Uutisia unionista

 

Oikeusasioista vastaava komissaari Vivane Reding on ilmoittanut haluavansa arvioida vuosittain jokaisen jäsenmaan oikeusvaltion tilannetta (justice scoreboard). Katsauk­sessa arvioitaisiin kunkin oikeus­järjestelmän vahvuudet ja heikkoudet vertaamalla niiden vahvuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta kiinnittäen erityishuomiota oikeusjärjestelmän riippumattomuuteen. Ehdotuksen taustalla ovat väitteet eräiden maiden ­oikeusjärjestelmän heikkenemisestä.

euobserver.com

 

**********

Komissio on julkaissut uudet säännöt EU:n ­talousarvioon kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin. Direktiiviehdotuksella luodaan yhtenäisemmät puitteet syytteiden nostamiseksi ja rangaistusten määräämiseksi EU:n talousarvioon kohdistuvista rikoksista. Direk­tiivissä esitetään yhteisesti sovellettavat määritelmät EU:n talousarvioon kohdistuville rikoksille, säädetään ­vähimmäisseuraamukset, jotka käsittävät myös vankeusrangaistuksia vakavissa rikoksissa, ja yhtenäistetään ­vanhentumisaikoja.

Uusilla säännöillä ennaltaehkäistään petoksia, mahdollistetaan tehokkaammat oikeustoimet kansallisella tasolla ja helpotetaan menetettyjen varojen takaisinperintää. Tällä hetkellä EU:n varojen suojelu on varmistettu eri tavoin eri ­jäsenvaltioissa, ja rikosoikeudelliset seuraamukset vaihtelevat. Tuomioiden määrä tapauksissa, joissa jäsenvaltioissa on havaittu EU:n talousarvion toteuttamiseen kohdistuva petos, vaihtelee jäsenvaltioittain 14 prosentista 80 pro­senttiin.

ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventig-fraud/index

 

**********

Komissio ehdottaa, että Euroopan merenpohjista laaditaan vuoteen 2020 mennessä digitaalinen kartta kokoamalla käytettävissä olevat tiedot kaikille avoimeen tietokantaan. Meriosaamista käsittelevässä vihreässä kirjassa käynnistetään sitä koskeva kuuleminen.

Euroopan merenpohjista laadittavan saumattoman monitasoisen digitaalisen kartan on oltava resoluutioltaan tarkka, ja sen on katettava merenpohjan topografia, geologia, elinympäristöt ja ekosysteemit. Lisäksi investointien tekemistä meren potentiaalin hyödyntämiseksi on helpotettava kustannuksia alentaen ja riskejä vähentäen samalla, kun pyritään edistämään innovaatioita. Lisäksi on huolehdittava sinisen talouden kasvun kestäväpohjaisuudesta.

ec.europa.eu/maritimeaffairs