Uutisia unionista

Neuvosto on antanut uuden eläinten lopettamista koskevan asetuksen. Sen mukaan ennen teurastusta eläimet on tainnutettava käyttäen luotettavaan tieteellisen arviointiin perustuvia menetelmiä ja lopetuksesta huolehtimiseen tarvitaan koulutus ja todistus. Jokaiseen teurastamoon on nimettävä eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö. Asetusta ei sovelleta esimerkiksi tieteellisiin kokeisiin eikä metsästykseen. Sitä ei sovelleta myöskään kulttuuriperinteisiin, ja uskonnollisia rituaaleja varten on omat erityissääntönsä. ec.europa.eu/food/animal

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut lausunnon seksimatkailun torjumisesta. Sen mukaan maailman 852 miljoonasta matkailijasta 4,5 % syyllistyy seksuaalirikoksiin. Hyvin usein tekijät voivat välttää rikossyytteen tai rikosrekisterimerkinnän kotimaassaan, koska tietoja ei läheskään aina siirretä. Komitea esittää, että unionin tulisi omaksua tehokas strategia ilmiön torjumiseksi. Sen tulisi mm. vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä, tehostaa ilmoitusmenettelyjä ja tiedonsiirtoa, perustaa vihjepuhelimia ja tarjota neuvontapalveluja. Tuomioistuinten tulee voida määrätä valvontaa ja matkustuskieltoja. Lausunto SOC/317

Komissio on hyväksynyt neljä asetusta sähkömoottoreiden, lämminvesijärjestelmien kiertovesipumppujen, televisioiden, jääkaappien ja pakastimien energiatehokkuuden parantamiseksi. Asetusten arvioitu vuosittainen energiansäästö (190 TWh vuonna 2020) vastaa Ruotsin ja Itävallan yhteenlaskettua vuosittaista energiankulutusta. Laitteiden energian enimmäiskulutusrajojen lisäksi säädetään, että tietyntehoisia (IE2) moottoreita voidaan myydä vain, jos niihin on liitetty taajuusmuuttuja. Samoin televisioita, jääkaappeja ja pakastimia koskevat asetukset sallivat vain kaikkein tehokkaimpien laitteiden myynnin EU:n markkinoilla. ec.europa.eu/energy/index_en.htm

EU:n rakennerahastoista myönnettiin hiljattain Suomelle 77 milj. lisärahoitusta, joka suunnataan aikuiskoulutukseen, palkkatukeen ja yritysten starttirahaan. Kaikkiaan suomalaisille hankkeille voidaan tänä vuonna jakaa rakennerahastoista noin 900 miljoonaa euroa. Summa on Suomen EU-jäsenyyden ajan suurin. www.rakennerahastot.fi