Uutisia unionista

Komissio antoi vuonna 2006 ehdotuksen avioliittoasioissa sovellettavaa lakia koskevista säännöistä. Ehdotus ei saanut taakseen tarvittavaa yksimielisyyttä neuvostossa, joten se raukesi. Nyt komissio on antanut ehdotuksen tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla. Yhdeksän jäsenvaltiota, joihin Suomi ei kuulu, alkaa tehdä tiiviimpää yhteistyötä avioliitto­asioissa sovellettavaa lakia koskevien sääntöjen osalta. Asetuksella annetaan puolisoille tietynasteinen vapaus valita sovellettava laki. Elleivät puolisot ole tehneet lakivalintaa, säännön tarkoituksena on suojata heikommassa asemassa olevaa puolisoa. Valinta rajoittuu lakeihin, joihin puolisoilla on läheinen liittymä.
KOM(2010) 105 lopullinen

Komissio haluaa edistää puhtaiden ja energiatehokkaiden autojen ja etenkin sähköautojen kehittämistä. Se on esitellyt suunnitelman, jolla tuetaan yleisessä käytössä olevien latauspisteiden verkoston kehittämistä. Latauspisteille laaditaan turvallisuusmääräykset ja -normit sekä tekniset standardit. Suunnitelma on osa uutta strategiaa, jolla pyritään edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen tuloa markkinoille. Vähäpäästöisimpien autojen kysyntä kasvoi EU:ssa viime vuonna 59 prosenttia.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/

Komission huhtikuussa hyväksymässä vuoden 2011 talousarvioesityksessä panostetaan talouden elvyttämiseen, Euroopan nuoriin ja tulevaisuuden infrastruktuureihin. Talousarvioesityksen 142,6 miljoonan euron loppusummasta noin 64 miljoonaa euroa käytetään talouden elvyttämiseen ja noin 60 miljoonaa euroa (noin 40 prosenttia kaikista määrärahoista) työllisyyttä tukevassa EU 2020 -strategiassa esitettyihin aloitteisiin. Määrärahoja on lisätty muun muassa tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmalle, innovaatioille, infrastruktuureille ja inhimilliselle pääomalle sekä liikenne- ja energiaverkoille.
IP/10/468

Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) on ottanut käyttöön EU-virkamiesten uudistetun valintamenettelyn. Niitä järjestetään nyt vuosittain. Painopistettä on siirretty tietojen arvioinnista kompetenssien arviointiin, sillä ne ovat osoittautuneet yhdeksi parhaista keinoista mitata hakijan tulevaa suoriutumista. Uudessa järjestelmässä hakukierros kestää 5–9 kuukautta, kun ennen se saattoi kestää jopa kaksi vuotta. Ensimmäisessä uudenlaisessa kilpailussa oli yli 51 000 hakijaa. Heidän keskimääräinen ikänsä oli 32,6 vuotta, ja hieman yli puolet oli naisia.
europa.eu/epso/index_fi