. Toimintaa keskitetään tärkeimpiin kysymyksiin. Lausuntopyyntöihin pyritään varautumaan ennakolta.

Koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana jatkaa asianajaja Arto Ullakonoja, 62. Tänä vuonna kopo-valiokunnassa seurataan eri oikeustieteellisissä tiedekunnissa valmisteilla olevan tutkinnonuudistuksen etenemistä. Valiokunta tarkistaa myös liitolle vuonna 1998 vahvistetut koulutuspoliittiset tavoitteet ja laatii esityksen niiden uudistamiseksi tarpeellisilta osin.

Julkisen sektorin valiokuntaa johtaa kihlakunnanvouti Juhani Toukola, 48, ja yksityissektorin valiokuntaa varatuomari Eeva Lipasti, 44.

– Julkisella sektorilla uusien palkkausjärjestelmien valmistelu ja käyttöönotto on ehkä vuoden suurin yksittäinen työsarka, Toukola sanoo.

– Yksityissektorin valiokunnassa seurataan Tupon pohjalta syntyneiden työehtosopimusten toteutumista lakimiesten työsuhteissa ja pyritään muutenkin varmistamaan lakimiesten työsuhteiden lainmukaisuus. Työelämän kehittämiseen tähtäävien työryhmien työhön vaikutetaan mm. muutosturvaa, työaikapankkia sekä samapalkkaisuutta ja tasa-arvolain toteutumista koskevissa kysymyksissä, Eeva Lipasti kertoo.

– Lakimiesliiton nettisivuilla olevan, jäsenten palkkaneuvotteluita helpottamaan rakennetun palkkalaskurin käytettävyyttä parannetaan. Työsuhdetta koskevia oppaita tuotetaan ja uudistetaan. Vuoden aikana on tarkoitus saada valmiiksi opaskirjanen helpottamaan nuorten ja miksei vanhempienkin lakimiesten työsopimusneuvotteluja.

Talousvaliokunnan johtamista jatkaa oikeustieteen tohtori Pekka Timonen, 44.

– Talousvaliokunnalle tämän vuoden merkittävin kysymys on vuokralaisen vaihdos Uudenmaankadun tiloissa, kun Talentum kokoaa toimintojaan Kamppiin. Lisäksi liitto on edelleen Talentumin merkittävä omistaja ja talousvaliokunta joutuu miettimään sekä liiton omistajastrategiaa että varainhoitoa yleisemminkin, Timonen sanoo.

Järjestövaliokuntaa johtaa nuorempi oikeuskanslerin sihteeri Pekka Liesivuori, 36, ja opiskelijavaliokuntaa asianajaja Janne Nyman, 30. Järjestövaliokunta vastaa muun muassa liiton jäsenpalveluista, tapahtumista, jäsenkoulutuksesta ja paikallistoiminnasta. Opiskelijavaliokunta vastaa nimensä mukaisesti opiskelijatoimintaan liittyvistä asioista ja on samalla oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen yhteistyöelin.

Palkkausjärjestelmä teettää työtä

Hallitukselta ei puutu haasteita siksikään, että lakimiesten kenttä on varsin hajanainen ja eri ryhmien intressit voivat tietyissä asioissa erota paljonkin toisistaan. Asko Nurmen mukaan lakimiehiä verrataan ammattikuntana usein lääkäreihin, joka on kuitenkin huomattavasti yhtenäisempi ryhmä. Lakimiesliittolaisen näkökulman löytäminen esimerkiksi lausuntoa tehtäessä ei aina ole helppoa.

Nurmi kokee kuitenkin, että hallitus on onnistunut tähän asti "ällistyttävän hyvin" tasapainoilemaan eri tarpeiden välillä. Valiokunnissa tehdään paljon työtä niiden sovittelemiseksi yhteen. Sinänsä jo tapa työskennellä valiokunnittain tähtää tasa-arvoon: tärkeiden pääryhmien intressit tulevat varmasti otetuiksi huomioon.

Asko Nurmi kehuu hallitustyöskentelyn olleen tähän asti sopuisaa ja helppoa ja keskustelun rakentavaa. Kuluvalta vuodelta hän odottaa samanlaista jatkoa.

Uusi palkkausjärjestelmä on asia, joka teettää jokaisella ryhmällä paljon työtä tänä vuonna. Nurmi sanoo liiton auttavan neuvottelijoita aina tarvittaessa, mutta muistuttaa, että jossakin pisteessä sopimukset on syytä kätellä.

– Sopimukset eivät ole lopullisia, ja niitä joudutaan varmasti vuosien varrella parantelemaan. Ensin täytyy saada käteltyä jonkinlainen sopimus, jotta kehittelytyöhön päästään. Kuten sanotaan, täydellisyys on hyvän pahin vihollinen.

Uudet jäsenet Liesivuori ja Nyman

 

30-vuotias Janne Nyman on vanha opiskelija-aktiivi, joka toimi aikoinaan Pykälä ry:ssä mm. hallituksen puheenjohtajana. Valmistumisensa jälkeen hän on ollut Nuoret Lakimiehet ry:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2002 ja puheenjohtajana kuluvan vuoden alusta lähtien. Lakimiesliiton hallitukseen hän päätyi luontevasti vanhan kokemuksensa kautta: liiton organisaatio on tullut Nymanille tutuksi opiskelijavaliokunnan ja valtuuskunnan jäsenyyksien kautta.

Nyman haluaa nostaa kuluvan vuoden painopisteiksi edunvalvonnan ja oikeuspolitiikan.

– Itse koen erityisen tärkeäksi edunvalvonnan saralta nuorten lakimiesten työtilanteen ja työolosuhteiden kehittämisen, Nyman sanoo.

– Oma erikoisalani on opiskelijatoiminta, jota tulen edistämään tehokkaan ja energisen opiskelijavaliokunnan puheenjohtajana. Olen toiminut opiskelijavaliokunnan jäsenenä yhteensä neljä vuotta, joten valiokunnassa käsiteltävistä asioista on hyvä kokemus. Toisaalta olen myös avoin uudelle ja mielestäni helposti lähestyttävä. Omasta opiskeluajasta ei vielä ole niin pitkä aika, etteivätkö tuolloin tärkeät asiat olisi edelleen muistissa.

Nyman valmistui OTK:ksi Helsingin yliopistosta syksyllä 2000. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli Asianajotoimisto Harri Niinimäki Oy:ssä ja auskultoi Tuusulan KO:ssa saaden varatuomarin arvon keväällä 2003. Nykyisin Nyman työskentelee lakimiehenä Asianajotoimisto Susiluoto Oy:ssä. Harrastuksiin kuuluvat laskettelu, ju-jutsu, rullaluistelu ja laitesukellus.

– Muita kiinnostuksen kohteita on lukuisia, mutta mainittakoon tärkeimpinä musiikki, elokuvat ja matkustaminen, Nyman kertoo.

Pekka Liesivuori, 36, on Helsingissä asuva varatuomari. Hän valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta vuonna 1997 ja sai varatuomarin arvon Turun käräjäoikeudessa suoritetun tuomioistuinharjoittelun jälkeen 1999. Auskultoinnin jälkeinen hänen työhistoriansa on ollut lähes kokonaisuudessaan oikeuskanslerinvirastossa lukuunottamatta lyhyttä käräjätuomarinpestiä. Lakimiesliiton hallitukseen hän päätyi hallintolakimiesten hallituksen jäsenyyden kautta.

– Järjestövaliokunnan puheenjohtajana täytyy miettiä, miten Lakimiesliiton jäsenilleen tarjoamia palveluja ja etuja olisi mahdollista kehittää niin, että liittoon kuulumisesta olisi yhä enemmän hyötyä, Liesivuori sanoo.

Harrastuksikseen hän mainitsee kirjat, elokuvat ja luonnon.

 

Lakimiesliiton toimielimiä asetettu
Lakimiesliiton hallitus on nimennyt liiton valiokuntia ja toimielimiä.

Järjestövaliokunta
Pekka Liesivuori, pj
Riitta Leppiniemi
Annukka Nurmi
Johanna Karlström
Marita Riihinen
Ari Kiiras
Riitta Partia
Susanna Kuosmanen
Nina Niva

Lakimiesuutisten toimitusneuvosto
Salme Sandström, pj
Pekka Koivisto
Pekka Ojala
Jarmo Virmavirta
Minna Helle
Suvi Hirvonen
Tarja Honkanen

Hengellisen työn toimikunta
Hannu Kiuru, pj
Raimo Kyllästinen
Jaakko Seitola
Ilpo Havumäki
Ingrid Heickell
Pekka Matikka
Kirsi Puoliväli
Juhani Ketomäki

Lakimiespäivän suunnittelutoimikunta
Heikki Halila, pj
Manne Airaksinen
Tiina Astola
Asko Nurmi
Salme Sandström
Pekka Timonen
Pertti Välimäki

Oikeuspoliittinen valiokunta
Pirjo Marela, pj
Matti Manner
Anne Horttanainen
Minna Hällström
Sami Koskinen
Asta Sark
Tuula Ämmälä
Osmo Mannikainen
Mikko Pöyry
Pekka Louhelainen
Taisto Hujala

Talousvaliokunta
Pekka Timonen, pj
Heikki Halila
Asko Nurmi
Jorma Tilander
Ritva Välimäki

Stipenditoimikunta
Arto Ullakonoja, pj
Janne Nyman, vpj
Harri Lindberg
Salla Tuominen
Lena Sisula-Tulokas
Sampsa Suominen

Opiskelijavaliokunta
Janne Nyman, pj
Mikko Salo, vpj
(varajäsen alla suluissa)
Juho Viljanen
(Terhi Moisio)
Tomi Kemppainen
(Tuomas Tähtinen)
Joakim Jansson
(Anna Lundqvist)
Björn Söderblom
(Anina Liebkind)
Topi Lusenius
(Taija Kautto)
Heikki Lajunen
(Kalle Tervo)
Tatu Oikarinen
(Veera Snellman)
Emilia Kaikkonen
(Elina Lemmetty)
Maarit Jaatinen
(Katriina Musakka)

Julkisen sektorin valiokunta
Juhani Toukola, pj
(varajäsen alla suluissa)
Pertti Nieminen
(Marjatta Huopainen)
Matti Kojonen
(Marjatta Räsänen)
Eva Tams
(Eija Kara)
Heikki Lausmaa
(Jaakko Hakala)
Matti Metsäranta
(Olli Olanterä)
Arsi Rantanen
(Asko Eloranta)
Eeva Roos-Kumpulainen
(Annukka Nurmi)
Marjatta Mäenpää
(Yrjänä Honkavaara)
Jyrki Kiviniemi
(Anssi Kartila)
Jorma Viljanen
(Hannu Mäkelä)
Harri Lindberg
(Sari Aho)
Esa K. Ojala
(Jukka Mäkilähde)

Kuntajaosto
Hannu Riikonen, pj
Eija Pentsinen-Palmanen
Merja Sundström
Mervi Kuittinen
Ilmari Ylä-Autio

Keskuslakkotoimikunta
Mario Casagrande, pj
Tuomas Nurmi
Mirja-Leena Mäkinen
Eija Kara
Anne Suomela
Jarmo Hyvärinen
Jouko Nurmi
Arto Tenkanen
Sari Aho
Ari Kiiras
Mikä Hämäläinen
Asko Eloranta

Tasa-arvojaosto
Hannele Sarell, pj
Anri Kyöstilä
Hanne Juntunen
Antti Sorjonen
Eeva Roos-Kumpulainen
Pete Mäkelä
Sami Koskinen

Senioritoimikunta
Sakari Sippola, pj
Heikki Jaatinen
Jorma Pelkonen
Raimo Lehtinen
Anneli Winter
Martti V. Mustakallio
Timo S. Kylliäinen
Antti Vuorenrinne
Jorma Rechardt
Pentti Itkonen

Yksityissektorin valiokunta
Eeva Lipasti, pj
Otso Nykänen
Antti Sorjonen
Suvi Hirvonen
Marja-Leena Räsänen
Tuuli Paasilehto
Jarmo Hyvärinen
Kimmo Mökkönen
Pirjo Isoluoma
Salla Tuominen
Pekka Jäntti

Koulutuspoliittinen valiokunta
Arto Ullakonoja, pj
Pete Mäkelä
Tapio Katajamäki
Petri Alkiora
Miina Vuorela
Pia Nyholm
Inga Korpinen
Mina Solonen, opiskelijajäsen
Jukka Vanto, opiskelijajäsen
Anne Vanhala, opiskelijajäsen

Koulutustoimikunta
Mika Hemmo, pj
Marja Hanski
Marjaana Helminen
Kari Hoppu
Pia Hovi
Pekka Jäntti
Ella Mikkola
Marjo Naapi
Kaisa Olkkonen
Kari-Pekka Syrjä

Työmarkkinatoimikunta
Juhani Toukola, pj
Eeva Lipasti, vpj
Mario Casagrande
Matti Kojonen

Yksityinen sektori
Jarmo Hyvärinen
Kimmo Mökkönen
Otso Nykänen
Yleisvarajäsenet:
Antti Sorjonen
Maija-Leena Räsänen

Julkinen sektori
Esa K. Ojala
Pertti Nieminen
Hannu Riikonen
Yleisvarajäsenet:
Eeva Roos-Kumpulainen
Jyrki Kiviniemi