Uutisia unionista

Komissio ehdottaa EU:n 16 miljoonan kansainvälisen pariskunnan varallisuusoikeudellisten suhteiden selkeyttämistä. Erot jäsenvaltioiden lainsäädännössä aiheuttavat oikeuspaikkakeinottelua tai kiirehtimistä tuomioistuimeen. Ehdotettujen kahden asetuksen avulla on helpompi määrittää, mitä lakia kansainvälisten parien omistusoikeuksiin sovelletaan ja mikä tuomioistuin on toimivaltainen. Asetuksissa on myös säännöt parien omaisuutta koskevien tuomioistuinten päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kaikissa EU-maissa.
IP/11/320

Komissio on hyväksynyt etenemissuunnitelman, jonka avulla EU:sta tehdään kilpailukykyinen vähähiilinen talous ja saavutetaan kustannustehokkaasti tavoite leikata kasvihuonekaasujen päästöjä 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasoihin verrattuna vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää päästöjen leikkaamista 60 prosenttia vuoteen 2040 mennessä sekä seuraavien neljänkymmenen vuoden aikana vuotuisia lisäinvestointeja, jotka vastaavat noin 1,5 prosenttia EU:n BKT:sta. Suuri osa tästä tai jopa koko investointi saadaan takaisin öljyn ja kaasun alhaisempien tuontikustannusten muodossa.
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien ongelmien vuoksi parlamentin ympäristövaliokunta ehdottaa, että aktiivisesta kestävästä metsänhoidosta tehtäisiin pakollista. Se kehottaa komissiota selvittämään mahdollisuuksia ottaa käyttöön ekosysteemipalvelujen maksujärjestelmä, jossa huomioidaan metsitys, biologinen monimuotoisuuden suojelu ja kestävä metsänhoito. Se ehdottaa myös lainsäädäntöä metsäpalojen ehkäisystä ja metsätalouden tilastotiedoista.
EP:n mietintöluonnos 2010/2106(INI)

EU:n tuomioistuin on todennut unionin kansalaisuuden edellyttävän, että jäsenvaltio sallii EU:n ulkopuolisen maan kansalaisten oleskelun ja työskentelyn sellaisessa valtiossa, jonka kansalainen heidän lapsensa on. Epäämisestä seuraisi näet, ettei lapsi tosiasiassa voisi käyttää pääosaa unionin kansalaisen asemaan liittyvistä oikeuksista. Tämä pätee silloinkin, kun lapsi ei ole koskaan käyttänyt oikeuttaan liikkua vapaasti jäsenvaltioiden alueella.
C-34/09