Uutisia unionista

Komissio on antanut tiedonannon, jossa se esittää elintarvikkeen raaka-aineiden tuotantopaikan lisäämistä elintarvikemerkintöihin. Tämä tuotantopaikka on esimerkiksi viljelypaikka, eläinten synty- ja kasvatuspaikka tai lypsypaikka. On myös syytä yksinkertaistaa EU:n monenlaisten elintarvikemerkintöjen kirjoa. Monissa maissa tuottajat ja vähittäiskauppiaat ovat ottaneet käyttöön EU:n järjestelmistä poikkeavia merkintäjärjestelmiä. Komissio haluaa poistaa “aito perinteinen tuote” -merkinnän, jonka on saanut vain parikymmentä tuotetta. Suomalaisista tuotteista sen ovat saaneet karjalanpiirakka, kalakukko ja sahti. KOM(2009) 234 lop. EU kehittää parhaillaan omaa järjestelmää ympäristön tilan ja muutosten seuraamiseksi. Järjestelmä tuottaa maapallon havainnointitietoja, jotka kootaan avaruuteen ja maan päälle sijoitettujen laitteiden havainnoista maasta (maanpeitettä koskevat geotiedot, satotilanteen seuranta), merestä (öljypäästöjen havaitseminen, sääennusteet), ilmakehästä (ilmanlaatu, UV-altistus), hätäpalveluista (kartat) ja turvallisuudesta (rajavalvonta). Tietojen avulla voidaan esimerkiksi lievittää ilmastomuutoksen vaikutuksia ja parantaa siviiliturvallisuutta. Operatiivinen vaihe käynnistynee vuonna 2011. http://Ec.europa.eu/gmes Komissio on tehnyt ehdotuksen EU:n tasoisen elimen perustamiseksi, jotta voidaan tunnistaa rahoitusjärjestelmää uhkaavat riskit ja ehkäistä niitä. Nyt EU:n pankkijärjestelmää valvotaan pääosin valtiotasolla. Elimen tehtävänä olisi varoittaa varhaisessa vaiheessa finanssimarkkinoiden vakautta uhkaavista riskeistä ja ehdottaa korjaustoimia. Komissio ehdottaa myös EU:n finanssivalvontajärjestelmän perustamista. Sen tarkoituksena on varmistaa useammassa maassa toimivien rahoituslaitosten yhdenmukainen valvonta. Suunnitelma on keskeinen osa EU:n finanssikriisin vastaisia toimia. IP/09/836 Euroopan ympäristökeskus EEA on huolissaan vieraslajeista, jotka muun muassa heikentävät nopeasti Euroopan biologista monimuotoisuutta. Vieraslajien aiheuttamien vahinkojen ja niiden torjumisen kustannusten arvioidaan ylittävän Euroopassa 10 miljardia euroa vuosittain ilman merkittävien ihmisen taudinaiheuttajien aiheuttamia kustannuksia. EEA suunnitteleekin Euroopan laajuista tietojärjestelmää, jossa havainnoidaan ja arvioidaan uusia leviäviä tulokaslajeja ja reagoidaan niihin. http://eea.europa.eu