Uutisia unionista

Komissio antanut tiedonannon EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tehostamisesta. Sen mukaan ympäristöhaittojen estäminen voi maksaa paljon vähemmän kuin pitkäaikaiset kunnostustoimet. Esimerkiksi EU:n jätelainsäädännön täysimääräinen täytäntöönpano loisi 400 000 työpaikkaa, ja nettokustannukset olisivat 72 miljoonaa euroa pienemmät kuin vaihtoehtoisen skenaarion kustannukset. Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon laiminlyönnin arvioidaan maksavan EU:n taloudelle joka vuosi noin 50 miljoonaa euroa terveydenhoitokuluina ja suorina ympäristöön liittyvinä kustannuksina.

COM ( 2012) 95 final

Euroopan parlamentti on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä asetusehdotuksen, joka tuo mukanaan kaksi uutta kansainvälisiä perintöjä koskevaa periaatetta: Ensinnäkin perimykseen sovelletaan sen valtion lakia, jossa perittävän vakinainen asuinpaikka oli kuolinhetkellä. Toiseksi henkilö voi valita, että hänen perimykseensä sovelletaan sen valtion lakia, jonka kansalaisuus hänellä on. Asetuksessa säädettäisiin myös eurooppalaisesta perintötodistuksesta, joka selventää testamentin laatijan oikeudellista asemaa ja takaa perijöiden ja muiden osapuolten oikeudet. Jopa kymmenen prosenttia perinnöistä EU:n alueella jaetaan useampaan kuin yhteen EU-maahan.

P7_TA(2012)0068

Euroopan parlamentti on äänestänyt kansainvälisestä kaakaosopimuksesta, jossa tunnustetaan oikeudenmukaisten kaakaonhintojen ja tuoton tarve ja edistetään kaakaon laadun ja ruoan laatumenetelmien kehittämistä. Samalla hyväksyttiin päätöslauselma, jossa tuomitaan jyrkästi lapsityövoiman käyttö kaakaopelloilla. Siinä kehotetaan komissiota muun muassa varmistamaan, että kaikissa kauppasopimuksissa on tehokkaat säännökset köyhyyden vähentämisestä ja ihmisarvoisen työn edistämisestä.

P7_TA(2012)0080

Komissio on antanut direktiiviehdotuksen rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta. Jäsenvaltioiden on nyt entistä helpompi tuomita menetetyiksi varat, jotka on yritetty suojata siirtämällä ne kolmansille osapuolille. Varat voidaan tuomita menetetyiksi lisäksi silloin, kun epäilty on paennut syytetoimia. Direktiivillä tehostetaan sääntöjä, joiden nojalla voidaan periä takaisin myös varat, jotka eivät liity suoraan tiettyyn rikokseen, mutta jotka on selvästi saatu rikollisesta toiminnasta. Lisäksi varmistetaan, että syyttäjäviranomaiset voivat jäädyttää väliaikaisesti varat.

COM(2012) 85 final