Uutisia unionista

Euroopan komissio on hyväksynyt matkustajarekisteritietoja koskevan direktiiviehdotuksen vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi. Lentoliikenteen harjoittajat velvoitetaan toimittamaan EU:n jäsenvaltioille tiedot EU:hun saapuvista ja sieltä lähtevistä matkustajista. Niiden pitää siirtää kansainvälisten lentojen tiedot varausjärjestelmistään lennon saapumis- tai lähtövaltioon. Jäsenvaltiot analysoivat tietoja ja tallettavat ne tällaisten rikosten torjumista varten. Tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
IP/11/120

Euroopan komissio on antanut kertomuksen jäsenvaltioiden edistymisestä jätteiden syntymisen ehkäisemisessä ja niiden kierrättämisessä. Yhdyskuntajätteen tuotanto on noin 524 kg vuodessa henkeä kohti. Eräissä maissa siitä korkeintaan viisi prosenttia joutuu kaatopaikalle, kun taas toisissa lähes sata prosenttia. Lisäksi 25 prosenttia kotitalouksien EU:ssa ostamista elintarvikkeista heitetään pois. Noin 60 prosenttia tästä voitaisiin välttää, mikä merkitsisi kotitalouksille noin 500 euron säästöä vuodessa.
ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

Euroopan parlamentti on hyväksynyt direktiiviehdotuksen potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Laki selkeyttää potilaiden oikeuksia hakeutua hoitoon toisessa EU-maassa. EU-kansalaiselle on korvattava toisessa jäsenmaassa saadun hoidon kustannukset samoin kuin ne korvattaisiin hakijan omassa maassa. Terveydenhuoltoa voi myös hakea ulkomailta, jos asianomaista hoitoa ei ole saatavilla omassa maassa.
IP/11/53

Komissio on antanut tiedonannon koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämisestä. Siinä tarkastellaan koulunkäynnin keskeyttämistä, sen tärkeimpiä syitä sekä vaaroja sekä esitetään ehdotus neuvoston suositukseksi. EU-maita autetaan saavuttamaan yleistavoite keskeyttäjien keskimääräisen osuuden vähentämiseksi nykyisestä 14,4 prosentista alle kymmeneen prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Seitsemän EU-maata, joihin Suomi kuuluu, on jo saavuttanut kymmenen prosentin tavoitteen. Kolmessa maassa keskeyttäjien osuus on yli 30 prosenttia.
KOM(2011) 18 lop.