Uutisia unionista

Vuonna 2014 voidaan ottaa käyttöön EU:n maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän Galileon ensimmäiset palvelut: kaikkien käytettävissä oleva maksuttoman avoimen palvelun perussignaali ja julkisesti säännelty palvelu ja etsintä- ja pelastuspalvelu. Esimerkiksi sähköverkot, meriliikenne, pelastustoimet ja rauhanturvatehtävät hyötyvät Galileon palveluista. Myöhemmin lisättävä kaupallinen palvelu takaa nopeamman tiedonsiirron ja tarkemmat tiedot.
IP/11/772

Komissio on antanut direktiiviehdotuksen energiatehokkuuden parantamiseksi, jotta EU saavuttaisi tavoitteen vähentää energiankulutusta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Ilman erityistoimia EU saavuttaa vain puolet tavoitteesta. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot velvoitetaan laatimaan energiansäästösuunnitelmia. Energianjakelijoiden on säästettävä joka vuosi 1,5 prosenttia energian vuosimyyntivolyymistaan. Julkisten laitosten on edistettävä energiatehokkaiden tuotteiden ja palvelujen markkinoita. Pk-yrityksille on tarjottava kannustimia parhaiden käytänteiden levittämiseen, ja suuryhtiöiden on tarkas­tettava energiankulutuksensa.
MEMO/11/440

Elatusmaksuihin sovelletaan nykyään uusia, koko EU:ta koskevia sääntöjä. EU:ssa on arviolta 16 miljoonaa kansainvälistä pariskuntaa, ja vuosittain miljoona niistä päätyy eroon. Yhä useammat perheet joutuvat perimään elatusmaksuja tilanteessa, jossa toinen vanhemmista asuu ulkomailla ja kieltäytyy tukemasta lastaan taloudellisesti. Elatusvaateiden esittäminen toisessa jäsenvaltiossa asuvalle vanhemmalle helpottuu, ja useimmissa tapauksissa elatusvelvollisuutta koskeva päätös on voimassa myös toisessa jäsenvaltiossa ilman erillistä menettelyä.
IP/11/763

EU on hyväksynyt puitekehyksen romanien kansallisille integrointistrategioille. Kunkin jäsenvaltion on eriteltävä, kuinka se aikoo auttaa alueellaan asuvia kaikkein heikoimmassa asemassa olevia romaniyhteisöjä. Jäsenvaltioiden on panostettava koulutukseen, työllisyyteen, terveydenhoitoon ja asumiseen. Hallitukset esittävät vuosittain omat suunnitelmansa, komissio arvioi ne ja toimittaa niistä kertomuksen parlamentille ja neuvostolle. Euroopassa on 10–12 miljoonaa romania, ja heidän tilanteensa on heikentynyt.
KOM(2011) 173 lop.