Uutisia unionista

Parlamentti on hyväksynyt direktiivin, jossa määrätään laskujen maksamiselle kolmenkymmenen päivän takaraja sekä julkis- että yksityissektorilla. Poikkeukset sallitaan vain erityisolosuhteissa, kuten julkisten terveydenhuoltoyksiköiden osalta. Uusilla säännöillä halutaan varmistaa, etteivät pienet yritykset kärsi maksuviivästyksistä aiheutuvista rahavaikeuksista.
A7/0136/2010

Komissio on antanut tiedonannon, jossa se ehdottaa elintarviketuotantoa varten tehtävän eläinten kloonaamisen tilapäistä keskeyttämistä. Se aikoo keskeyttää tilapäisesti myös kloonattujen tuotantoeläinten käytön ja niistä peräisin olevien elintarvikkeiden myynnin. Se kaavailee järjestelmää, jolla pystyttäisiin jäljittämään unioniin tuotu kloonaukseen tarkoitettu lisääntymisaineisto, kuten kloonien siemenneste ja alkiot. Kloonausta saisi edelleen käyttää esimerkiksi tutkimukseen, uhanalaisten lajien säilyttämiseen ja eläinten käyttöön lääkkeiden valmistuksessa. Parlamentti ilmoitti vuonna 2008 tukevansa kloonauksen täyskieltoa.
www.efsa.europa.eu/EFSA

Komissio on hyväksynyt strategian sen varmistamiseksi, että Lissabonin sopimuksen myötä voimaan tullutta EU:n perusoikeuskirjaa noudatetaan. Komissio tarkistaa, että kaikki EU:n säädökset täyttävät perusoikeuskirjan vaatimukset lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa. Komissio seuraa tilannetta julkaisemalla asiasta vuosittain kertomuksen. Se turvautuu tarvittaessa kaikkiin käytettävissään oleviin välineisiin, muun muassa rikkomusmenettelyyn, varmistaakseen, että perusoikeuskirjaa todella noudatetaan. Tietoa oikeussuojakeinoista kaikissa jäsenvaltioissa on saatavilla komission uuden Euroopan eJustice-portaalin kautta vuonna 2011.
KOM(2010) 573 lop.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt osana köyhyydenvastaista teemavuotta mietinnön, jossa esitetään EU:n laajuista vähimmäistulotasoa köyhyyden vähentämiseksi. Vähimmäistulo tulisi asettaa kuuteenkymmeneen prosenttiin kunkin maan mediaanitulosta. Päätöslauselmassa kehotetaan komissiota laatimaan toimintasuunnitelman alalla. Köyhyys vaikuttaa 17 prosenttiin EU:n asukkaista; lasten, nuorten ja vanhusten köyhyysriski on muuta väestöä suurempi.
A7-0233/2010