Uutisia unionista

Tasa-arvoa koskevassa vuosikertomuksessa tarkastellaan, kuinka hyvin viime vuosina on pystytty kuromaan umpeen naisten ja miesten välistä kuilua työllisyyden ja talouden alalla sekä yhteiskunnassa yleensä. Yritysmaailman huipulla olevien naisten määrä on lisääntynyt jonkin verran ja tuloerot kaventuneet hieman, mutta naiset ansaitsevat yhä keskimäärin 16,4 prosenttia vähemmän kuin miehet. Yhä runsaamman todistusaineiston mukaan tasaisemmasta sukupuolijakaumasta taloudellisessa päätöksenteossa koituu huomattavaa taloudellista etua.

IP/12/371

EU-maiden oikeusministerit ovat hyväksyneet direktiivin, jolla varmistetaan vastaajien oikeus saada tietoja rikosoikeudellisten menettelyjen aikana. Kaikille EU:n alueella pidätetyille tai vangituille on annettava heidän oikeuksiaan koskeva ilmoitus, jossa annetaan tietoa ja luetellaan heidän perusoikeutensa rikosoikeudellisen menettelyn aikana kielellä, jota he ymmärtävät. Tällä hetkellä tiedonsaanti­oikeus on voimassa vain noin joka kolmannessa jäsenvaltiossa.

IP/12/430

Komissio kehottaa yhä painokkaammin jäsenvaltioita varmistamaan, että yksittäisten emakkokarsinoiden käyttökieltoa aletaan noudattaa täysimääräisesti. Sikojen suojelua koskevassa direktiivissä säädetään, että ensi vuoden alusta kaikilla vähintään kymmenen emakon sikatiloilla emakoiden ja nuorten emakoiden on saatava olla ryhmissä puolet ajasta, jonka ne ovat kantavia. Siat on siirrettävä yksittäisistä kapeista karsinoista oloihin, joissa ne voivat paremmin. Kielto on vastaus varsinkin EU:n kuluttajien vaatimuksiin.

MEMO/12/280

Komissio on antanut ehdotuksen, jossa esitetään tiukempia toimenpiteitä EU:n tilastojen laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi. Ehdotuksen pääkohtiin kuuluu kansallisten tilastolaitosten ja erityisesti niiden johdon riippumattomuus: se on nimitettävä täysin avoimesti pelkästään ammatillisin perustein ja sen työskentelyn on oltava täysin riippumatonta. Toinen pääkohta on jäsenvaltioiden velvoite allekirjoittaa tilastojen luotettavuutta koskevat sitoumukset, joissa vahvistetaan kaikkein korkeimmalla poliittisella tasolla velvoite noudattaa Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjä.

COM (2012)167