Uutisia unionista

Komissio on antanut asetusehdotuksen, jossa luodaan perusta sosiaalisesti vastuullisten investointirahastojen eurooppalaisille markkinoille. Sosiaalisesti vastuulliset investointirahastot voivat tietyin edellytyksin markkinoida rahastojaan koko Euroopassa. Tietojen julkistamista koskevilla yhdenmukaisilla säännöillä varmistetaan, että sijoittajat saavat selkeää ja tehokasta tietoa näistä investoinneista. Ala edustaa jo kymmentä prosenttia kaikista eurooppalaisista yrityksistä, ja sen palveluksessa on yli 11 mljoonaa palkattua työntekijää.
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm

Komissio on esittellyt strategian, jonka on tarkoitus parantaa  Euroopan 23 miljoonan pk-yrityksen mahdollisuuksia saada rahoitusta ja antamaan merkittävä sysäys kasvulle. Siihen sisältyy EU:n toimintasuunnitelma, jossa lisätään EU:n talousarviosta annettavaa ja EIP:n antamaa tukea, sekä ehdotus asetukseksi, jossa vahvistetaan yhtenäiset säännöt riskipääomarahastojen markkinoinnille. Kaikki vaatimukset täyttävät rahastonhoitajat voivat tietyin edellytyksin hankkia pääomaa koko EU:n alueella nimikkeellä ”eurooppalainen riskipääomarahasto”.
IP/11/1513

Audiovisuaalialasta vastaavat EU:n ministerit ovat hyväksyneet alaikäisten digitaalisten kokemusten turvallisuuden parantamista käsittelevät päätelmät. Ministerit kehottavat audiovisuaalialaa ottamaan huomioon alaikäisten suojelun tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa. Tämä tarkoittaa muun muassa teknisten ratkaisujen kehittämistä, esimerkiksi kohdennettuja hakukoneita ja lapsilukkoja, sekä asianmukaisten yksityisyysasetusten käyttöä oletusarvona, kun lapset liittyvät verkkoyhteisöihin.
Press: 454 Nr: 17640/11

Krotia allekirjoitti joulukuussa liittymissopimuksen ja Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä sen EU-jäsenyydelle. Parlamentti kuitenkin kehotti Kroatiaa selvittämään jäljellä olevat haasteet, erityisesti oikeuslaitoksen uudistuksen, ja jatkamaan toimia korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Kroatiasta on määrä tulla Euroopan unionin 28. jäsenmaa 1.7.2013.
20111201IPR32926