Uutisia unionista

Komissio on antanut direktiivi­ehdotuksen, jossa määritetään
rikoshyödyn jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat vähimmäissäännöt. Sillä helpotetaan viranomaisten työtä konfiskoitaessa rajat­ylittävän, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden tuottama hyöty ja perittäessä se takaisin. Menetetyksi voitaisiin tuomita joko suoraan rikoksen tuottama hyöty tai sen arvoa vastaava omaisuus tai kolmansille siirretyt varat. Menetetyksi tuomitseminen voisi myös tapahtua laajennetuin valtuuksin tai tietyissä tilanteissa ilman edeltävää rikostuomiota. Rikoshyödyn kätkeminen on tyypillisesti rajatylittävää toimintaa.

KOM(2012) 85 final

 

Komissio on hyväksynyt ehdotukset EU:n yhteisiksi säännöiksi pankkien tervehdyttämisestä ja kriisinratkaisusta. Niillä varmistetaan, että viranomaisilla on tulevaisuudessa keinot puuttua asiaan määrätietoisesti ennen kuin ongelmia esiintyy ja jo varhaisvaiheessa, jos ongelmia ilmenee. Jos pankin taloudellinen tilanne huononee pelastuskelvottomaksi, ehdotuksella varmistetaan, että pankin kriittiset toiminnot voidaan pelastaa ja uudelleenjärjestelyjen ja kriisinratkaisun kustannukset tulevat pankkien omistajien ja velkojien eikä veronmaksajien maksettaviksi.

IP/12/570
 

Euroopan parlamentti on on antanut homofobian torjuntaa koskevan päätöslauselman, jossa se tuomitsee voimakkaasti kaiken seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän ja pitää valitettavana, että homo- ja biseksuaalien sekä transihmisten perusoikeuksia ei aina täysin kunnioiteta Euroopan unionissa. Se kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että tällaisia henkilöitä suojellaan homofobiselta vihapuheelta ja väkivallalta. Se katsoo, että tällaisten henkilöiden perusoikeudet voidaan turvata paremmin, jos heille tarjotaan mahdollisuus oikeudellisiin instituutioihin kuten yhteisasumiseen, rekisteröityyn parisuhteeseen tai avioliittoon.

P7_TA(2012)0222

 

Komissio on ottanut verkossa käyttöön uuden portaalin, jonka myötä kansalaisten on helpompi seurata sen päätöksentekoa. Viime vuosina on eri tavoin helpotettu julkista valvontaa, jotta kansalaisilla olisi paremmat valmiudet käyttää oikeuksiaan. Portaalissa saa suoraan tietoja muun muassa lainsäädännöstä, edunvalvonnasta, lobbauksesta ja asia­kirjojen saatavuudesta ja EU-rahoituksen saajista.

http://ec.europa.eu/transparency/index_fi.htm