Uutisia unionista

Komissio kannustaa teollisuutta, hallituksia ja kansalaisjärjestöjä perustamaan sertifiointijärjestelmiä EU:ssa valmistetuille ja sinne tuoduille biopolttoaineille. Se on määrittänyt, millaiset järjestelmät se voi hyväksyä. Biopolttoaineisiin ei saa käyttää metsistä, kosteikoilta ja luonnonsuojelualueilta saatavia raaka-aineita. Hyväksyttyyn pakettiin kuuluu kaksi tiedonantoa ja yksi päätös. Niissä keskitytään biopolttoaineiden kestävyysvaatimuksiin ja siihen, miten voidaan varmistaa ainoastaan kestävien biopolttoaineiden käyttö.

IP/10/711

Euroopan parlamentti on hyväksynyt direktiivin, jossa määritetään yhteiset standardit elinluovutuksille ja -siirroille. Periaatteina ovat vapaaehtoisuus, maksuttomuus ja elävien luovuttajien suojelu. Direktiivi edellyttää jokaiselta EU-maalta omaa elinluovutusviranomaista ja laatuohjelmaa. Viranomaisten tehtävänä on valvoa elinten laatua ja turvallisuutta. Lähes 60 000 potilasta odottaa Euroopassa luovutuselintä. 12 kuolee joka päivä sopivien elinten puuttuessa. Vain reilulla 12 prosentilla eurooppalaisista on elinluovutuskortti.

P7_TA(2010)0181 

Komissio on julkaissut toimintasuunnitelman, jolla parannetaan EU:n alueelle ilman huoltajaa tulevien alaikäisten suojelua. Viranomaisten on tehtävä päätös alaikäisen tulevaisuudesta ripeästi, mieluiten kuuden kuukauden kuluessa. Niiden tulee pyrkiä jäljittämään perheenjäsenet, tutkia mahdollisuuksia kotouttaa lapsi uudelleen alkuperäiseen yhteiskuntaan ja arvioida tilannetta lapsen edun pohjalta. Lapsen edun vaatiessa on löydettävä vaihtoehtoisia ratkaisuja kuten kansainvälinen suojelu tai uudelleensijoittaminen EU:ssa. Lapsiin on sovellettava erityisesti heitä varten kehitettyjä vastaanottotoimenpiteitä. Säilöönoton tulee olla viimeinen keino.

KOM(2010) 213 lop.

Komissio on julkaissut raportin, jossa käsitellään kaksinkertaisen verotuksen ongelmia, kun pääomasijoittaminen kohdistuu toiseen maahan. Raportin asiantuntijat ehdottavat, että pääomasijoitusrahaston hoitajan ei saisi katsoa muodostavan rahaston tai sijoittajien verotuksellista kotipaikkaa jäsenvaltiossa, johon sijoitus tehdään. Toiseksi suositetaan, että EU:n jäsenvaltioiden olisi sovittava pääomasijoitusrahastojen veroluokittelun keskinäisestä tunnustamisesta, koska niiden verokohtelu vaihtelee maittain paljonkin.

IP/10/481