Uutisia unionista

Ministerineuvosto on hyväksynyt direktiivin miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Esimerkiksi yrittäjinä tai avustavina puolisoina työskentelevät naiset saavat saman oikeuden äitiysvapaaseen kuin palkatut työntekijät. Avustavat puolisot ja puolisoihin rinnastettavat henkilöt saavat saman oikeuden sosiaalietuuksiin kuin yrittäjä itse. Yrityksessä avustava puoliso ei useinkaan ole yrityksen osakas tai työntekijä, eikä hän saa palkkaa työstään, joten direktiivi parantaa heidän sosiaaliturvaansa merkittävästi.
Direktiivi 2010/41/EU

Viime vuonna perustettiin vähittäiskaupan alan foorumi komission ja Euroopan vähittäiskauppa-alan aloitteesta osana niiden ekologisia pyrkimyksiä. Foorumi on nyt ottanut käyttöön vähittäiskaupan vapaaehtoiset EU:n ympäristökäytännesäännöt. Nämä säännöt hyväksyvät vähittäiskauppiaat sitoutuvat periaatteisiin ja toimenpiteisiin ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi. Säännöissä keskitytään muun muassa kuljetusten ja jakelun optimoimiseen, jätehuollon tehostamiseen ja tiedotuksen parantamiseen.
IP/10/824

Alueiden komitea on antanut lausunnon Lissabonin sopimukseen kirjatusta kansalaisaloitteesta, jolla vähintään miljoona unionin kansalaista voi tehdä komissiolle lainsäädäntöaloitteen. Komitea korostaa, että kaikkien kansalaisten ja organisaatioiden on voitava tehdä aloitteita; mahdollisuutta ei tule varata käytännössä vain suurimmille organisaatioille. Aloitteiden tekemisestä kiinnostuneiden tulisi voida saada konkreettista ja teknistä tukea, ja olisi järkevää perustaa kansalaisten aloitteita varten tiedotuspiste. Komitean mielestä nyt ehdotettu osallistuvien jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, kolmannes jäsenvaltioista, on liian suuri.
Cor Civex-V-007

EU-rahoitteisessa tieto- ja viestintäteknologian alan workpad-tutkimushankkeessa on kehitetty tietotekniikan sovelluksia, joilla luonnonkatastrofien pelastustyöntekijät voivat kommunikoida ja koordinoida toimiaan keskenään nopeasti ja tehokkaasti, mikä auttaa pelastamaan ihmishenkiä. Tutkijat saivat 1,85 milj. euroa EU-rahoitusta, mikä auttoi heitä selvittämään, kuinka kymmeniä eri organisaatioiden tietokantoja voidaan linkittää toisiinsa vertaisteknologian avulla. Hankkeessa kehitettiin myös tietokoneohjelma, jolla voidaan määritellä tehtäviä ja antaa rooleja ja yksityiskohtaisia ohjeita pelastustyöntekijöille.
IP/10/994