Uutisia unionista

Komissio on tehnyt direktiiviehdotuksen oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudenkäynnissä. Tulkkaus tulee järjestää asianajajan kanssa kommunikointia varten, tutkimusten aikana ja oikeudenkäynnissä. Keskeiset asiakirjat, kuten pidätysmääräys, haaste tai syytekirjelmä ja tärkeä todistusaineisto, tulee kääntää. Henkilöllä on oltava oikeus oikeudelliseen neuvontaan, ennen kuin hän luopuu oikeudestaan tulkkaukseen ja käännöksiin. Tulkkaus- ja käännöskustannuksista vastaa jäsenvaltio, ei syytetty, riippumatta lopullisesta tuomiosta.
KOM(2010) 82 lop.

Komissio esittää pian EU:n uuden tasa-arvostrategian. Yksi painopistealoista on palkkakuilun pienentäminen, joten komissio esittää palkkaerojen raportointia, sukupuolineutraaleja työpaikkailmoituksia ja palkkataulukoita koskevan velvollisuuden tiukentamista ja tasa-arvoista palkkausta koskevan oikeuden vahvistamista. Tasa-arvon edistämiseen työpaikoilla kannustetaan tasa-arvomerkinnöillä, peruskirjoilla ja palkinnoilla. Palkkatilastoja parannetaan. Miesten ja naisten bruttoansioiden keskimääräinen ero EU:ssa on 18 prosenttia.
http://ec.europa.eu/social

Komissio on esitellyt Lissabonin strategian jatkajan, Eurooppa 2020 -strategian, jolla autetaan EU:n taloutta elpymään. Sen painopistealat ovat osaamis- ja innovointitalouden kehittäminen, resurssitehokkaamman, vihreämmän ja kilpailukykyisemmän talouden edistäminen sekä sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta lisäävän korkean työllisyyden talouden edistäminen. Komissio ehdottaa ohjelmaa, jonka tavoitteita ovat muun muassa: vuoteen 2020 mennessä työllisten osuus työikäisistä on 75 prosenttia, EU:n BKT:sta 3 prosenttia investoidaan T&K:hon, koulunkäynnin keskeyttävien osuus on alle 10 prosenttia ja köyhyysuhan alla elävien määrää vähennetään 20 miljoonaa.
http://ec.europa.eu/eu2020

Europarlamentaarikot esittävät romanien osallistamisen vuosikymmenen puolivälissä, että EU-varoilla on parannettava romanien osallisuutta, sillä EU:n varoilla on ollut vain rajallinen vaikutus. He vaativat toimia romanien syrjinnän estämiseksi. EU-maissa asuu 10–12 miljoonaa romania. Heidän
elinajanodotteensa on 10 vuotta keskiarvoa alempi, ja heitä syrjitään muun muassa koulutuksessa, asumisessa ja terveydenhuollossa.
http://www.romadecade.org