Uutisia unionista

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut vero- ja finanssiparatiiseista lausunnon, jossa se esittää EU-normien tiukentamista ja valvonnan tehostamista. Komitea kannattaa komission päätöstä esittää näitä paratiiseja koskeva uusi ehdotus sekä kehottaa EU:n toimielimiä toteuttamaan toimia, joilla estetään asuinpaikkaperiaatteen väärinkäyttö keinotekoisin kotipaikka- ja omistajuusjärjestelyin. OECD arvioi vuonna 2009, että näihin paratiiseihin on osoitettu pääomaa 1 700–11 000 miljoonaa dollaria.

CESE 1038/2012

Komissio on ehdottanut lainsäädäntöä, jolla parannetaan kuluttajansuojaa finanssipalvelujen alalla sekä tiukennetaan neuvontaa ja annettavia tietoja koskevia vaatimuksia ja sijoitusrahastoja koskevia sääntöjä. Ehdotuspaketti sisältää muun muassa asetuksen vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista ja vakuutusedustusdirektiivin tarkistamisen. Siinä määritellään kaikkien yhteissijoitusyritysten puolesta toimivien säilytysyhteisöjen tehtävät ja vastuut sekä asetetaan hallinnollisten sakkojen suuruutta koskevat vaatimukset, jotta sakot ovat aina suurempia kuin säännösten rikkomisesta saatavat hyödyt.

IP/12/736

EU:n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet uuden kansainvälisiä perintöasioita koskevan asetuksen. Sen mukaan sekä toimivalta että sovellettava laki määräytyvät perinnönjättäjän asuinpaikan mukaan. Ulkomailla asuvat voivat kuitenkin päättää, että heidän koko perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalaisia he ovat. Menettelyistä tulee nopeampia ja halvempia. Asetuksessa säädetään myös eurooppalaisesta perintötodistuksesta, joka antaa perillisille ja pesänhoitajille mahdollisuuden todistaa asemansa kaikkialla EU:ssa.

Asetus (EU) N:o 650/2012

Biosidituotteita koskeva uusi EU:n asetus on tullut voimaan. Sillä parannetaan näiden kemikaalien turvallisuutta ja yksinkertaistetaan lupamenettelyjä, mikä parantaa näiden tuotteiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Uusilla säännöksillä myös vähennetään eläinkokeita, kun tietojen jakaminen tehdään pakolliseksi ja lähestymistapaa tehostetaan. Lainsäädännön tarjoama suoja ulottuu entistä laajemmalle, koska se koskee myös biosidituotteilla käsiteltyjä tavaroita ja materiaaleja kuten huonekaluja ja elintarvikepakkauksia.

IP/12/794